Tema

Kom igång med friskfaktorer

Friskfaktorer är tillstånd som gör att vi mår bra, och presterar på arbetet. Arbetsplatser som använder friskfaktorer aktivt, systematiskt och långsiktigt har stor chans att uppnå en bra arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro.

Hero bakgrundsbild

Så kan ni jobba med friskfaktorer

Medan det traditionella arbetsmiljöarbetet ofta har fokus på att förebygga risker går arbetet med friskfaktorer steget längre. Det handlar om att främja sådant som är viktigt för att en arbetsplats ska fungera bra i längden. Att jobba med friskfaktorer är ett sätt att möta utmaningarna inom kommun- och regionsektorn.
Man kan säga att det går att arbeta med friskfaktorer på olika nivåer:

  • Friskfaktorer på individnivå handlar om att främja välmående och trivsel hos enskilda medarbetare.
  • Friskfaktorer på arbetsplatsnivå eller gruppnivå innebär det som ger sund dynamik inom arbetsgruppen och får arbetet att flyta bättre. Det hittar du stöd för i Friskfaktorlabbet.
  • Friskfaktorer i organisationen handlar om det som påverkar organisationens övergripande effektivitet och förmåga att uppnå gemensamma mål. Genom att rusta en processledare med utbildningen Friskfaktorsteget kan organisationens friskfaktorer stärkas.
Ikon med glasögon

Webbinarium Lär dig mer om friskfaktorer

Vi berättar om Friskfaktorlabbet och du får veta hur det kan användas i arbetsgruppen.

Välj rätt stöd

Gör valet utifrån din roll och hur långt ni har kommit i processen.

Sätt igång friskfaktorarbetet

Alla i organisationen behöver agera utifrån en samsyn om att vilja vara en frisk och attraktiv arbetsplats. Vad fungerar redan bra och vad behöver stärkas?

I  Friskfaktorlabbet finns stöd för att göra en nulägesskattning och konkreta exempel på beteenden kopplat till varje friskfaktor. Att arbeta med friskfaktorer i samverkan är viktigt för att lyckas.

Bild som ligger i sektionens nedre högra hörn

Tips på hur ni lyckas och på hur andra arbetsplatser har gjort

Du behöver inte uppfinna hjulet. Många arbetsplatser har gått igenom liknande processer, ta del av deras arbetssätt och lärdomar!

Stärk era friskfaktorer på nästa arbetsplatsträff eller personalmöte!

I den här aktiviteten pratar ni om hur det ser ut i er arbetsgrupp just nu och hur ni vill ha det framåt. Fokus är på det ni kan påverka för att skapa en kultur där ni både mår bra och presterar väl.

Aktiviteten kommer från verktyget Friskfaktorlabbet.

Är du fortfarande inte övertygad?

Se vilka vinster som Region Västerbotten har upplevt tack vare arbetet med friskfaktorer.

Så har Region Västerbotten arbetat med friskfaktorer
Ikon

Kom ihåg

  • Det bästa arbetsmiljöarbetet är det som blir av, så se till att komma i gång!

  • Fundera på vad som fungerar bra och dra lärdomar av det.

  • Jobba i samverkan, det är viktigt för att lyckas.