Stress på jobbet: Stöd och stimulans kan skydda hjärtat

16 maj 2023 Lästid: 5 min
Sammanfattning av artikeln

Ett nytt stort forskningsprogram ger kunskap om stress, arbete och sjukdomar i hjärta och kärl.

Att ha mycket att göra på jobbet behöver inte påverka hur stressad man är i kroppen.

Inte heller hur orolig man känner sig.

Däremot kan bristande socialt stöd på jobbet ge högre nivåer av stresshormon i kroppen.

Även bristande stimulans skapar stress.

Det är några resultat från forskningsprogrammet Ett arbetsliv utan hjärt- och kärlsjukdom.

En man och en kvinna samarbetar i en snickeriverkstad
Socialt stöd på jobbet är viktigt för att hålla nere nivåerna av stresshormon i kroppen. Det visar ny forskning om stress, arbete och hjärt-kärlsjukdomar.

Foto: Johnér Bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

Ett nytt stort forskningsprogram ger kunskap om stress, arbete och sjukdomar i hjärta och kärl.

Att ha mycket att göra på jobbet behöver inte påverka hur stressad man är i kroppen.

Inte heller hur orolig man känner sig.

Däremot kan bristande socialt stöd på jobbet ge högre nivåer av stresshormon i kroppen.

Även bristande stimulans skapar stress.

Det är några resultat från forskningsprogrammet Ett arbetsliv utan hjärt- och kärlsjukdom.

Hur påverkar stress på jobbet risken för hjärt-kärlsjukdom? Nu kommer ny forskning med oväntade insikter om stressens inverkan. Resultaten ger också kunskap om skyddande faktorer.

Hjärt-kärlsjukdomar är ett stort folkhälsoproblem. Det handlar om sjukdomar som högt blodtryck, hjärtsvikt, stroke och hjärtinfarkt.

Enligt tidigare forskning är stress en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Men resultaten från ett nytt stort forskningsprogram visar att det inte är lika tydligt vad i arbetsmiljön som skapar den farliga stressen – som i sin tur kan orsaka hjärt-kärlsjukdom.

Programmets sex olika forskningsprojekt presenterades under ett seminarium på AFA Försäkring den 11 maj. De närvarande forskarna gav inga bestämda arbetsmiljöråd. Men de lyfte fram några saker att tänka på för att motverka hjärt-kärlsjukdom i arbetslivet:

  • Vikten av socialt stöd på jobbet
  • vikten av stimulans på jobbet
  • tidiga utredningar och insatser mot depressivitet

Socialt stöd dämpar stress

I ett av projekten, under ledning av professor Tomas Faresjö vid Linköpings universitet, undersökte forskarna stress i kroppen genom att mäta stresshormonet kortisol i hårstrån. Eftersom hår växer långsamt kunde de följa försökspersonernas stress under flera månader.

Stress på jobbet bedöms ofta enligt den så kallade krav-kontrollmodellen. Med höga krav och små kontrollmöjligheter får vi det som kallas spänt arbete. Tidigare forskning har visat att spänt arbete är skadligt för hälsan på många olika vis. Det har även ett av de andra forskningsprojekten inom programmet funnit (se faktaruta).

Men höga krav och låg kontroll på jobbet saknar koppling till nivåer av stresshormon i håret, visar Tomas Faresjös projekt.

Sjukvårdspersonal är medvetna om risker.

Tomas Faresjö, professor vid Linköpings universitet

Däremot ser forskarna ett tydligt samband mellan höga stresshormonhalter och att sakna socialt stöd på jobbet.

Tomas Faresjö betonar dock att upplevd stress och stress i kroppen inte är samma sak. Man kan känna sig stressad utan att det syns i kroppen.

– Det kan också vara tvärtom, vilket snarast är allvarligare, att man inte känner någonting men att kroppen jobbar med något stressande, säger han.

Låga krav och låg kontroll ökar risken

I samma projekt fann forskarna att låga krav och få möjligheter att påverka sitt arbete, vilket brukar kallas för passivt arbete, är stressande för kvinnor.

Exempel på sådana arbeten där stressnivån inte är hög men man inte heller kan styra sitt arbete är städare, grovarbetare och montör.

Även ett annat av de sex forskningsprojekten som letts av professor Annika Rosengren (se faktaruta) bekräftar risken med passivt arbete. Där kopplas det till åderförkalkning – som i sin tur kan leda till blodproppar och hjärtinfarkt.

Ett sätt att motverka det skadliga passiva arbetet är att se över möjligheterna till stimulans, menar Mia Söderberg, psykolog och forskare vid Göteborgs universitet som medverkat i det projektet.

– I många yrken finns det stimulans inbyggt i arbetsuppgifterna, man får utmaningar och lär sig nytt. Om det inte är så kan man i de flesta yrken ändå uppmuntra till någon form av stimulans som gör att arbetet blir mindre passivt.

Bibliotekarier mer stressade än sjuksköterskor

När forskarna i Tomas Faresjös projekt jämförde stressen i olika yrken framstod en oväntad bild. Bibliotekarier är exempelvis mer stressade än sjuksköterskor när man mäter deras halter av stresshormon i kroppen.

– Sjukvårdspersonal är medvetna om risker och kan sköta sina liv, tror Tomas Faresjö.

Depressiva symptom är viktigast att hålla koll på.

