Det gör att sjuksköterskor mår bra på jobbet

11 april 2022 Lästid: 3 min
Två leende sjuksköterskor tittar på en journal tillsammmans
Vad är det som gör att sjuksköterskor mår bra på jobbet? Det ska undersökas i en ny studie. En känsla av sammanhang och stöd från organisationen skulle kunna vara två nycklar.

Foto: Åsa Lännerström / Johnér Bildbyrå

Organisatorisk rättvisa, arbetstillfredsställelse och känsla av sammanhang – är det viktigt för att sjuksköterskor ska må bra på jobbet? Det ska undersökas i en ny studie. Forskarna kommer också att titta på ifall det skiljer sig åt mellan kvinnor och män.

Landets sjuksköterskor har haft en tuff period de senaste två åren. Pandemin har inneburit ett extremt tryck på vården, med nya arbetsuppgifter, osäkerhet, oro, nya rutiner och skyddsutrustning. Och många kommer behöva ägna tiden framåt åt att beta av en stor vårdskuld.

Hur ska arbetsgivare då göra för att sjuksköterskorna ska hålla sig friska och välmående på jobbet? Det ska undersökas i en ny studie.

– Vi vill veta vad som skapar hälsa för sjuksköterskor.

Det säger Johanna Gustafsson, universitetslektor vid Örebro Universitet och projektledare för studien.

Hitta sådant som skapar hälsa och ohälsa

Målet med studien är att hitta sådant som skapar hälsa – och ohälsa – för sjuksköterskor. Forskarna kommer att skicka ut enkäter till 10 000 sjuksköterskor. Efter det kommer de också att välja ut runt 60 sjuksköterskor som de djupintevjuar, för att ytterligare utforska resultatet från enkäten.

I sina antaganden inför studien utgår forskargruppen från tidigare forskning. Några saker som de tror kan skapa hälsa och välmående är:

  • Bra arbetsförhållanden
  • Organisatorisk rättvisa (att beslut som fattas är rättvisa och transparenta)
  • Organisatoriskt stöd
  • Arbetstillfredsställelse
  • Känsla av sammanhang
  • Erkännande
  • Tillit

Det finns också vissa riskfaktorer, som till exempel:

  • Sjuknärvaro (att man är på jobbet fast man är sjuk, kanske för att inte lämna kollegorna i sticket)
  • Tidigare fysisk och psykisk ohälsa

Undersöker skillnader mellan könen

Forskningen har också ett annat, tidigare ganska outforskat fokusområde: att undersöka om det finns skillnader mellan könen. Det skulle till exempel kunna handla om att balansen mellan arbete och privatliv är en större riskfaktor för kvinnor:

– Det kan till exempel uppstå en inre konflikt mellan att vilja stanna kvar på arbetsplatsen för att hjälpa sina kollegor och att åka hem för att ta hand om sin familj. En annan risk kan vara att kvinnor är mer ansvariga för det sociala på jobbet, vilket kräver energi.

Når ut via företagshälsor och hr

Forskningsprojektet beräknas ta tre år, och sedan ska de nya kunskaperna förhoppningsvis bidra till att skapa friskare arbetsplatser för sjuksköterskor. Men det kan vara svårt att nå ut med forskning till arbetsplatserna, säger Johanna Gustafsson.

– Vi kommer att försöka närma oss företagshälsovård och hr-avdelningar, eftersom de har möjlighet att påverka arbetsmiljön och uppmärksamma brister. Vi vill gärna lyfta in vår kunskap i sjuksköterskeutbildningar också.

Hon tycker att området förtjänar att uppmärksammas, eftersom personalens välbefinnande är en viktig del av en kvalitativ vård. Mår personalen bra så kan de också ge bättre vård till patienterna.

– Det berör både personalen och patienterna – vilket innebär att det ger en möjlighet till ett hälsosamt liv för väldigt många personer.

Kort om studien

Namn: Ett Hållbart Arbetsliv inom Hälso- och Sjukvården – friskfaktorer för sjuksköterskor

Projektledare: Johanna Gustafsson

Bedrivs vid: Örebro Universitet

Finansierat av: Afa försäkring

Projekttid: 2022 – 2024

Olika sorters friskfaktorer

Johanna Gustafssons forskargrupp kallar de faktorer som skapar hälsa och ohälsa för friskfaktorer respektive riskfaktorer. De tar fram ”sina” friskfaktorer genom att fråga sjuksköterskor på olika sorters arbetsplatser vad de tycker att de mår bra på jobbet av. Det kan handla både om hur arbetet är organiserat och om sådant som har med ens egen person att göra.

Friskfaktorer är ett begrepp som används även här på Suntarbetsliv, för att stötta arbetsplatser att bli friskare. De åtta friskfaktorer som används här är alla organisatoriska, vilket innebär att de alla handlar om hur arbetet och arbetsplatsen är organiserad. Suntarbetslivs friskfaktorer är framtagna genom att forskare studerat arbetsplatser med låga sjukskrivningstal.

Här kan du läsa mer om Suntarbetslivs friskfaktorer.

Text: Anna Wettergård