Stöd till chefer bra för personalen

25 november 2019 Lästid: 4 min
En kvinna i förgrunden och två personer i bakgrunden.
Doktorsavhandling om chefer i äldreomsorgen. De som hade bättre organisatoriska förutsättningar var mindre stressade än andra. Det här påverkade även chefernas medarbetare.

Foto: Marcus Trotzig Maskot / TT

– Hur cheferna har det påverkar hur personalen får det.
Det säger forskaren Heidi Hagerman, Högskolan i Gävle. Hon har studerat hur förutsättningarna för chefer i äldreomsorgen påverkar dem – och deras medarbetare.

Heidi Hagerman har arbetat som undersköterska och sjuksköterska inom äldreomsorg och hemsjukvård. Då märkte hon att arbetsklimatet skilde sig mycket mellan olika arbetsplatser. Det varierade också vilka förutsättningar som medarbetarna hade, till exempel vilka hjälpmedel som fanns och vilket stöd de fick i jobbet.

De egna erfarenheterna väckte hennes intresse för ledarskapsfrågor.

En av hennes chefer var ”helt fantastisk”. Hon var närvarande, stöttade och gjorde medarbetarna delaktiga i frågor som rörde arbetsplatsen. Heidi Hagerman upplevde andra chefer som mer stressade och mindre stödjande.

– Jag funderade mycket på vad de här skillnaderna berodde på, säger hon.

Studerade chefer och personal

I maj 2019 lade Heidi Hagerman fram sin doktorsavhandling i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle. Den handlar om organisatoriska/strukturella förutsättningar och stress i arbetet för första linjens chefer inom äldreomsorgen.

Porträtt på Heidi Hagerman.Hon tittade också på hur chefernas förutsättningar påverkade medarbetarna på deras enheter.

– Cheferna har ett komplext och utmanande arbete, säger Heidi Hagerman. De behöver bättre förutsättningar, till exempel stöd från sina egna chefer och administrativ avlastning.

Chefer i fem olika kommuner svarade på två enkäter, med ett års mellanrum. Vid det första tillfället deltog 78 personer, vid det andra 56 ur samma grupp.

Enkäterna tog upp sådant som:

  • möjligheterna till utveckling i arbetet
  • stöd från chefer på högre nivå
  • antalet medarbetare
  • tillgång till information
  • administrativt stöd

Tidigare forskning har visat att den sortens organisatoriska faktorer spelar stor roll för chefers möjligheter att göra ett bra jobb, och för hur de mår.

Chefers förutsättningar “smittar”

Enkätsvaren visade att chefer som tyckte att de hade bättre organisatoriska förutsättningar var mindre stressade än andra.

Samtidigt svarade medarbetarna på samma enheter (cirka 1 400 personer) på enkäter om sin syn på ledarskapet och sin egen arbetssituation. I svaren från undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och andra yrkesgrupper kom ett intressant samband fram, anser Heidi Hagerman.

– Chefers förutsättningar smittar av sig nedåt, säger hon. När cheferna skattade sina strukturella förutsättningar som bättre, svarade också personalen att de hade bättre förutsättningar för sitt eget arbete.

Medarbetarna tyckte också att chefen hade bättre ledarskapsförmåga då de organisatoriska förutsättningarna för chefsjobbet var bättre.

– Hur chefen har det påverkar alltså hur medarbetarna får det, sammanfattar Heidi Hagerman.

Saknar stöd men gillar jobbet

För att fördjupa bilden gjorde hon även djupintervjuer med 28 chefer i äldreomsorgen, hälften kvinnor, hälften män. De bekräftade bilden av ett krävande arbete. Det var vanligt att cheferna hade många underställda medarbetare. De efterlyste ofta mer stöd från HR-, ekonomi- och IT-avdelningarna.

Vissa av cheferna saknade administrativ avlastning. De ansåg att de måste lägga alltför mycket arbetstid på administrativa uppgifter, i stället för på sitt kärnuppdrag. De behövde mer stöd från sina egna chefer. En del hade ingen vikarie då de var sjuka eller lediga.

De behövde mer stöd från sina egna chefer.

– Samtidigt såg de ändå mycket positivt på sitt arbete. De gillade verkligen att vara i verksamheten. De ville jobba med de äldre och med sin personal. De trivdes och uppfattade arbetet som meningsfullt.

Väcker igenkänning

Heidi Hagerman gjorde sina studier mellan 2010 och 2012. Hon tror ändå att bilden skulle vara ungefär densamma om de hade gjorts idag. Det har hon också fått bekräftat då hon varit ute och talat om sin avhandling. Lyssnarna känner igen sig, säger hon.

Om avhandlingen

Författare
Heidi Hagerman

Ämne 
Vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle

Titel
Working Life Among First-Line Managers and Their Subordinates in Elderly Care: an Empowerment Perspecitve.

Här kan du läsa mer om avhandlingen.

Exempel på förutsättningar som påverkar chefers arbetsmiljö

  • Stöd från egen chef och politiker
  • Antal underställda medarbetare
  • Administrativt stöd
  • Utvecklingsmöjligheter

Så kan ni utveckla chefers förutsättningar hos er

Se en film om Chefoskopet – ett verktyg för att utveckla chefers organisatoriska förutsättningar.

Text: Margareta Edling