Arbetsmiljöverket förändrar föreskrifterna

18 februari 2020 Lästid: 4 min
Sjukvårdspersonal med skyddskläder och ett ansiktsvisir.
Smitta är en av många risker som arbetsgivare behöver ha koll på. Med Arbetsmiljöverkets förslag till regelförnyelse vill myndigheten göra det enklare för arbetsgivare att göra rätt och hitta vad som gäller.

Foto: Mikael Fritzon/TT

Nu föreslår Arbetsmiljöverket en ny struktur av sina föreskrifter. Bland annat vill de minska antalet föreskrifter från 67 till 14. Den som har synpunkter på förslaget kan lämna in ett remissvar.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter talar om vad som gäller för arbetsmiljön. Med åren har det blivit en ansenlig mängd föreskrifter, som känns igen på sina orange omslag. Men nu stundar alltså stora förändringar i föreskrifterna.

Skälen är flera, bland annat att det enligt Arbetsmiljöverket ska bli lättare för arbetsgivare att göra rätt och hitta vad som gäller. Men också att arbetslivet har förändrats och att reglerna behöver hänga med i den utvecklingen. Att Arbetsmiljöverket ska förnya reglerna finns även med i regeringens arbetsmiljöstrategi.

Porträtt på Eva Barkström– Som myndighet ska vi se till att de regler vi ger är så användbara och relevanta som möjligt. Som en del i det arbetet har vi nu gjort en samlad översyn av samtliga föreskrifter, vilket bland annat resulterade i en ny struktur.

Det säger Eva Barkström som är projektledare på avdelningen för regler på Arbetsmiljöverket.

Arbetet med regelförnyelsen har pågått i flera år, och nu finns ett färdigt förslag på hur reglerna kan se ut från våren 2022. Det är inget litet jobb Arbetsmiljöverket lagt ned, många medarbetare har varit involverade. De har i arbetsgrupper bearbetat ungefär 2300 paragrafer i de befintliga föreskrifterna. Därefter har de sorterat in paragraferna i en ny struktur med sammanlagt 14 föreskriftshäften.

Rollen avgör vilka regler som gäller

Den nya strukturen har tre olika delar som vänder sig till tre grupper med olika juridiska roller. De tre rollerna är arbetsgivare, byggherrar och de som tillhandahåller vissa produkter.

En arbetsgivare kan behöva ta hänsyn till många olika föreskrifter, till exempel de om systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsplatsens utformning, buller, belastningsergonomi, smittrisker och våld och hot, berättar Eva Barkström.

Den första delen är gemensam för alla arbetsgivare. Dit hör grundläggande arbetsmiljöregler, systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning, ensamarbete och sådant som gäller för gravida och ammande. Den här första delen gäller inte byggherrar, som får en egen föreskrift med grundläggande arbetsmiljöregler vid planering, projektering och samordning.

Risker i verksamheten styr också

För arbetsgivare och byggherrar finns ytterligare två delar att ha koll på. Här är det typen av verksamhet och riskerna som finns i den som styr vilka regler som gäller. Del 2 tar till exempel upp vanliga risker i arbetsmiljön, arbetsutrustning och skyddsutrustning, och arbetsplatsens utformning. Del 3 delen styr vad som gäller vid specifika risker, gränsvärden och medicinska kontroller.

Får ett enklare och mer enhetligt språk

Arbetsmiljöverket har även klarspråksbearbetat reglerna.

– På många ställen i föreskrifterna har det blivit ett enklare och mer enhetligt språk. Målet är att det ska bli lättare att förstå, säger Eva Barkström.

Det ska också bli lättare att söka digitalt i föreskrifterna.

Betydligt färre allmänna råd

En annan förändring är att många av de allmänna råden nu försvinner ur föreskrifterna. Syftet med ett allmänt råd är att beskriva hur man kan följa en bestämmelse.

– Men ett allmänt råd ska inte ge allmän information inom ett sakområde och de ska inte heller innehålla tvingande bestämmelser, säger Eva Barkström.

Därför har texter som inte uppfyller kraven på allmänna råd tagits bort. De sparas och kan istället användas som underlag när Arbetsmiljöverket tar fram annat stöd i arbetsmiljöarbetet, till exempel vägledningar och texter till hemsidan.

De allmänna råd som blir kvar placeras i direkt anslutning till den paragraf de hör till, enligt Eva Barkström.

– Det kommer även nya allmänna råd för ett par paragrafer.

Upprepningar och innehåll som redan regleras av Arbetsmiljölagen har också tagits bort.

Förslaget ute på remiss

Förslaget ligger nu ute som remiss. Alla som vill kan ta del av innehållet och ge synpunkter. Senast den 30 december ska synpunkterna vara inlämnade. Eftersom materialet är så stort vill Arbetsmiljöverket gärna att den som svarar använder en särskild mall.

Målet är att den nya strukturen ska träda i kraft 1 mars 2022.

Porträttfoto: Arbetsmiljöverket

Verktyg och stöd

Om förändringen

 • Arbetsmiljöverket har tagit fram ett förslag till regelförnyelse.
 • Förslaget innehåller tre delar med totalt 14 föreskriftshäften.
 • Målet är att det ska bli lättare att hitta och att göra rätt.
 • Förslaget är ute på remiss fram till 30 december 2020.
 • Förändringen kan börja gälla 1 mars 2022.

Här kan du läsa förslaget och lämna synpunkter.

Arbetsmiljöverkets förslag i korthet

Enligt förslaget ska Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd vända sig till tre juridiska roller:

 • arbetsgivare
 • byggherrar
 • de som tillhandahåller vissa produkter

För arbetsgivare har den nya strukturen tre delar:

 1. Grundläggande arbetsmiljöregler för dig som har arbetsgivaransvar. Här finns till exempel föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA.
 2. Regler om vanliga arbetsmiljörisker, användning av arbetsutrustning och utformning av arbetsplatser. Hit hör bland annat vanliga risker i arbetsmiljön, arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning samt utformning av arbetsplatser.
 3. Regler om risker vid särskilda typer av arbeten och regler om specifika kontroller, till exempel gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön, medicinska kontroller och hälsoundersökningar.

Vad är det för juridisk skillnad mellan föreskrifter, allmänna råd och vägledningar?

 • Föreskrifter innehåller paragrafer (bestämmelser) med bindande regler.
 • Allmänna råd ger generella rekommendationer om hur man tillämpar en föreskrift och anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Allmänna råd är inte juridiskt bindande.
 • Vägledningar är informationsmaterial där Arbetsmiljöverket bland annat kan ge konkreta exempel på hur en arbetsgivare kan göra för att följa föreskrifterna. De är inte juridiskt bindande.

Källa: Eva Barkström, Arbetsmiljöverket

Text: Anna Norrby

Verktyg på samma tema