Våld i nära relation påverkar även kollegorna

15 mars 2022 Lästid: 4 min
Två kvinnor i möte på kontor
Arbetsplatsen påverkas när en medarbetare är utsatt för våld i nära relation, och chefen har ett ansvar för att upptäcka och stötta den som utsätts.

Foto: Magnus Ragnvid / Johnér bildbyrå

Våld i nära relation påverkar även kollegor och chefer på den arbetsplats där den utsatta arbetar. Det visar en rapport från Jämställdhetsmyndigheten.  

Plötsligt börjar samtalen komma till kollegorna – Annas man vill veta om de har sett till henne. Hon har inte svarat på sin mobil. Anna själv har börjat sjukskriva sig allt oftare, och arbetsbördan ökar på de övriga på kontoret. Av dem bli vissa irriterade, andra oroade. Något står inte rätt till, men kan man verkligen tränga sig på?

Man kan och man ska, konstaterades på ett webbinarium där Jämställdhetsmyndigheten presenterade sin rapport ”Kan arbetsplatsen vara trygg när hemmet inte är det?”.  Av de deltagande kvinnorna hade 117 av 609 nyligen eller tidigare varit utsatta för våld i nära relation. För män var antalet 23 utsatta av 240 svarande.

Öka kunskapen

Rapporten bygger på en enkät genomförd vid länsstyrelserna i Skåne, Kronoberg, Värmland och Västerbotten, samt på Jämställdhetsmyndigheten. Sammanlagt 1600 anställda har fått möjlighet att medverka, ungefär hälften har svarat på enkäten. Syftet var att öka kunskapen om hur våld i nära relationer påverkar medarbetare, kollegor och chefer, och att förbättra upptäckten av våld. 

Kerstin Kristensen– Vi behöver applicera det systematiska arbetsmiljöarbetet på området våld i nära relationer. Det är viktigt särskilt nu, när många arbetar hemma och kanske tillsammans med den som utövar våldet, säger Kerstin Kristenssen, som tagit fram rapporten.

En fjärdedel berättade

Det visade sig i enkäten att endast en fjärdedel av dem som var utsatta hade berättat om det för någon på arbetsplatsen. En femtedel av kvinnorna som svarat hade egen erfarenhet av våld i nära relation, och en tiondel av männen. Mer än en tredjedel av deltagarna hade blivit påverkade antingen av egna erfarenheter av våld, eller en kollegas erfarenheter. En av åtta misstänkte att en kollega utövade våld.

Enkäten visade också att 53 procent av de anställda som varit utsatta för våld i nära relation upplevde att deras arbetsprestation påverkats negativt. 

• 80 procent av dem som har erfarenhet av våld i nära relation har mått psykiskt och fysiskt dåligt.

• 80 procent har lidit av utmattning på grund av sömnbrist.

• 69 procent distraheras av nedvärderande samtal och e-post.

• 7 procent har fysiska skador på grund av våldet.

• 4 procent har förlorat sitt arbete.

Berör även kollegorna

Våld i nära relation berör inte endast den som är utsatt, utan även kollegorna, påpekar Kerstin Kristenssen. 

– Riktlinjer och rutiner behövs för dem som misstänker att en arbetskamrat är utsatt eller utövar våld. Och vi behöver riktlinjer för digitala arbetsmiljöer – våldet följer med in på arbetsplatsen på de vägarna.

Vi behöver riktlinjer för digitala arbetsmiljöer.

Hon konstaterar att såväl medarbetare som chefer behöver få utbildning i våld i nära relationer. Exempelvis har SKR på sin webbplats ett stöd för hur chefer kan agera när de misstänker att en medarbetare är utsatt.

Mer är på väg under 2022: Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att ta fram ett praktiskt inriktat metodstöd som arbetsgivare kan använda för att utveckla sitt arbete mot våldet. I det ingår bland annat en webbutbildning som har fokus på arbetsgivarens och kollegornas möjligheter att upptäcka våld i nära relationer.

Om enkäten

Enkätundersökningens syfte var att öka kunskapen om hur våld i nära relationer påverkar medarbetare, kollegor och chefer, och att förbättra upptäckten av våld.

Den pågick under september 2021 och besvarades av totalt 859 personer.

Läs rapporten här

Så här svarade deltagarna i enkäten

Rapporten visar att våld i nära relation påverkar arbetsplatsen på många sätt. Exempel på det är oplanerad frånvaro, plötsliga schemaändringar, sämre prestation, och att våldet följer med in på arbetsplatsen, bland annat i form av nedvärderande e-post eller samtal.

15 procent av de utsatta hade också hindrats från att ta sig till sitt arbete. Hindren kunde bestå av att

• fysiskt hindras/låsas in i hemmet

• få sin mobiltelefon fråntagen/gömd

• fysiskt skadas

• en vägran att ta hand om barn eller andra familjemedlemmar

• fråntas bilnycklar eller transportpengar

• fråntas nödvändiga saker, som till exempel kläder

• fråntas personliga/arbetsrelaterade dokument

• flera andra former av kontrollerande beteenden

Av deltagarna i enkäten uppgav 99 procent att de anser att våld i nära relationer påverkar arbetslivet. Samtidigt hade bara 30 procent fått information om våld i nära relationer på arbetsplatsen.

Text: Marika Sivertsson