Så fick de äldre medarbetare att stanna

20 oktober 2020 Lästid: 5 min
Äldre kvinna och ung pojke samtalar vid ett bord framför en bokhylla.
Hur kan arbetsgivare behålla sina äldre medarbetare även efter att de har möjlighet att gå i pension? I en ny studie har forskare följt ett par arbetsplatser och deras insatser för att få äldre medarbetare att stanna.

Foto: Christof Schuerpf / TT

Deltidsjobb, anpassade arbetstider eller utbildning om IT – det finns många sätt för arbetsgivare att behålla sina äldre anställda. Men det är viktigt att vara klar över varför man vill behålla dem, och anpassa sina insatser efter det. Det visar en ny studie, där forskarna följt ett par organisationer som lyckats med just det.

När äldre medarbetare bestämmer sig för att lämna arbetslivet – eller att stanna kvar – beror det inte bara på hur pensionssystemet ser ut. Det handlar också om ifall de vill och kan fortsätta jobba. Trivsel och uppskattning på arbetet spelar stor roll, har forskningen visat. Att de klarar av den fysiska och psykiska belastningen är en annan viktig faktor.

Ansiktsporträtt Ann-Beth Antonsson.– Arbetsplatserna kan göra mycket för att påverka både äldres vilja att fortsätta arbeta och deras möjligheter att göra det, säger Ann-Beth Antonsson, seniorforskare på IVL, Svenska Miljöinstitutet.

I en ny studie har hon och två forskarkollegor undersökt olika insatser på sex arbetsplatser, både kommunala och privata. De arbetade för att göra sina arbetsplatser hållbara och/eller hade en ovanligt hög andel äldre anställda. Forskarna intervjuade chefer, HR-personal, fackliga företrädare och såväl äldre som yngre medarbetare.

Drivkrafterna varierar

Det finns många sätt att arbeta för att behålla äldre anställda, konstaterar forskarna. En slutsats är att drivkrafterna varierar mellan olika arbetsplatser. Ledningen bör identifiera vad den vill, och varför, råder Ann-Beth Antonsson.

– Vill vi behålla alla äldre, eller vissa grupper? Beroende på drivkrafter behöver man jobba vidare på olika sätt med konkreta insatser.

Flera arbetsplatser i studien stod inför stora pensionsavgångar och hade dessutom svårt att rekrytera utbildad personal.

IT-utbildning för äldre

Förskolan ville till exempel behålla många äldre medarbetare för att klara bemanningen.

Där erbjöds äldre att gå ner i arbetstid. Det kom också fram att vissa äldre inte kände sig trygga med att använda digitala verktyg i arbetet, till exempel för pedagogisk dokumentation. Då erbjöd arbetsgivaren dem en grundläggande IT-utbildning.

I skolan ökade behovet av utbildad personal när kommunen tog emot många unga flyktingar. Ledningen vände sig då till lärare som nyss gått i pension och erbjöd dem vikariat.

Flexibla arbetstider

Flera verksamheter hade vikariepooler, där de äldre kunde tacka ja till arbete i den omfattning som de själva ville. Flexibla arbetstider har stor betydelse när äldre anställda bestämmer sig för om de ska fortsätta yrkesarbeta, säger Ann-Beth Antonsson.

I intervjuerna lyfte de äldre lärarna fram en fördel med att vara tillfälligt anställda. De slapp utföra många administrativa kringuppgifter.

– De kunde ägna sig åt kärnverksamheten, det vill säga eleverna och undervisningen.

Ergonomi och samarbete

På ett demensboende var drivkraften bland annat att skapa en god fysisk arbetsmiljö för alla åldrar. En fysioterapeut fanns på plats två dagar i veckan och personalen fick utbildning i ergonomi. Man satsade också på att stärka samarbetet i personalgruppen.

Det är viktigt med en förståelse som går åt båda håll.

– Det är viktigt med en förståelse som går åt båda håll. På en arbetsplats ordnade man föreläsningar om åldrande, för att alla skulle förstå mer om hur det fungerar att bli äldre.

Ett industriföretag ville främst behålla vissa äldre medarbetare med spetskompetens. Man knöt dem till sig genom tillfälliga anställningar, på del- eller heltid.

Möjligt byta arbete

Ett företag som arbetade med medicinsk telefonrådgivning riktade sin rekrytering mot äldre sjuksköterskor. De erbjöds att arbeta hemifrån, vilket var uppskattat särskilt på vintern då det kunde vara besvärligt att ta sig till arbetsplatsen.

Det är alltså fullt möjligt att byta arbetsgivare sent i yrkeslivet, betonar Ann-Beth Antonsson.

Flera arbetsplatser informerade sina medarbetare om pensionsfrågor och lyfte särskilt att det inte är självklart att sluta vid 65 års ålder.

Prata om dilemman

Forskarna pekar dock på vissa svåra frågor. De har att göra med balansen mellan å ena sidan äldre medarbetares önskemål och å andra sidan arbetsplatsens behov.

Ett exempel är att speciallösningar, som innebär att äldre avlastas vissa arbetsuppgifter, kan öka belastningen på yngre kollegor. Arbetsuppgifterna finns ju kvar och någon ska utföra dem.

Det kan också vara dyrare för arbetsgivaren att behålla äldre medarbetare, eftersom de ofta har högre lön.

– Det är dilemman som det inte finns självklara, enkla lösningar på, säger Ann-Beth Antonsson. Man behöver prata om dem och hantera dem på arbetsplatsen.

Forskarna följde bland annat Luleå kommuns satsning på sina äldre medarbetare i förskolan. Läs mer i vår artikel Luleås förskolor satsar på sina äldre anställda.

Om studien

Projekt
Hållbart arbetsliv för äldre

Organisation
IVL Svenska Miljöinstitutet

Forskare
Ann-Beth Antonsson, Maria Vigren och Helena Strehlnert

Projekttid
2017-2010

Finansiär
AFA Försäkring

Här hittar du projektets slutrapporter:

Behåll era äldre på jobbet - tänk så här

Analysera:

  • Varför vill vi ha kvar de äldre? Alla, eller vissa?
  • Hur vill vi behålla dem? Typ av anställning och villkor?
  • Vilka är hindren hos oss? Vad får äldre att välja pension framför fortsatt arbete?

Jobba vidare:

  • Undanröj hindren på er arbetsplats – för att skapa möjligheter att jobba längre.

Källa: Ann-Beth Antonsson, seniorforskare på  IVL Svenska miljöinstitutet.

Text: Margareta Edling