Chefer behöver utbildning för att behålla äldre medarbetare

5 september 2022 Lästid: 4 min
Sammanfattning av artikeln

Ett forskningsprojekt har undersökt chefers och äldre medarbetares inställning till att jobba i högre åldrar.

Fyra huvudområden avgör när man väljer att gå i pension: arbetsmiljön, privatekonomin, relationer/stöd/gemenskap samt arbetsuppgifter/aktiviteter i arbetet.

Det är viktigt att anpassa arbetsförhållandena för äldre medarbetare. Det systematiska arbetsmiljöarbetet spelar en viktig roll för att behålla äldre i arbetet.

Glad äldre bilmekaniker pratar med ung bilmekaniker i bilverkstad
Många chefer vill behålla sina äldre medarbetare, men det är inte så lätt att göra rätt – det visar ett forskningsprojekt om hur chefer och medarbetare ser på att jobba efter 67 år.

Foto: Maskot / TT

Sammanfattning av artikeln

Ett forskningsprojekt har undersökt chefers och äldre medarbetares inställning till att jobba i högre åldrar.

Fyra huvudområden avgör när man väljer att gå i pension: arbetsmiljön, privatekonomin, relationer/stöd/gemenskap samt arbetsuppgifter/aktiviteter i arbetet.

Det är viktigt att anpassa arbetsförhållandena för äldre medarbetare. Det systematiska arbetsmiljöarbetet spelar en viktig roll för att behålla äldre i arbetet.

Äldre behövs i arbetslivet men alla kan inte, eller vill inte, jobba till 67 år. Hur kan man skapa förutsättningar för äldre att arbeta längre? Det har en grupp forskare undersökt hos chefer och medarbetare i Helsingborgs stad. Och de fick en del överraskande svar.

Vi blir allt friskare upp i åldrarna och medellivslängden ökar. Det gör att fler kan arbeta längre och gränsen för ålderspensionen kommer att höjas stegvis framöver. De äldre behövs på arbetsplatserna. Men alla vill inte jobba så länge.

I ett forskningsprojekt kallat Hållbart arbetsliv i Helsingborgs stad har forskaren Kerstin Nilsson undersökt både chefers och äldre medarbetares inställning till att jobba i högre åldrar.

Hon berättade om resultaten från projektet på ett webbsänt seminarium som Afa Försäkring arrangerade. I projektet analyserade hennes forskargrupp chefernas och medarbetarnas inställning till sin pensionering, med hjälp av en modell som hon har utvecklat. Modellen kallas Swage, Sustainable Working Life for All Ages.

Flera faktorer avgör om man vill jobba kvar

Swage-modellen bygger på att det finns nio faktorer indelade i fyra huvudområden som avgör när man väljer att gå i ålderspension. De fyra huvudområdena är:

  • Arbetsmiljöns effekter på hälsan
  • Privatekonomin
  • Relationer, stöd och gemenskap
  • Arbetsuppgifter och aktiviteter i arbetet

Forskningsprojektet pågår från 2018 till 2024. Chefer och medarbetare i Helsingborgs stad fick under 2018 först svara på frågor om arbetssituation och möjlighet att jobba upp i åldrarna. Totalt svarade 456 chefer och 3474 medarbetare som var över 50 år på enkäterna.

Chefer fick utbildning

Under 2019 till 2020 tog Kerstin Nilsson och hennes forskningsteam fram en webb-utbildning kallad Hållbart arbetsliv för alla åldrar. Den tog upp vilka utmaningar olika åldrar har under ett arbetsliv och hur man som chef kan använda Swage-modellen som ett verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Alla chefer i Helsingborg stad blev erbjudna att gå den. På grund av Corona-pandemin var det dock bara tolv personer som deltog i kursen.

Fyra år efter de första enkäterna fick cheferna och medarbetarna svara på en ny omgång frågor. Forskarna ville se om arbetssituationen och attityden till pensionering hade ändrat sig över tid. Dessutom fick de chefer som deltog i utbildningen om Swage-modellen svara på frågor om den i djupintervjuer.

När forskarna jämförde svaren från medarbetarna från de två åren så visade det sig att insatserna för att anpassa arbetsförhållandena till äldre medarbetare hade minskat. År 2018 svarade 24 procent av medarbetarna i åldern 50 – 67 år att det gjordes anpassningar. Men till år 2022 angav en mindre andel, 17 procent, att man hade gjort anpassningar på deras arbetsplatser.

Detta trots att Helsingborgs stads ledning hade uttalat hur viktigt det är att behålla äldre medarbetare så länge som möjligt. Dessutom hade staden gjort särskilda satsningar inom området.

Chefernas egen inställning spelade roll

kerstin nilsson, forskare om hållbart arbetsliv–  Det verkar som om det dagliga arbetet och akuta situationer tar överhanden för många chefer och de skjuter upp satsningarna på äldre. Corona-pandemin spelade säkert en stor roll som inföll mitt i studien. Den ställde cheferna inför nya situationer och många var tvingade att prioritera om i sina verksamheter, säger Kerstin Nilsson.

Det verkar som om det dagliga arbetet och akuta situationer tar överhanden för många chefer.

Chefernas egen inställning till pension spelade också roll för vilket stöd och vilka förutsättningar de gav sina äldre medarbetare. Chefer som själva ville arbeta efter 66 år ansåg att flera av deras medarbetare också vill arbeta till 65 år eller längre, jämfört med  de chefer som ville gå i pension före 65.

De tolv chefer som deltog i kursen Hållbart arbetsliv för alla åldrar var mycket nöjda med innehållet.  De såg behov av att i sitt ledarskap reflektera över ålder. Några planerade att använda Swage-modellen och kunskaperna från kursen i samverkansarbetet med ledning, skyddsombud och fack.

Kerstin Nilsson understryker att chefer bör använda sig av Swage-modellen dagligen. Forskning visar att just det systematiska arbetsmiljöarbetet spelar en viktig roll för att behålla de äldre.

– En god arbetsmiljö för äldre skapar man under hela arbetslivet. Det är viktigt att tänka på det här redan när en person träder in i arbetslivet, säger Kerstin Nilsson.

Verktyg och stöd

Om projektet

Namn
Hållbart arbetsliv i Helsingborgs stad

Forskare
Kerstin Nilsson, professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Kristianstad 

Finansiär
Afa Försäkring

Projekttid
2018 – 2022

Det här är Swage-modellen

Swage är en förkortning för Sustainable working life for all ages.

Modellen är ett stöd för att skapa ett hållbart arbetsliv för alla åldrar.

Den kan också användas i det systematiska arbetsmiljöarbetet som en checklista för chefer, medarbetare och skyddsombud.

Det finns också en kostnadsfri webb-baserad utbildning om modellen.

Här hittar du utbildningen

Läs mer om Swage-modellen här

Så kan ni få fler att jobba längre

  • Se medarbetarnas ålder som mer komplex än antalet födelsedagar.
  • Planera utvecklingssamtal utifrån SwAge-modellen.
  • Skapa individuella lösningar utifrån ålder, funktionsvariation, förmåga och verksamhetens förutsättningar.
  • Genomför systematiskt arbetsmiljöarbete genom att utgå från SwAge-modellens nio områden för ett hållbart arbetsliv – det gynnar alla.
  • Hitta forum där chefer och HR-personal kan reflektera tillsammans.

Källa: Kerstin Nilsson

Text: Teres Hallman