Flexibel arbetstid, anpassade uppgifter och träning på jobbet kan få äldre medarbetare att vilja jobba längre. Men viktigast är en arbetsmiljö som gör arbetsplatsen hållbar för alla åldrar, visar en ny rapport.

Foto: Christel Åslund / TT

SwAge-modellen gynnar alla åldrar

Vad får människor att stanna kvar i arbetslivet? Viktigast är en arbetsmiljö som gör arbetsplatsen hållbar för alla åldrar, visar en ny rapport från Delegationen för senior arbetskraft.

Kerstin Nilsson är professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Kristianstad och docent vid Arbets- och miljömedicin vid Lund universitet. Hon är också författare till rapporten Stanna eller gå? SwAge-modellen = hållbart arbetsliv för alla åldrar.

Kerstin Nilsson har studerat äldres villkor i arbetslivet sedan 2003 och menar att allt fler verkar inse att en god arbetssituation är nyckeln till äldres vilja att fortsätta jobba.

– En bra arbetsmiljö gynnar alla åldrar och även om rapportens titel är kopplad till äldre, är SwAge-modellen giltig för medarbetaren i alla åldrar.

SwAge-modellen hjälper chefer

Kerstin Nilsson har utvecklat en modell för hållbart arbetsliv som kallas SwAge-modellen (Sustainable working life for all ages). Den väger in olika sorters åldrar i förhållande till arbetsförmåga. De åldrarna är:

  • biologisk
  • social (var i livet vi befinner oss)
  • kognitiv (minne, förmåga att lära nytt med mera)

– Det finns en myt om att äldre är mindre förändringsbenägna eller har svårare att lära. Även om det inte stämmer blir det logiskt att med en sådan utgångspunkt inte satsa lika mycket på den som snart ska gå i pension.

Den teoretiska SwAge-modellen kan ritas som en cirkel med nio tårtbitar (se faktaruta) som hjälper till att se helheten.

– Vi vet mycket om varje område och modellen hjälper chefer och andra att ringa in vad som är viktigt att titta på, säger Kerstin Nilsson och poängterar att åtgärderna måste anpassas efter arbetsplats, individ och tid.

Helst vill hon att varje chef och arbetsledare ska ha bilden ovanför sitt skrivbord för att varje dag blir påmind om hur komplex frågan om ålder är.

– Inför ett utvecklingssamtal kan både chef och medarbetare förbereda sig genom att i förväg reflektera över arbetssituationen med bilden som stöd. Modellen gör det också lättare att formulera frågor om vilka risker som finns utifrån medarbetarnas olika åldrar och förmågor.

Modellen stöd för SAM

Enligt en studie av Kerstin Nilsson med 11 902 svarande medarbetare inom hälso- och sjukvården hade nästan var fjärde en diagnosticerad ohälsa som orsakats av deras arbete. Efter att ha analyserat data från SCB noterar hon också att medarbetare på arbetsplatser med ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete oftare anser att de kan arbeta tills de är 65 år eller längre.

Kerstin Nilsson hoppas att SwAge-modellen ska användas som ett stöd och en checklista för att underlätta ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Hon hoppas också att modellen ska vidga synen på medarbetarnas förmåga.

– Chefens uppgift är att skapa en hållbar arbetsplats där medarbetare trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Ändå ser många enbart till antal födelsedagar, det vill säga medarbetarnas kronologiska ålder.

Chefer testar SwAge

Inom ett forskningsprojekt finansierat av AFA-försäkring testar Kerstin Nilsson just nu en webbutbildning för chefer i Helsingborgs stad. Utbildningen bygger på SwAge-modellen och kommer så småningom att tillgänglig för alla.

Text: Birgita Klepke, 17 september 2019

Relaterade verktyg