Äldre kvinna läser med barn vid bord.

Bra arbetsmiljö och återhämtning underlättar för medarbetare att arbeta lite längre. Att jobba deltid och ta ut en del pension, som jobbonär, kan vara ett sätt att fortsätta arbeta inom exempelvis förskolan.

Foto: Pexels

Behåll seniorerna på jobbet: så gör de i Göteborg

Hur tar vi vara på äldre i arbetslivet och får människor att kunna och vilja jobba längre, kanske som jobbonär? Göteborgs stad har tagit forskning till hjälp för att skapa förutsättningar för ett förlängt arbetsliv.

Vi lever allt längre samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder minskar. För att klara svensk välfärd skulle fler behöva jobba längre än i dag. Frågan är hur det ska gå till.

Det här var en av programpunkterna på konferensen Välfärdens kompetensförsörjning, anordnad av Sveriges kommuner och regioner. Deltog gjorde Karin Bryngelsson, programledare för Attraktiv Arbetsgivare i Göteborgs stad, och universitetslektor Robin Jonsson från Göteborgs universitet.

– Precis som alla andra står vi inför en utmaning med kompetensförsörjning i Göteborgs stad, sa Karin Bryngelsson, som berättade att staden beräknas behöva rekrytera 36 900 personer de kommande tio åren.

Utgår från forskning

Ett led i att möta behovet av arbetskraft är stadens program Attraktiv Arbetsgivare. Det omfattar alla stadens verksamheter, startade 2019 och håller på 2023 ut. En av strategierna handlar om att bättre ta tillvara seniora medarbetare.

Det är ju på arbetsplatsen man har sin arbetsvardag.

En grund för strategin är forskning om äldre i arbetslivet. Robin Jonsson, universitetslektor vid Göteborgs universitet, berättade om hur han i sin forskning undersökt äldres behov i arbetslivet och hur arbetsgivare kan möta de behoven.

– Frågan har tidigare handlat mycket om förhållandet mellan staten och individen. Att man justerar i pensionssystemet för att ge piska eller morot för att jobba längre. Men det är ju på arbetsplatsen som man har sin arbetsvardag, sa han.

Motiv för tidig och senare pension

Han är en av forskarna bakom en stor enkätstudie 2021 som visar hur anställda i Göteborgs stad ser på pensionen och vad som påverkar viljan att gå tidigt eller senare i pension.

Studien visar att en hög andel medarbetare inom förskola och äldreomsorg önskar gå i pension före 65 års ålder. Viljan att i stället förlänga arbetslivet är vanligare bland män, högutbildade, de med god hälsa och inom vissa verksamheter, som gymnasieskola och vuxenutbildning.

Anställdas topp-tre motiv för att gå i tidig pension var enligt enkäterna

 1. önskan om mer fritid
 2. att hälsan kräver det
 3. att arbetet har blivit för krävande

Topp-tre motiv för att förlänga arbetslivet var

 1. högre pensionsinkomst
 2. att man tycker om sitt arbete och vill ägna sig åt det så länge man kan
 3. den dagliga kontakten med arbetskamrater, att arbetet ger livet innehåll och mening

Åtta rekommendationer

I studien tittade också forskarna särskilt på hur organisationen kan möta äldre anställdas behov. Arbetet mynnade ut i åtta forskarrekommendationer till Göteborgs stad för att rekrytera och behålla äldre medarbetare, se faktaruta.

Robin Jonsson och Karin Bryngelsson.

Robin Jonsson och Karin Bryngelsson.

– Om man själv vill göra det här arbetet i sin kommun kan man ta inspiration från den här rapporten. Eller om man gör en enkät så kan man utgå från frågorna och välja dem som matchar i sammanhanget, sa Robin Jonsson.

Seniorpool i stället för Manpower

Göteborgs stads Karin Bryngelsson berättade hur staden utgått från rapporten, hållit workshops och sedan samlat in förslag och artiklar på området.

– Man pratar om jobbonärer, seniorpooler, deltid med förstärkt pension – det finns många olika lösningar att ta till, sa hon.

Ett hinder hon nämnde är rädslan hos verksamheter att uppfattas som åldersdiskriminerande om de behandlar äldre annorlunda. Andra hinder handlar om attityder och att stadens olika system inte alltid kan hantera flexibla lösningar.

– Sedan har vi också de olika behoven mellan olika yrkesgrupper. Vi behöver därför skapa en palett med åtgärder som kan innehålla både individuella och generella insatser, sa Karin Bryngelsson.

Fem områden för förändringar

Staden har bestämt fem områden som nu utreds och ska fyllas med konkreta förslag och prioriteringar:

 • Organisationskultur, ledarskap
 • Kompetensutveckling, attityd till äldres kompetens
 • Hälsa och arbetsmiljö, friskfaktorer
 • Löner, avtal, förmåner
 • Generella och individuella anpassningar

– Det är viktigt att de som kan frågorna utreder och att vi inte gör något som till exempel kan vara åldersdiskriminering, sa Karin Bryngelsson, och fortsatte:

– Vi gör väl det som är enkelt först, exempelvis börjar prata om pensionen tidigt med medarbetare. Det är enkelt att lägga in i mallen för utvecklingssamtal från en viss ålder. Många chefer är inte bekväma med att ta upp frågan, men finns den med i mallen är det inga konstigheter.

Mer återhämtning på förskolan

Gällande de grupper som i större utsträckning önskar gå i pension tidigt, som personal inom förskolan, nämnde Karin Bryngelsson att man behöver hitta sätt att få in mer återhämtning för att få flera att vilja jobba längre.

– Det handlar ju om arbetsmiljö och en del tuffa krav i arbetet. Man ska upp och ner och knyta skosnören på barnen och det är hög ljudnivå. Men många gillar ju sina jobb och tycker att det är fantastiskt.

Text: Jeanette Neij, 15 november 2022

Relaterade verktyg