Ta vara på kompetensen – så behåller ni medarbetare efter 65

17 maj 2022 Lästid: 4 min
två män i orange arbetskläder studerar en generator
Äldres kunskap och erfarenhet behövs i arbetslivet, och det gäller att visa det i praktiken på en arbetsplats om man vill att de ska stanna efter pensionsåldern. Det visar en ny rapport från Mynak.

Foto: Johnér Bildbyrå

Hur kan man få medarbetare i pensionsåldern att fortsätta arbeta? Att minska stressen, visa uppskattning för deras insats och se till att deras kunskap och erfarenhet tas tillvara är några av de saker som forskning visar är viktiga.

Arbetsgivare har mycket att tjäna på att behålla äldre medarbetare. Äldre har oftast mer erfarenhet än yngre och det kan kosta stora belopp att rekrytera och lära upp nya medarbetare. Många arbetsgivare vittnar också om svårigheter att hitta personal. Inte minst erfaren sådan.

Mycket talar också för att det kommer att bli fler äldre i arbetslivet. Pensionsåldrarna höjs. Vi lever allt längre och är friskare under längre tid av våra liv. Samhället eftersträvar fler äldre i arbete genom olika ekonomiska drivkrafter.

Kerstin Nilsson, forskare, arbets- och miljömedicin

– Men det är fler som säger att de kan arbeta länge än som vill arbeta länge. Det gäller att undersöka skillnaden mellan att man kan och vill, säger Kerstin Nilsson, professor i folkhälsovetenskap och docent i arbetsvetenskap som forskat kring äldre i arbetslivet.

Hon är ansvarig för en ny kunskapssammanställning om senior arbetskraft åt Mynak, Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Utgår från Swage-modellen

Kunskapssammanställningen handlar framför allt om den psykosociala arbetsmiljön. Forskarna går igenom tjugo forskningsstudier inom området med utgångspunkt i den så kallade swage-modellen. Den är ett analysverktyg som Kerstin Nilsson varit med om att ta fram. Modellen utgår från att en persons möjlighet och vilja att arbeta beror på nio olika faktorer – som hälsa, arbetsmiljö och familjesituation.

Modellen tar också hänsyn till medarbetarens biologiska, sociala och kognitiva ålder när förmågan och viljan att arbeta beräknas. Studierna har analyserats utifrån swage-modellens nio faktorer och forskningsresultaten om vad som får äldre att arbeta vidare har delats in enligt modellens tre olika åldrar.

Mycket som gäller för alla åldrar

Mycket av det som tas upp i de forskningsstudierna gäller dock för alla åldrar och innebär bättre arbetsmiljö för alla.

– Det är till exempel tydligt att balans mellan krav och kontroll i arbetet är lika betydelsefullt för äldre som yngre, säger Kerstin Nilsson.

Vissa saker är dock särskilt viktigt för äldres motivation att fortsätta arbeta efter de kan gå i pension. Det handlar till exempel om att det inte ska förekomma åldersdiskriminering på arbetsplatsen.

Viktigt att chefen uppskattar en

Diskrimineringen kan handla om att de äldre ses som föredettingar, som några som inte har så mycket att ge längre, trots att de kanske har mest erfarenhet och kunskap av alla. Det kan också vara så att äldre inte får lika mycket fortbildning som yngre kollegor och inte får delta i projekt på lika villkor som dem.

Ledarskapet spelar en stor roll, menar Kerstin Nilsson, när det gäller attityderna till äldre på arbetsplatsen. Chefen kan vara ett föredöme, eftersom hen har inflytande över kompetensutvecklingen och leder och fördelar arbetet.

Forskning visar att åldersdiskriminering är både vanligt och negativt för verksamheten.

Swage i SAM och medarbetarsamtal

Chefen har också ett direkt inflytande över den fysiska arbetsmiljön. Den är ofta viktigare för äldre. Finns det hjälpmedel som behövs för exempelvis lyft? Har de som arbetar vid datorer rätt belysning?

– Vad som motiverar och får en person att stanna kvar beror till syvende och sist på individen i förhållande till arbetssituationen, säger Kerstin Nilsson.

Därför är det svårt att ge allmänna råd som gäller för alla äldre medarbetare. Behov och förutsättningar skiljer sig.

– Som chef behöver du se till alla nio områdena i swage-modellen, säger Kerstin Nilsson.

En rapport från Mynak

Namn
Senior arbetskraft – en systematisk kunskapssammanställning med fokus på mental arbetsmiljö och arbetssocial miljö i Sverige.

Författare
Kerstin Nilsson, professor i folkhälsovetenskap och docent i arbetsvetenskap.

Utgivare
Mynak – Myndigheten för arbetsmiljökunskap

År
2022

Här hittar du rapporten Senior arbetskraft

Det här kan få äldre medarbetare att stanna kvar

 • Balans mellan krav och kontroll i arbetet.
 • Bra fysisk arbetsmiljö. Bra ergonomi och hjälpmedel.
 • Att man inte sparar övertidstimmar utan tar ut den lediga tiden i samband med övertiden.
 • Möjlighet till återhämtning.
 • Anställningstrygghet. Äldre medarbetare har ofta svårare att få nytt jobb.
 • Balans mellan arbetsliv och privatliv.
 • Att äldre inte diskrimineras på arbetsplatsen.
 • Stöd vid införande av ny teknik och digitalisering.
 • Belöning som motsvarar det utförda arbetet. Bekräftelse och uppskattning från arbetsgivaren.
 • Att ens kunskaper och erfarenheter tas tillvara.
 • Att man får vara med i nya projekt och utmaningar fast det inte är långt kvar till pension.
 • Att man får kompetensutveckling och fortbildning fast det inte är långt kvar till pension.

Källa: Kunskapssammanställningen Senior arbetskraft

Det här är Swage-modellen

 • Namnet är en förkortning för Sustainable working life för all ages.
 • Modellen bygger på nio faktorer som avgör om medarbetare kan och vill arbeta. De nio är: hälsa, fysisk arbetsmiljö, mental arbetsmiljö, tidsanvändning, ekonomi, familjesituation, social situation på arbetet, arbetsuppgifter och kompetens.
 • Med hjälp av modellen kan man värdera arbetsförmågan i förhållande till kroppslig, social och kognitiv ålder.
 • Modellen har tagits fram av svenska forskare och bygger på omfattande forskning i form av intervjuer, registerstudier med mera.
 • Den används av forskare i flera länder som ett analysverktyg vid undersökningar av arbetsmiljö och arbetssituationer.

Swage-modellen har också testats av chefer i flera kommuner och regioner, bland annat i Helsingborgs stad, för att få fler äldre att fortsätta jobba. Där har de använt den både i det systematiska arbetsmiljöarbetet och som en utgångspunkt för medarbetarsamtal med äldre medarbetare.

Källa: Kunskapssammanställningen senior arbetskraft

Text: Michael Nyhaga