Arbetstider och dygnsvila

Ett dygn behöver innehålla tid för aktivitet, återhämtning och vila. Det gäller även när vi arbetar. Dygnsvilan spelar roll för hur bra människor mår och presterar på jobbet. Därför är det viktigt att prata om vad som behövs för att uppnå 11 timmars dygnsvila på er arbetsplats.

En man som jobbar som personlig assistent tittar på en läsplatta tillsammans med en ung kvinna i rullstol. Han har 11 timmars dygnsvila mellan sina arbetspass.

Skärpta regler om 11 timmars dygnsvila

Reglerna om minst 11 timmars dygnsvila har funnits länge i Arbetstidslagen (§13). För många anställda inom kommuner och regioner skärptes reglerna om dygnsvila den 1 oktober 2023. Arbetsgivarorganisationerna, SKR och Sobona, och de fackliga organisationerna inom kommuner, regioner och kommunala företag har kommit överens om ändringar i de centrala kollektivavtalen. Det gjordes för att följa EU:s arbetstidsdirektiv. För en del verksamheter kommer skärpningen genomföras vid andra datum.

Om verksamheten har som uppdrag att skydda liv, hälsa och säkerhet och bemanningen inte går att lösa med minst 11 timmars dygnsvila finns möjligheter att göra undantag. Det ska göras mycket restriktivt.

Vid frågor om de skärpta arbetstidsbestämmelserna, inklusive regler för veckovila och kompenserande ledighet, kontakta gärna din arbetsgivare eller en representant för ditt fackförbund. Mer information finns på webbplatser hos din arbetsgivare, SKR, Sobona och fackförbunden.

Frågetecken

Kort om aktiviteten

Syftet är att alla i arbetsgruppen ska bli medvetna om vikten av minst 11 timmars dygnsvila. Aktiviteten kan användas på en arbetsplatsträff eller personalmöte.

Tid: ca 45 min
Målgrupp: chefer, skyddsombud och medarbetare

Gruppaktivitet

Börja med att läsa igenom de tre stegen i aktiviteten och titta på filmen så att du som leder aktiviteten är förberedd.

Efter filmen finns det ett antal frågor att välja på. Välj i förväg ut de två-tre mest intressanta frågorna utifrån den grupp du ska träffa. Anpassa antalet frågor till den tid du har möjlighet att avsätta för aktiviteten.

Förbered gruppindelning om ni är en större grupp. Vid återsamlingen är det viktigt att fånga upp om det finns konkreta förslag och berätta hur ni tar dem vidare och när gruppen får återkoppling.

Tips på enkelt upplägg:

  • Introduktion och film: 10 min
  • Två-tre valda frågor: 20-30 min
  • Återsamling i helgrupp: 10 min

1. Se film om hållbar schemaläggning

Här får ni tillsammans lära er mer om olika faktorer som påverkar en hållbar schemaläggning. Det handlar om att se till att medarbetare får den dygnsvila och återhämtning som behövs samtidigt som verksamheten ska fungera smidigt. God samverkan är en nyckel för att komma framåt i ett förändringsarbete. I filmen träffar vi forskare, chefer och skyddsombud som berättar om sina erfarenheter.

2. Dialog i mindre grupper

Utse någon i varje grupp som antecknar. Börja gärna med att tänka enskilt i ett par minuter innan ni pratar med varandra.

  • Hur fungerar vårt schema idag, vilka för- och nackdelar ser vi?
  • Hur fungerar schemaläggningen hos oss utifrån de ramar vi har? Vad fungerar bra – vad fungerar mindre bra?
  • Vad är för- och nackdelar med minst 11 timmars dygnsvila för mig på kort och lång sikt?
  • Vad är för- och nackdelar med minst 11 timmars dygnsvila för verksamheten?
  • Vilka lösningar finns för att följa regeln om 11 timmars dygnsvila? Tänk kreativt och var så konkreta som möjligt.

3. Återsamling

Varje grupp berättar något från dialogen. Har ni konkreta förslag så bestäm hur ni går vidare med förslagen. Planera redan nu in ett datum för uppföljning.

lamp

Tips!

Om ni träffas digitalt så kan ni lägga in frågorna i chatten till mötet. Träffas ni fysiskt kan ni fotografera frågorna och ta med till gruppdialogerna.

Lär mer om vad forskningen visar

I samband med de skärpta arbetstidsreglerna om sammanhängande dygnsvila har en forskningsöversikt tagits fram. Två av forskarna finns med i filmen ovan. I rapporten kan du läsa mer om korta vilotider i relation till sömn, prestation, hälsa och säkerhet. Forskarna ger även rekommendationer för säker och hälsosam arbetstidsförläggning.

Forskningsöversikt med rekommendationer
Pil som pekar mot höger
Inspelat seminarium med forskarna
Pil som pekar mot höger

Fler aktiviteter och stödmaterial