Vad är diskriminering?

21 april 2022 Lästid: 3 min
Tre byggjobbare på byggarbetsplats, varav en kvinna, tema diskriminering.
Alla arbetsgivare har ett ansvar för att ingen på arbetsplatsen blir diskriminerad. Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare också arbeta förebyggande mot diskriminering.

Foto: Plattform/Johnér

Diskriminering är när någon missgynnas eller kränks. För att vara diskriminering ska det ske utifrån en eller flera diskrimineringsgrunder. Alla arbetsgivare är skyldiga att förebygga diskriminering på jobbet.

Diskriminering är förbjudet inom olika samhällsområden, som arbetslivet. För att det ska röra sig om diskriminering i lagens mening måste det finnas samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

 1. Kön
 2. Könsöverskridande identitet eller uttryck
 3. Etnisk tillhörighet
 4. Religion
 5. Funktionsnedsättning
 6. Sexuell läggning
 7. Ålder

Det är diskrimineringslagen som reglerar kränkningar utifrån de här sju grunderna. I lagen räknas även sexuella trakasserier som diskriminering, även om det saknas samband med en diskrimineringsgrund.

Exempel på diskriminering

Vad som räknas som diskriminering beror på den enskilda situationen. Här är några exempel på vad som kan vara att bli diskriminerad på jobbet:

 • Kvinnor får göra vissa arbetsuppgifter och män andra
 • Personer med utländskt klingande namn sorteras bort inför jobbintervjuer
 • Arbetsgivaren vägrar förbättra belysningen för en anställd som behöver det på grund av sin synnedsättning
 • Någon sorteras bort vid ansökningsprocessen eftersom hen inte ”platsar” i gänget utifrån sin sexuella läggning
 • Arbetsplatsen har regler eller arbetsrutiner som stänger ute vissa åldersgrupper
 • Chefen gör ovälkomna sexuella närmanden mot en medarbetare

Vart vänder jag mig?

Om du har blivit diskriminerad på jobbet kan du först, beroende på situation, tala med din arbetsgivare. Annars – vänd dig till skyddsombudet på din arbetsplats eller till ditt fackförbund. Fackförbunden ska hjälpa sina medlemmar i ärenden som handlar om diskriminering och företräder medlemmarna i diskrimineringsärenden.

Är du inte medlem i ett fackförbund kan du anmäla direkt hos Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Viktigt våga anmäla

För att man ska våga påtala eller anmäla diskriminering finns ett förbud mot repressalier (negativa konsekvenser) i diskrimineringslagen. Ingen ska alltså behöva vara rädd för bestraffning eller dålig behandling av sin arbetsgivare som en reaktion på anmälan. Exempel på det vore om någon får en orimlig arbetsbörda, blir fråntagen sina uppgifter eller behandlas hotfullt.

Aktiva åtgärder mot diskriminering

Alla arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på jobbet genom aktiva åtgärder i samverkan med arbetstagarna. Det ska ske fortlöpande i fyra steg (undersöka – analysera – åtgärda – följa upp), och arbetet ska omfatta fem områden:

 • arbetsförhållanden
 • löner och andra anställningsvillkor
 • rekrytering och befordran
 • utbildning/kompetensutveckling
 • föräldraskap och arbete

Utöver det här ska varje arbetsgivare främja en jämn könsfördelning, ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier samt genomföra årliga lönekartläggningar.

Läs mer om hur ni kan jobba systematiskt mot diskriminering.

Verktyg och stöd

Det här är diskriminering

Som individ är du enligt lag skyddad mot diskriminering inom en rad olika samhällsområden: arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, bostad, handel, socialförsäkring, med mera.

Diskriminering innebär att du blir missgynnad eller kränkt inom ett samhällsområde utifrån någon av diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder. Även sexuella trakasserier är diskriminering.

I arbetslivet är det arbetsgivarens ansvar att arbetstagare och arbetssökande inte utsätts för diskriminering.

Läs om diskriminering i arbetslivet hos Diskrimineringsombudsmannen.

Jobba aktivt med diskriminering

Hur ser det ut med lika rättigheter och möjligheter på din arbetsplats? Finns det saker ni skulle behöva prata om?

Ta hjälp av en guide om aktiva åtgärder mot diskriminering. I den får ni vägledning och praktiska tips på hur ni kan arbeta med frågorna.

Diskrimineringsombudsmannens guide för aktiva åtgärder.

Visste du att...

 • Du som jobbar inom exempelvis vård, skola, omsorg eller kollektivtrafik omfattas av ett särskilt förbud som rör diskriminering.
 • Det gäller när du som offentligt anställd inom stat, kommun eller region möter allmänheten.
 • Förbudet gäller bemötande när någon söker råd, vägledning eller upplysningar. Till exempel får en handläggare på en myndighet inte uttrycka sig nedsättande mot en person utifrån vad hen har för kön, etnicitet, ålder, etc.

Förebygg kränkande särbehandling

Man kan bli utsatt för kränkningar utan att det handlar om någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Då kallas det kränkande särbehandling och regleras i arbetsmiljölagen. Läs mer i artikeln Vad är kränkande särbehandling?

Få kunskap om kränkande särbehandling och vad det innebär på din arbetsplats – ta hjälp av Suntarbetslivs verktyg OSA-kollen:

 • Se en film som kan fungera som start för era egna samtal.
 • Titta på filmen och reflektera sedan tillsammans.

Filmen och reflektionsfrågor finns att hämta här i OSA-kollen. 

Text: Jeanette Neij