Vad är årlig uppföljning?

16 januari 2024 Lästid: 3 min
Sammanfattning av artikeln

Årlig uppföljning innebär att granska hur arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete fungerar.

Alla arbetsgivare är skyldiga att göra en årlig uppföljning i samverkan med skyddsombud och medarbetare. Har arbetsplatsen fler än tio anställda ska uppföljningen dokumenteras.

I den här artikeln finns exempel på checklista som kan användas vid årlig uppföljning. Det finns även exempel på hur verksamheter har satsat på att få till en bra årlig uppföljning.

Kvinna och man i arbetsmöte med tema årlig uppföljning. Foto: Karl Forsberg/Johnér Bildbyrå
Hur fungerar arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen? Det ska ni följa upp en gång per år på alla nivåer i organisationen.

Foto: Karl Forsberg/Johnér Bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

Årlig uppföljning innebär att granska hur arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete fungerar.

Alla arbetsgivare är skyldiga att göra en årlig uppföljning i samverkan med skyddsombud och medarbetare. Har arbetsplatsen fler än tio anställda ska uppföljningen dokumenteras.

I den här artikeln finns exempel på checklista som kan användas vid årlig uppföljning. Det finns även exempel på hur verksamheter har satsat på att få till en bra årlig uppföljning.

Ta tempen på SAM en gång per år – det är ett krav. Så skulle man lite förenklat kunna beskriva årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Läs om vad årlig uppföljning innebär och var ansvaret ligger. Missa inte heller vår checklista.

Årlig uppföljning är en slags hälsokontroll av arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Alla arbetsgivare har ett ansvar att årligen granska det arbetet och vad som kan behöva förbättras. Det handlar inte om att kontrollera själva arbetsmiljön, utan att se över hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar.

Undersök hur arbetsmiljöarbetet mår

Så vilka ”undersökningar” ingår i årlig uppföljning? Manualen är förstås Arbetsmiljöverkets föreskrifter som systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Det handlar om att bedöma om de centrala delarna i SAM finns med i arbetsplatsens arbetsmiljöarbete. Hur fungerar exempelvis:

 • Arbetsmiljöpolicy, mål och rutiner
 • Samverkan
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete som en naturlig del i den dagliga verksamheten
 • Rutiner för undersökning och riskbedömning
 • Företagshälsovård

Läs också: Så tar ni fram en arbetsmiljöpolicy och Vad är samverkan?

Ansvaret för årlig uppföljning

Det är högsta ledningen som ansvarar för årlig uppföljning. I kommuner och regioner innebär det att yttersta ansvaret ligger hos de förtroendevalda politikerna, i kommunala företag styrelsen. Men hela organisationen är berörd. Arbetsgivaren ska granska arbetsmiljöarbetet årligen på såväl arbetsplatsnivå som på förvaltningsnivå och centralt.

Läs mer: Arbetsmiljöansvar – så funkar det

Använd checklista

Illustration av checklista.Hos Suntarbetsliv finns en checklista med 18 punkter för årlig uppföljning på arbetsplatsnivå. Här är exempel på några punkter:

 • Vår arbetsmiljöpolicy är känd på arbetsplatsen
 • Verksamhetens rutiner för SAM är lättillgängliga och lätta att förstå
 • Vi känner till och tillämpar rutiner för riskbedömning/arbetsanpassning/risker för hot och våld/kränkande särbehandling, m fl
 • Vi genomför undersökning och riskbedömning vid förändringar/genom regelbunden översyn/när något hänt

Skyddsombud deltar

Alla arbetsgivare med fler än tio anställda ska dokumentera resultaten från årlig uppföljning skriftligt. I det här arbetet kan checklistan även användas som en handlingsplan framåt. Arbetsgivaren ska samverka med skyddsombud och medarbetare. På större arbetsplatser är det vanligt att en skyddskommitté eller samverkansgrupp är med.

I handlingsplanen ska ingå:

 1. Vad ni behöver åtgärda
 2. Vem som ansvarar
 3. När det ska vara klart
 4. När ni ska följa upp

Så gör andra årlig uppföljning

Vill ni få inspiration av andra verksamheter?

Årlig uppföljning – här finns stöd

Vill ni veta mer och få hjälp att skapa bättre rutiner för årlig uppföljning?

Använd Suntarbetslivs checklista för årlig uppföljning.

Ta del av Arbetsmiljöverkets exempelmallar för årlig uppföljning:

Se även Komma igång med arbetsmiljöarbetet, där Arbetsmiljöverket har samlat de här och andra mallar.

Få fart på ert arbetsmiljöarbete

Illustration med fyra pilar i cirkel.Tycker ni att systematiskt arbetsmiljöarbete är komplext och omfattande? Sänk trösklarna och kom i gång med hjälp av SAM-verkstan – chefens och skyddsombudets gemensamma verktyg.

I SAM-verkstan får ni hjälp att:

 • Stärka samarbetet mellan chef och skyddsombud
 • Involvera arbetsgruppen
 • Kartlägga nuläget
 • Sortera och använda Suntarbetslivs utbud för systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Följa upp hur arbetet går i vardagen

Börja utforska SAM-verkstan!

Politikers arbetsmiljöansvar

Politikerna har det yttersta arbetsmiljöansvaret. Men de kan fördela arbetsmiljöuppgifter till olika roller i organisationen.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har ett detaljerat stöd om arbetsmiljöansvaret för förtroendevalda i kommuner och regioner.

SKR råder politiskt förtroendevalda att bland annat:

 • Regelbundet följa upp hur arbetsmiljöarbetet utvecklas, och ingripa om det inte fungerar som det är tänkt.
 • Stämma av att riskbedömning har gjorts innan man genomför verksamhetsförändringar som har beslutats i nämnd eller styrelse.

Läs mer i SKR:s material Så klarar du arbetsmiljöarbetet.

Se även Forskning på 5 om styrelsens och politikers roll.

Läs också avsnittet om Roller och ansvar i Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Porträtt av medarbetare Jeanette Neij
Text: Jeanette Neij
Kontakt: [email protected]