Helgi Schiöth, professor vid Uppsala universitet

Forskning från projektet där Mia Söderberg vid Göteborgs universitet medverkat visar också att arbete i vård och omsorg snarast skyddar åtminstone män mot hjärt-kärlsjukdom. Män inom dessa yrken har mindre åderförkalkning än genomsnittsmannen.

– Det kan dock bero på att de som inte klarar en stressig arbetsmiljö inom vård- och omsorg försvinner till andra sysselsättningar, säger hon.

Känslor av stress och oro ger inte hjärtsjukdom

Ett annat av projekten undersökte sambandet mellan personlighetsdrag – som stresskänslighet, oro och anlag för depressivitet – och hjärt-kärlsjukdom. Men de kunde inte hitta någon tydlig koppling till oro och stresskänslighet.

– Depressiva symptom är viktigast att hålla koll på. När vi är stressade och deprimerade samtidigt är risken som störst för hjärtkärlsjukdom. Det är inte oro och stress som driver risken utan depressivitet, säger Helgi Schiöth, professor vid Uppsala universitet.

Han menar att det är viktigt att utreda depressivitet och att det ligger i arbetsgivarens intresse att anställda som börjar bli deprimerade får hjälp tidigt.

Projektet visar också att risken för hjärtinfarkt och stroke minskar om man är ambitiös och social på jobbet.

Stresskänslighet, oro, det forskarna kallar ”flitighet” samt hur social man är mätte forskarna genom att försökspersonerna själva fick uppge hur de kände sig.

Vill du se hela seminariet?

Forskningsprojekten presenterades under ett webbsänt seminarium hos Afa Försäkring.
Här kan du se hela seminariet. 

Läs mer om forskningsprogrammet

Forskningsprogrammet har finansierats av AFA Försäkring. Eftersom flera faktorer oftast ligger bakom hjärt-kärlsjukdom så har forskarna undersökt riskfaktorer och åtgärder även utanför arbetslivet. Programmet pågick i fem år och avslutades år 2023. Det innehöll sex forskningsprojekt:

1. Hitta hotande hjärtinfarkter
Johan Sundström, Uppsala universitet
Forskarna sökte efter sätt att med hjälp av blodprov ta reda på vem som riskerar hjärtinfarkt under en snar framtid. Målet var att kunna behandla dem som löper ökad risk. Resultaten visade bland annat att ett vätskedrivande hormon i kroppen kan användas för att se om en person löper risk att snart få hjärtinfarkt.

2. Processen från frisk till sjuk – stress, kardiovaskulära riskfaktorer och tidig åderförkalkning.
Annika Rosengren, Göteborgs universitet
Projektet undersökte vilken roll som stress i arbetslivet och andra faktorer spelar för hjärt-kärlsjukdom. Bland annat var höga krav och låg kontroll på jobbet kopplade till höga nivåer av skadliga blodfetter och högt blodtryck.

3. Tarmfloran som behandlingsstrategi vid hjärt-kärlsjukdom
Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet
Forskarna undersökte om arbetsrelaterad stress förändrar tarmfloran och om tarmfloran hänger ihop med bukfetma, ökad risk för åderförkalkning, stroke och hjärtinfarkt. Jobbrelaterad stress påverkade inte tarmfloran. Tarmfloran hängde däremot samman med riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom som exempelvis bukfett.

4. Långtidsstress i den yrkesverksamma befolkningen – ökar det risken för hjärt-kärlsjuklighet?
Tomas Faresjö, Linköpings universitet
Projektet undersökte hur långvarig stress mätt med stresshormonet kortisol i hår påverkar åderförkalkning och hjärtinfarkt. Forskarna undersökte också kopplingen till stress på jobbet. Bland annat hade män som saknar stöd på jobbet högre kortisolnivåer.

5. Identifiering och utvärdering av riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar som har koppling till arbete med hjälp av stora kohorter
Helgi Schiöth, Uppsala universitet
Projektet tog fram kunskap om riskfaktorer, personlighetsdrag och hjärt-kärlsjukdom. Att vara vad forskarna kallar ”flitig” och social på jobbet minskade risken för hjärtinfarkt och stroke. Att känna sig deprimerad ökade risken. Stresskänslighet och oro hade inget starkt samband med hjärtkärlsjukdom.

6. Hjärt-kärlsjukdom i arbetsför ålder – ett helhetsgrepp för att klarlägga betydelsen av fysisk och kemisk arbetsmiljö
Jenny Selander, Karolinska Institutet
Forskarna undersökte vilken fysisk arbetsmiljö som ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Damm och buller ökade risken för högt blodtryck. Vissa kemikalier och partiklar, högt buller, hög fysisk belastning och höga nivåer av helkroppsvibrationer ökade risken för hjärtinfarkt. Vissa kemikalier och partiklar, helkroppsvibrationer och tungt fysiskt arbete ökade strokerisken.

Förebygg stress på jobbet

Ung kvinna vänder sig om och tittar in i kameran med ett litet leende. i bakgrunden en grupp människor som pratar med varandra.Prata om stress på er arbetsplats och hur ni kan förebygga den – ta hjälp av Suntarbetslivs verktyg Stressdialogen.

Forskning visar att genom att börja prata om stress med kollegor så både mår vi bättre och känner oss mindre stressade.

Text: Michael Nyhaga
Kontakt: [email protected]