Håll koll på värmen inomhus i sommar

15 april 2024 Lästid: 6 min
Sammanfattning av artikeln

Med klimatkrisen får vi fler värmeböljor.

Värme är en arbetsmiljörisk.

Särskilt utsatta vid värmeböljor är till exempel äldre och sjuka.

Det kan skilja sig åt hur varmt det blir i olika byggnader.

Vad gör vissa hus mer värmekänsliga? Och vid vilken temperatur börjar man känna obehag? Det ska ett nytt forskningsprojekt undersöka.

Målet är bland annat att ta fram rekommendationer för nya byggnader.

Hand håller i digital termometer
Ha koll på inomhustemperaturen på jobbet! Med klimatkrisen följer fler värmeböljor, och de märks på olika sätt i olika hus – eller delar av hus. Äldre och sjuka hör till de mest värmekänsliga.

Foto: Johnér bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

Med klimatkrisen får vi fler värmeböljor.

Värme är en arbetsmiljörisk.

Särskilt utsatta vid värmeböljor är till exempel äldre och sjuka.

Det kan skilja sig åt hur varmt det blir i olika byggnader.

Vad gör vissa hus mer värmekänsliga? Och vid vilken temperatur börjar man känna obehag? Det ska ett nytt forskningsprojekt undersöka.

Målet är bland annat att ta fram rekommendationer för nya byggnader.

Med klimatkrisen blir värmeböljor vanligare, och höga temperaturer är en arbetsmiljörisk att ha koll på. Men vilken roll spelar byggnaden vi vistas i? Och hur varmt kan det bli inomhus utan att vi far illa?

I takt med att vi släpper ut växthusgaser och förändrar jordens klimat blir värmeböljor allt vanligare. Dessutom blir de kraftigare och längre.

Mare Löhmus Sundström, docent vid Karolinska InstitutetHöga temperaturer påverkar både alla som jobbar, och människorna de är till för. Speciellt utsatta är äldre och sjuka.

– Det finns en väldigt stark koppling mellan höga utomhustemperaturer och en ökad dödlighet i befolkningen, säger Mare Löhmus Sundström, på ett webbinarium i regi av Centrum för arbets- och miljömedicin i Region Stockholm.

Hon är docent vid Karolinska Institutet, och forskar bland annat om sambandet mellan klimatförändringar och hälsa.

Nu ska hon leda ett nytt forskningsprojekt om vad som påverkar hur varmt det blir inomhus – och hur vi klarar den värmen. Tidigare studier har nämligen främst utgått från vad termometern visar utomhus. Men de flesta är inne större delen av dygnet – och det är också där de flesta värmerelaterade besvären, sjukdomarna och dödsfallen uppstår, berättar hon.

– Inte minst är det viktigt med mer forskning kring det här eftersom känsliga grupper spenderar mer tid inomhus än de som är yngre och friskare.

Varmare inomhus i söderläge

Hur varmt det blir inne i ett hus påverkas av mer än hur många grader det är ute.

Mare Löhmus Sundström ger några exempel på sådant som kan ha betydelse:

 • vilken typ av hus det är (väderstreck, byggnadsmaterial, storlek och placering av fönster)
 • hur omgivningen ser ut (finns det växtlighet runt huset)
 • möjligheterna att anpassa boendet (t ex sätta upp markiser)
 • mänskligt beteende (t ex dra för gardinerna när solen skiner rakt in)
 • värmen kan också skilja sig åt mellan olika rum, eller mellan olika delar av större hus.

Värmen kan skilja sig åt mellan olika rum.

Förra året kom en rapport om värme på nio vårdboenden, från länsstyrelserna i Uppsala, Stockholm och Västmanlands län.

Den visade att särskilt utsatta ställen var:

 • rum på övervåningen (närmast yttertaket)
 • rum i öster- och söderläge med sol stora delar av dagen
 • rum som saknade markiser och skugga från träd.

– En hörnlägenhet utan markiser hade till exempel väldigt hög inomhustemperatur trots att det inte var särskilt varmt ute, säger Mare Löhmus Sundström.

– Även en normalvarm sommar kunde det vara svårt att få ett behagligt klimat på vissa ställen.

Läs mer: Ta värmen på allvar – mät temperaturen och anpassa arbetet

Hon konstaterar att svenska hus sällan är byggda för varma somrar. De har ofta god isolering, vilket förvisso kan hålla värmen ute. Men när det väl blivit varmt är det svårt att få ned temperaturen. Stora fönster i söderläge bidrar också.

– Vi har inte heller AC, och det är också något vi helst vill klara oss utan för att inte öka klimatpåfrestningen ytterligare.

