Byta it-system i hemtjänsten? Tänk så här!

23 augusti 2022 Lästid: 4 min
Kvinnlig hemtjänstpersonal med mobil i bil
Digitala hjälpmedel ska vara anpassade till de som använder dem. Ställ krav och se till att få vara med när de upphandlas, råder en forskare som nu undersöker hur man kan skapa riktlinjer och annat stöd för det.

Foto: Jens Lindström / Johnér

Digitala hjälpmedel som fungerar dåligt kan vara väldigt stressande för den som ska arbeta med dem. Nu undersöker forskare hur man kan göra det lättare att ställa krav på datorprogram och appar som används i hemtjänst och hemsjukvård.

Personal som arbetar med vård och omsorg i andras hem använder dagligen olika digitala verktyg för att göra journalanteckningar, beställa läkemedel, redovisa tid och så vidare.

Frågan är hur bra de programmen, hemsidorna och apparna är. Forskning har visat att alltför hög så kallad kognitiv belastning – som att samtidigt utföra flera tankemässigt krävande arbetsuppgifter – stressar. Exakt när den kognitiva belastningen orsakar negativ stress är dock svårt att säga. Dessutom skiljer sig stresståligheten åt mellan människor och vi är olika vana vid digitala hjälpmedel.

System som stressar

Kommunalt anställda sjuksköterskor och undersköterskor använder digitala hjälpmedel under en stor del av sin arbetstid.

Johanna Persson, doktor i arbetsmiljöteknik Det finns mycket kunskap om hur man utformar sådana system. Frågan är då varför det kommer ut sådana i arbetslivet som inte är bra att jobba med. System som ger stor kognitiv belastning och tar längre tid att använda än som skulle behövas, säger Johanna Persson, doktor i arbetsmiljöteknik och ansvarig för forskningsprojektet.

Hennes nya forskningsprojekt ska ta fram verktyg för att ställa krav på digitala system i kommunal vård och omsorg. Forskargruppen tar fram riktlinjer, krav för upphandling och även verktyg för utvärdering av de system som finns på plats. Materialet som de tar fram sprids sedan kostnadsfritt via exempelvis hemsidor för arbetsmiljö och företagshälsan.

Kan användas för att utvärdera arbetsmiljön

Materialet riktar sig till exempelvis personer i upphandlingsgrupper och inköpsansvariga. Men även till anställda i hemtjänst och hemsjukvård som vill utvärdera sin digitala arbetsmiljö och ta reda på hur bra eller dålig den är.

 Istället för att säga något allmänt som att man har en god eller dålig arbetsmiljö kan man då lyfta specifika krav på den digitala arbetsmiljön från det material vi tar fram, säger Johanna Persson.

Sjuksköterskor och undersköterskor är, menar hon, ovana vid att ställa krav på de digitala system de jobbar med och deras användbarhet.

De här systemen ska bara finnas där som ett stöd

 De är väldigt fokuserade på sina arbetsuppgifter och sin yrkesroll. Då ska de här systemen bara finnas där som ett stöd och fungera.

Forskargruppen har i en förstudie sett att det ställs väldigt få krav på användbarhet hos hemtjänstens och hemsjukvårdens digitala system.

Behoven av stöd och riktlinjer ökar

Forskargruppen börjar med att gå igenom tidigare upphandlingar av digitala system för vård och omsorg. Hur har man hanterat upphandlingarna och vilken effekt har kraven som ställts i dem fått i praktiken? Forskarna undersöker effekten på arbetsmiljön genom att intervjua anställda som arbetar med systemen.

Grupper med sjuksköterskor, undersköterskor, upphandlingsansvariga och chefer kommer att ge respons på de riktlinjer, förslag på upphandlingskrav och verktyg för utvärdering som forskarna tar fram. På så sätt utvecklas materialet successivt tills det är färdigt.

Enligt Johanna Persson ökar behoven av riktlinjer och verktyg som kan förbättra den digitala arbetsmiljön för dem som ger vård och omsorg i andras hem.

Alltmer sjukvård utförs i hemmet

 Alltmer sjukvård utförs i hemmet, vi får allt fler multisjuka när det blir fler äldre i befolkningen. Och det kommer allt fler digitala system, säger hon.

Projektet har valt att inte ta med de digitaliserade medicintekniska produkter som också används i kommunal vård och omsorg. Till exempel digitala system för att mäta blodtryck, temperatur med mera och göra medicinska bedömningar på distans. Det skulle göra studien alltför omfattande. Kravformuleringarna som projektet tar fram kan dock användas även när medicintekniska produkter upphandlas.

Om forskningen

Om projektet

Namn
Man får vad man frågar efter! Stöd för kravställning i digital arbetsmiljö i kommunal vård och omsorg

Institution
Institutionen för designvetenskap vid Lunds tekniska högskola

Forskare
Johanna Persson, arbetsmiljöteknik, Christofer Rydenfält, designvetenskap, och Elisabeth Bjarnason, datavetenskap

Finansiär
AFA Försäkring

Tidsperiod
Projektet startar hösten 2022 och avslutas i november 2025

Inför upphandling av digitala system - några tips

  • Låt det få ta tid att ta fram och ställa krav på digitala system.
  • Ställ tydliga och mätbara krav.
  • Utvärdera de system ni redan har och hur de fungerar. Vad i dem fungerar och vad gör inte det?
  • Ta hjälp av en person som ser till att datorsystem och webbplatser är lättanvända, en så kallad användbarhetsexpert, vid utvärderingen.

Källa: Johanna Persson, doktor i arbetsmiljöteknik

Prata om er digitala arbetsmiljö

illustration tre personer och en dator

Hur ser er digitala arbetsmiljö ut? Ta hjälp av Suntarbetslivs verktyg Digi-ronden och börja prata med varandra.

Digi-ronden är ett verktyg som ger er stöd för en bättre digital arbetsmiljö. Med Digi-ronden skapar ni delaktighet så att alla kan bidra till verksamhetens utveckling.

Börja med att reflektera tillsammans i arbetsgruppen.

  • Se en kort film tillsammans.
  • Använd er av reflektionsfrågorna för att starta en dialog om er digitala arbetsmiljö.

Här kan du börja aktiviteten! 

Här kommer du till startsidan i Digironden.

Text: Michael Nyhaga