Närbild av leende ung man i vårdkläder

Undersök, riskbedöm, åtgärda och följ upp. Att arbeta aktivt mot diskriminering i arbetslivet ska göras på samma sätt som annat systematiskt arbetsmiljöarbete. Nu finns två handböcker om hur man kan göra.

Foto: Maskot / TT

Jobba systematiskt mot diskriminering

Diskriminering på jobbet går att förebygga med samma arbetssätt som vid systematiskt arbetsmiljöarbete. Nu finns två handböcker med tips på hur man kan gå tillväga.

Kartlägg risker, analysera, åtgärda och följ upp. Arbeta löpande och i samverkan – det rådet finns i två nya handböcker om diskriminering som förhandlingsorganisationen OFR (Offentliganställdas förhandlingsråd) har gett ut. De riktar sig i första hand till förtroendevalda och ombudsmän, som kommer i kontakt med frågor om diskriminering i arbetslivet. ­

­­Eva Fagerberg, OFR– Vi vill höja kunskapsnivån på ett handfast sätt, säger Eva Fagerberg, kanslichef och första ombudsman på OFR. Vad är direkt och indirekt diskriminering? Vad går att göra med lagens hjälp, och vad går inte? Och hur kan man jobba på arbetsplatsen?

Aktiva åtgärder

Alla arbetsgivare ska arbeta aktivt för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Det kallas för aktiva åtgärder.

Det handlar om att till exempel förebygga sexuella trakasserier, säkerställa att inte etnicitet får betydelse vid rekrytering och se till att arbetsplatsen är tillgänglig även för personer med funktionsnedsättning.

Lena Svenaeus, ph dr i rättssociologi.Kraven på arbetsplatserna har höjts, konstaterade författaren Lena Svenaeus på ett OFR-seminarium i slutet av mars, där handböckerna presenterades. Lena Svenaeus är före detta Jämo, doktor i rättssociologi och var tidigare chefsjurist på Akademikerförbundet SSR.

Lena Svenaeus hoppades att böckerna ska bli till nytta i vardagen för fackligt förtroendevalda. De kan vara ett stöd till exempel om en medlem kommer och säger att han eller hon är diskriminerad, eller inför samverkan om nya rekryteringsrutiner.

Tänkta för icke jurister

Den ena handboken (Vad är diskriminering?) går igenom reglerna och är en uppdatering av en tidigare bok om diskrimineringslagstiftningen. Den andra (Vad är aktiva åtgärder?) beskriver mer konkret hur arbetet med aktiva åtgärder kan gå till.

I båda böckerna finns ett system med flikar för att göra innehållet överskådligare. Avsnitten avslutas med en checklista, som spaltar upp vad lokala fackliga företrädare bör tänka på.

Går att koppla till SAM

Arbetet med att förebygga diskriminering kan samordnas med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) på arbetsplatsen. Handböckerna beskriver hur det kan gå till. Metoden är välbekant för alla som är vana att jobba med arbetsmiljöfrågor i ett så kallat årshjul.

Arbetet ska pågå fortlöpande, vilket betyder att det behöver finnas rutiner för det. Arbetsgivaren har ansvaret, men tanken är att arbetet ska göras i samverkan med de anställdas företrädare.

Det första steget är att undersöka risken för diskriminering.  Då går man igenom de sju så kallade diskrimineringsgrunder som finns i lagen (kön, könsöverskridande identitet/uttryck, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

Undersökningen ska gälla fem områden där det kan finnas risk för diskriminering:

 • arbetsförhållanden
 • löner och andra anställningsvillkor
 • rekrytering och befordran
 • utbildning/kompetensutveckling
 • föräldraskap och arbete

Efter kartläggningen analyserar man riskerna. Sedan är det dags att ta ställning till vilka åtgärder man behöver vidta.

Arbetsgivaren ska enligt diskrimineringslagen göra de förebyggande och främjande åtgärder som det är skäligt att kräva. Arbetsgivaren ska också tidsplanera och genomföra de beslutade åtgärderna så snart som möjligt.

Det sista steget är att följa upp ifall insatserna fick önskad effekt.

Samma mål

Målet med aktiva åtgärder mot diskriminering är allas lika rättigheter och möjligheter. Med ett systematiskt arbetssätt kan arbetsgivare och fackligt förtroendevalda gemensamt skaffa sig bättre  kunskap om hur det ser ut på den egna arbetsplatsen.

– Kunskap gör att fackliga förtroendemän kan bidra till en bättre arbetsplats och hjälpa medlemmar när något faktiskt händer, säger Eva Fagerberg, OFR.

Text: Margareta Edling, 09 april 2019

Relaterade verktyg

 • OSA-utbildningen

  Gemensam bas för chefer och skyddsombud

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

Så vässade Hässleholm sin samverkan

I Hässleholms kommun har arbetsgivare och fack utvecklat sin samverkan. Konkreta mallar för möten och stödmaterial för arbetsplatsträffar är några resultat av arbetet. Arbetsmiljön är mera i fokus nu, anser…

4 Ess sänkte sjukskrivningstalen i Småland

Samverkansmöten tidigt i sjukskrivningsprocessen och arbetsmiljöutbildningar för chefer. Det är två viktiga delar i metoden 4 Ess, som har lett till drastiskt sänkta sjukskrivningstal i tre småländska kommuner. 4 Ess…

Digitaliseringscoacher löser vardagsproblem

Appar till tvättstugelås, matbeställningar online och digitala levnadsberättelser på äldreboenden. Det är några projekt som har lanserats och testats, sedan Kungsbacka utsåg nio medarbetare till digitaliseringscoacher. I Kungsbacka kommun har…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kunskapsöversikter

Konsten att hitta rätt kunskap

Det sker mycket forskning inom arbetsmiljöområdet, och mycket av slutsatserna samlas i kunskapsöversikter. Men det gäller att vara på tårna...