Äldre särskilt utsatta

Det finns inte så mycket tidigare forskning om vilka hälsoproblem som kan uppstå vid olika inomhustemperaturer. Men den som finns visar framför allt på andningsproblem hos äldre, spädbarn, KOL-patienter och personer med hjärtsvikt, berättar hon.

– Man har till exempel sett att respiratoriska akutfall hos äldre ökar signifikant när det är över 26ºC inomhus.

Respiratoriska akutfall hos äldre ökar signifikant.

En annan studie visar på problem för diabetiker. När det är varmt tas insulin upp snabbare i kroppen och blodsockernivåerna sjunker fortare. Vid 35ºC behöver man 50-60 procent mer insulin, jämfört med när det är 20 grader.

Andra studier, som Mare Löhmus Sundström hänvisar till på webbinariet, visar att dementa kan bli mer oroliga vid höga temperaturer och att akuta psykotiska symptom kan förvärras hos personer med schizofreni.

Sömnstörningar och törst

– Men det man kanske mest associerar med höga temperaturer inomhus är det obehag som följer med dem, säger hon.

De vanligaste besvären är:

 • ökad törst
 • sömnstörningar
 • kraftig svettning
 • irritation.

– Just det här att man lättare blir irriterad när det är varmt är väldigt påtagligt. I en studie med äldre ökade irritationen med 33 procent för varje grad, säger Mare Löhmus Sundström.

Man blir lättare irriterad när det är varmt.

– Man har också sett att fysisk prestation blir sämre när inomhustemperaturen ökar. Det påverkar hur snabbt äldre går, hur snabbt man reser sig ur en stol – och balansen.

Sämre arbetsprestationer

Mare Löhmus Sundström tar även upp en finsk studie om kontorsarbete. I den jämför forskarna arbetsmiljön sommaren innan och efter installationen av ett nytt ventilationssystem. När det nya systemet var på plats sänktes inomhustemperaturen och personalen upplevde att de arbetade mer effektivt.

– Men det blev även färre rapporter om utmattning, yrsel, illamående, koncentrationssvårigheter, problem med näsa, hals, kliande hårbotten och ögon med det nya ventilationssystemet, säger hon.

Underlag för rekommendationer

Än finns det inte tillräckligt med forskning för att kunna rekommendera ett gränsvärde för hur varmt det ska få bli inomhus, säger Mare Löhmus Sundström.

– Men det är kunskap vi behöver, annars kan vi ju inte skapa regler för framtidens bostäder!

Det är kunskap vi behöver för framtidens bostäder!

Det vill det nya forskningsprojektet Heatwise Sweden, som hon leder, råda bot på.

Målet är att:

 • ta fram underlag för att kunna rekommendera en övre gräns för inomhustemperatur
 • identifiera vilka byggnads- och omgivningsfaktorer som bidrar mest till hälsofarliga inomhustemperaturer under värmeböljor
 • utveckla en modell för att kunna beräkna hur varmt det blir i olika bostadstyper
 • visualisera hur sårbara olika byggnader är för värme på en interaktiv karta.

Visste du att...

…enligt SMHIs definition är en värmebölja en sammanhängande period då dygnets högsta temperatur är minst 25°C minst fem dagar i sträck.

Värmeböljor är den klimateffekt som väntas få störst påverkan på människors hälsa.

Läs mer: Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Mer om forskningsprojektet Heatwise Sweden

 • Ett forskningsprojekt om byggnaders sårbarhet i ett klimat i förändring, samt värme inomhus och folkhälsa.
 • Syftar bland annat till att rekommendera en övre gräns för hur varmt det får bli i nya byggnader.
 • Ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms universitet, KTH, samt universiteten i Umeå, Göteborg och Lund.
 • 4000 slumpmässigt utvalda deltagare ska besvara dagliga frågor om mående vid olika temperaturer.
 • Datainsamling somrarna 2024 – 2027, därefter analys och utveckling.

Läs mer på projektets webbsida Heatwise Sweden.

Planera för värmeböljor

Hos Folkhälsomyndigheten finns råd och stöd för hur ni kan göra en handlingsplan för värmeböljor på er arbetsplats.

Värmeböljor – vägledning till handlingsplaner

Folkhälsomyndigheten har även specifik information till olika verksamheter. Bland annat:

Råd vid värmeböljor till personal inom vård och omsorg

Till chefer/arbetsledare inom vård och omsorg: Planera vård och omsorg inför värmeböljor

Råd vid värmeböljor till personal inom skola och fritidshem.

Text: Karin Backström
Kontakt: [email protected]