Besök från Arbetsmiljöverket. Nu inspekterar Arbetsmiljöverket hur kommunpolitiker tar sitt arbetsmiljöansvar. Alla Sveriges kommuner får besök under 2020.

Foto: Maskot / TT

Få koll på arbetsmiljöansvaret

Nu ska Arbetsmiljöverket inspektera alla kommuner och regioner. Kommunledningar och förskolor får besök av inspektörer som kontrollerar hur organisationerna styr och följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Under 2019 utbildade Arbetsmiljöverket politiker om deras arbetsmiljöansvar. Det var en nationell satsning där politiker i nämnder och kommunledning deltog. Den var också startskottet för Arbetsmiljöverkets nya strategi för tillsyn inom kommuner och regioner.

Nu går satsningen in i nästa fas, som ska pågå resten av den här mandatperioden.

Tillsynsinsatsen som nu drar igång fokuserar på hur kommunernas ledningar styr och följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Och att den högsta ledningen tar ansvar för det, säger Heli Aarnipuro som är projektledare på Arbetsmiljöverket.

Målet är att kommuner och regioner ska bli självgående i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det är ordentligt etablerat kan kommuner och regioner klara mycket mer själva, utan att Arbetsmiljöverket måste rycka in och göra inspektioner.

Goda förutsättningar

– Kommuner och regioner är stora aktörer som redan har strukturerna på plats med HR, företagshälsovård och stöd som Suntarbetsliv. I jämförelse med små privata företag finns goda förutsättningar med välutbildade chefer och skyddsombud.

Men ibland räcker det inte att allt detta finns på plats, konstaterar hon.

– Resurserna borde finnas, men de som har kunskapen om systematiskt arbetsmiljöarbete, till exempel HR som är arbetsmiljöexperten, kanske inte har mandat att fatta beslut.

Hon ser brister i hur kommuner och regioner följer upp Arbetsmiljöverkets inspektioner och förbättrar sitt arbetsmiljöarbete på områden där det brustit.

– Det vi framför vid våra inspektioner faller lätt i glömska efter ett tag.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 ska det systematiska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten på alla arbetsplatser.

När man tar beslut som kan försämra arbetsmiljön ska man även fatta beslut om motverkande åtgärder

– Det innebär att man i det politiska beslutsfattandet och i planeringen ska beakta arbetsmiljökonsekvenser. När man tar beslut som kan försämra arbetsmiljön ska man även fatta beslut om motverkande åtgärder.

Rent praktiskt går tillsynen till så att inspektören från Arbetsmiljöverket först träffar högsta politiska ledningen samt kommunalråd och tjänstemannaledning.

– Vi ställer frågor om arbetsmiljöpolicyn och rutiner för arbetsmiljöarbetet. Vilka mål finns och hur följer man upp?

Stickprov på förskolor

Arbetsmiljöverket kommer, efter träffen med högsta politiska ledningen, dessutom att undersöka om det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar i praktiken. Det ska ske genom stickprov på förskolor. Att valet föll på just förskolor beror på att det är en kvinnodominerad verksamhet där det är vanligt med hög sjukfrånvaro.

Det som skiljer den här inspektionen från den vanliga arbetsgången är att inspektören efteråt skriver ett samlat inspektionsmeddelande till kommunen, och inte till förskolorna som de gör stickprov på.

– På så sätt blir det tydligt att vi inspekterar arbetsmiljöarbetet i sig, och att det är kommunen som är ansvarig. Vi kommer alltså inte att göra skyddsronder åt kommunerna och sedan servera svaret – det arbetet är det viktigt att kommunerna gör själva, säger Heli Aarnipuro.

När de inspekterar förskolorna tittar de på hur de rutiner och policys som finns passar för verksamheten.

– Är de ett stöd? Känner personalen i förskolan till de verktyg som finns, och täcker verktygen in de risker som finns?

Hon tar ett exempel:

– Om förskolan berättar att de har höga bullernivåer så kan vi fråga om hur de har undersökt det. Har de lyft frågan uppåt? Om det finns olösta risker kan vi fråga vad det beror på. Vi vill också veta om ansvarig på enhetsnivå har den kunskap som behövs, säger Heli Aarnipuro.

Uppgift: ta fram årshjul

Hur många förskolor som blir inspekterade beror på kommunens storlek.

– I stora kommuner blir det upp till tio förskolor som får besök. I små kommuner blir det minst tre förskolor, och har de färre än så fyller vi på med annan verksamhet.

Om det visar sig att det finns brister på enhetsnivå kommer Arbetsmiljöverket att ställa krav på kommunen om att få det på plats. Efter det får kommunerna minst ett år på sig att vidta åtgärder. Det kan vara att genomföra arbetsmiljöutbildningar och att ta fram tydliga årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Därefter kommer Arbetsmiljöverket tillbaka för en uppföljning.

– Då kan vi göra stickprov på helt andra ställen. Systemet ska ju fungera oavsett verksamhet.

I regionerna börjar tillsynsinsatserna i slutet av 2020. Upplägget blir ungefär likadant som i kommunerna. Det är inte bestämt än vilka verksamheter de ska göra stickprov i.

FÖRSKOLAN BERGSVÄGENLäs även: Stenungsund har redan inspekterats: ”Vi fick syn på vårt eget arbetsmiljöarbete”

Text: Anna Norrby, 07 januari 2020

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Så vässade Hässleholm sin samverkan

I Hässleholms kommun har arbetsgivare och fack utvecklat sin samverkan. Konkreta mallar för möten och stödmaterial för arbetsplatsträffar är några resultat av arbetet. Arbetsmiljön är mera i fokus nu, anser…

4 Ess sänkte sjukskrivningstalen i Småland

Samverkansmöten tidigt i sjukskrivningsprocessen och arbetsmiljöutbildningar för chefer. Det är två viktiga delar i metoden 4 Ess, som har lett till drastiskt sänkta sjukskrivningstal i tre småländska kommuner. 4 Ess…

Digitaliseringscoacher löser vardagsproblem

Appar till tvättstugelås, matbeställningar online och digitala levnadsberättelser på äldreboenden. Det är några projekt som har lanserats och testats, sedan Kungsbacka utsåg nio medarbetare till digitaliseringscoacher. I Kungsbacka kommun har…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kunskapsöversikter

Konsten att hitta rätt kunskap

Det sker mycket forskning inom arbetsmiljöområdet, och mycket av slutsatserna samlas i kunskapsöversikter. Men det gäller att vara på tårna...