Trötthet som risk

Återhämtning behövs både under arbetsdagen, mellan arbetspass och vid ledighet. Människor som får den återhämtning de behöver gör ett bättre jobb och håller i längden. När vi är trötta kan vi få problem med koncentration och fokus vilket kan öka risken för olyckor i arbetet. Då behöver trötthet hanteras som en risk.

Två kvinnor som jobbar i sjukvården tittar på om arbetsschemat innebär trötthet som risk för säkerheten.

Vad har trötthet med arbetstid att göra?

Arbetstiden spelar roll för hälsan på både kort och lång sikt. Det handlar om när vi arbetar, hur mycket och vilka möjligheter till återhämtning som finns. Arbetstiden behöver ge förutsättningar för tillräcklig sömn och återhämtning. Exempelvis är oftast inte enstaka pass med kort dygnsvila eller ett långt arbetspass med för kort återhämtning, en risk. Men om det pågår över tid uppstår däremot risker. Om människor får för lite återhämtning och vila blir vi trötta och då uppstår problem med koncentration och fokus. Det kan öka risken för misstag och olyckor i arbetet. Trötthet behöver då hanteras som en risk i verksamheter. Både för att arbetet ska kunna utföras säkert och för att medarbetare ska kunna gå hem och känna att de gjort ett bra jobb.

Anpassa för återhämtning

Om arbetsbelastningen varit hög under en period är det särskilt viktigt med återhämtning. Om återhämtningen blivit lidande behöver det finnas möjlighet till enklare arbetsanpassningar, exempelvis om medarbetare arbetat mycket övertid. Då är det bra om det finns en möjlighet att ta sig an mer rutinmässiga och mindre säkerhetskritiska arbetsuppgifter.

Det kan också finnas individuella faktorer som påverkar individens tolerans för olika arbetstider. Det kan vara om man är morgon- eller kvällsmänniska, sömnbehov, ålder eller ens familjesituation. Även om människor är olika finns en skyddslagstiftning som gäller för alla. Lagen vill säkerställa att människor får tillräcklig vila och återhämtning mellan arbetspass. En viktig del av återhämtningen är sömnen, men vi kan också få återhämtning genom att göra någonting som vi tycker om att göra som ger ny energi.

Frågetecken

Kort om aktiviteten

Syftet är att alla i arbetsgruppen ska bli medvetna om trötthet som risk och prata om hur ni har det på er arbetsplats. Aktiviteten kan användas på en arbetsplatsträff eller personalmöte.
Tid: ca 45 min
Målgrupp: chefer, skyddsombud och medarbetare

Gruppaktivitet

Börja med att läsa igenom de tre stegen i aktiviteten och titta på filmen så att du som leder aktiviteten är förberedd.

Förbered gruppindelning om ni är en större grupp. Vid återsamlingen är det viktigt att fånga upp om det finns konkreta förslag och berätta hur ni tar dem vidare och när gruppen får återkoppling.

I samband med att gruppen ska föra en dialog kan du påminna deltagarna om de ramar kring arbetstider som gäller för er.

Tips på enkelt upplägg:

  • Introduktion och film: 10 min
  • Dialog: 20 min
  • Återsamling i helgrupp: 10 min

1. Se film om trötthet som risk

Här får ni tillsammans lära er mer om trötthet som risk och prata om hur ni har det på er arbetsplats. I filmen får vi träffa forskare, en chef och ett skyddsombud som berättar om sina erfarenheter.

2. Dialog i mindre grupper

Utse någon i varje grupp som antecknar. Börja gärna med att tänka enskilt i ett par minuter innan ni pratar med varandra.

  • Hur ser vi på trötthet i vår verksamhet?
  • När uppstår trötthet? Kan den tröttheten innebära säkerhetsrisker?
  • Vilka anpassningar kan vi göra för att hantera situationer när trötthetsrelaterade risker uppstår?
  • Vilka rutiner för återhämtning på arbetet har vi? Pauser? Möjlighet att göra mindre belastande arbetsuppgifter? Hur hanterar vi lägen när vi har akut brist på personal?

3. Återsamling

Varje grupp berättar något från dialogen. Har ni konkreta förslag så bestäm hur ni går vidare med förslagen. Planera redan nu in ett datum för uppföljning.

lamp

Tips!

Om ni träffas digitalt så kan ni lägga in frågorna i chatten till mötet. Träffas ni fysiskt kan ni fotografera frågorna och ta med till gruppdialogerna.

Rapportera händelser och tillbud

Det är viktigt att få reda på om det finns risker i verksamheten som rör arbetstider och schemaläggning. Ett sätt är att uppmuntra till att alla rapporterar in tillbud som rör detta. Då får verksamheten ett bra underlag och kan lättare analysera mönster och se vilka åtgärder som behövs. Det är en viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Exempel på tillbud:

  • Ett arbetspass bemannades inte enligt plan. Ingen händelse uppstod men det var en risk.
  • En medarbetare jobbade mycket övertid med väldigt koncentrationskrävande arbetsuppuppgifter. På grund av den höga arbetsbelastningen skedde ett misstag i arbetet som fick allvarliga men ej livshotande konsekvenser.

IA-systemet, som tagits fram av Afa Försäkring, kan användas för att rapportera händelser och tillbud. Det brukar även finnas egna system i organisationen.

Läs mer om tillbud
Pil som pekar mot höger

En aktivitet till och stödmaterial