SwAge-modellen gynnar alla åldrar

17 september 2019 Lästid: 3 min
Tre läkare på ett sjukhus tittar tillsammans på ett bedömningsunderlag.
Flexibel arbetstid, anpassade uppgifter och träning på jobbet kan få äldre medarbetare att vilja jobba längre. Men viktigast är en arbetsmiljö som gör arbetsplatsen hållbar för alla åldrar, visar en ny rapport.

Foto: Christel Åslund / TT

Vad får människor att stanna kvar i arbetslivet? Viktigast är en arbetsmiljö som gör arbetsplatsen hållbar för alla åldrar, visar en ny rapport från Delegationen för senior arbetskraft.

Kerstin Nilsson är professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Kristianstad och docent vid Arbets- och miljömedicin vid Lund universitet. Hon är också författare till rapporten Stanna eller gå? SwAge-modellen = hållbart arbetsliv för alla åldrar.

Kerstin Nilsson har studerat äldres villkor i arbetslivet sedan 2003 och menar att allt fler verkar inse att en god arbetssituation är nyckeln till äldres vilja att fortsätta jobba.

– En bra arbetsmiljö gynnar alla åldrar och även om rapportens titel är kopplad till äldre, är SwAge-modellen giltig för medarbetaren i alla åldrar.

SwAge-modellen hjälper chefer

Kerstin Nilsson har utvecklat en modell för hållbart arbetsliv som kallas SwAge-modellen (Sustainable working life for all ages). Den väger in olika sorters åldrar i förhållande till arbetsförmåga. De åldrarna är:

 • biologisk
 • social (var i livet vi befinner oss)
 • kognitiv (minne, förmåga att lära nytt med mera)

– Det finns en myt om att äldre är mindre förändringsbenägna eller har svårare att lära. Även om det inte stämmer blir det logiskt att med en sådan utgångspunkt inte satsa lika mycket på den som snart ska gå i pension.

Den teoretiska SwAge-modellen kan ritas som en cirkel med nio tårtbitar (se faktaruta) som hjälper till att se helheten.

Ansiktsporträtt Kerstin Nilsson.– Vi vet mycket om varje område och modellen hjälper chefer och andra att ringa in vad som är viktigt att titta på, säger Kerstin Nilsson och poängterar att åtgärderna måste anpassas efter arbetsplats, individ och tid.

Helst vill hon att varje chef och arbetsledare ska ha bilden ovanför sitt skrivbord för att varje dag blir påmind om hur komplex frågan om ålder är.

– Inför ett utvecklingssamtal kan både chef och medarbetare förbereda sig genom att i förväg reflektera över arbetssituationen med bilden som stöd. Modellen gör det också lättare att formulera frågor om vilka risker som finns utifrån medarbetarnas olika åldrar och förmågor.

Modellen stöd för SAM

Enligt en studie av Kerstin Nilsson med 11 902 svarande medarbetare inom hälso- och sjukvården hade nästan var fjärde en diagnosticerad ohälsa som orsakats av deras arbete. Efter att ha analyserat data från SCB noterar hon också att medarbetare på arbetsplatser med ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete oftare anser att de kan arbeta tills de är 65 år eller längre.

Kerstin Nilsson hoppas att SwAge-modellen ska användas som ett stöd och en checklista för att underlätta ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Hon hoppas också att modellen ska vidga synen på medarbetarnas förmåga.

– Chefens uppgift är att skapa en hållbar arbetsplats där medarbetare trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Ändå ser många enbart till antal födelsedagar, det vill säga medarbetarnas kronologiska ålder.

Chefer testar SwAge

Inom ett forskningsprojekt finansierat av AFA-försäkring testar Kerstin Nilsson just nu en webbutbildning för chefer i Helsingborgs stad. Utbildningen bygger på SwAge-modellen och kommer så småningom att tillgänglig för alla.

Verktyg och stöd

Så kan du få fler att jobba längre

 • Se medarbetarnas ålder som mer komplex än antalet födelsedagar.
 • Planera utvecklingssamtal utifrån SwAge-modellen.
 • Skapa individuella lösningar utifrån ålder, funktionsvariation, förmåga och verksamhetens förutsättningar.
 • Genomför systematiskt arbetsmiljöarbete genom att utgå från SwAge-modellens nio områden för ett hållbart arbetsliv – det gynnar alla.
 • Hitta forum där chefer och HR-personal kan reflektera tillsammans.

Källa: Kerstin Nilsson

9 faktorer som avgör om medarbetare kan och vill arbeta

 • Hälsa – funktionsvariationer, skador, sjukdomar, diagnoser och självskattad hälsa.
 • Fysisk arbetsmiljö – fysisk belastning, slitage, olyckor, klimat och kemiska hälsorisker.
 • Mental arbetsmiljö – stress, krav, kontroll, hot, våld.
 • Tid – arbetstid, arbetstakt, tid för återhämtning.
 • Privatekonomi – lön, anställningsbarhet, socialförsäkringssystem, pensionssystem.
 • Privat social situation – familj, partner, vänner, fritidssysselsättning.
 • Arbetssocial situation – inkludering, attityder i organisationen, ledarskap, socialt stöd, delaktighet, kränkande särbehandling, diskriminering i arbetslivet.
 • Arbetsuppgift – arbetstillfredsställelse, kärnan i arbetet, stimulans, självförverkligande aktiviteter, meningsfulla uppgifter.
 • Kompetens – förmågor, kunskap, utveckling, kompetensutveckling.

Källa: Stanna eller gå? SwAge-modellen = hållbart arbetsliv för alla åldrar.

Delegationen för senior arbetskraft

Delegationen för senior arbetskraft ska motverka åldersdiskriminering och hitta möjligheter för att ta tillvara äldres erfarenhet och kompetens.

För att nå målet ska delegationen sammanställa och sprida kunskap om forskning om äldres möjligheter och föreslå åtgärder som motverkar åldersdiskriminering. En annan ambition är att bidra till en öppen och kunskapsbaserad debatt där olika perspektiv görs tillgängliga. Delegationens uppdrag ska slutredovisas senast den 1 oktober 2020.

Källa: www.seniorarbetskraft.se

Text: Birgita Klepke