Hon hjälper chefer stötta mot våld i hemmet

15 december 2020 Lästid: 5 min
Gerd Eriksson Holmgren sitter på brygga och ler in i kameran. Svart kappa och grön halsduk.
Eldsjäl. Gerd Eriksson Holmgren är chef för enheten mot våld i nära relationer i Trollhättans stad. Enheten stöttar bland annat kommunens chefer att hjälpa medarbetare som utsätts för våld hemma.

Foto: Joachim Nywall / TT

En pandemi betyder inte bara social oro och ekonomisk stress. När allt fler arbetar hemifrån ökar också risken för våld i nära relationer. I Trollhättans stad har cheferna fått hjälp att ta upp ämnet med sina medarbetare.

Våld i nära relationer är en viktig fråga vid alla utvecklingssamtal och minst en arbetsplatsträff per år. Cheferna är utbildade och alla medarbetare som behöver får fem fria stödsamtal. Trollhättans riktlinje, policy och handlingsplan skapar trygghet i skuggan av Corona.

Det menar Gerd Eriksson Holmgren, chef för Enheten mot våld i nära relationer i Trollhättan.

Hon är en eldsjäl i stadens arbete och har, tillsammans med personalkontorets HR-expert, tagit fram en riktlinje för det interna arbetet. För att den ska få genomslag finns både en vägledning och en två-årig handlingsplan. Den senare uppdateras varje år.

Gerd Eriksson Holmgren– Det gör att vi var ”hyfsat förberedda” när restriktionerna kom, säger hon och tillägger att stadens 5000 anställda bara är en liten del i ett större sammanhang.

– Men 80 procent är kvinnor och vi vet att det är de som löper störst risk att utsättas för våld.

Riktlinjer och utbildning

Enligt stadens riktlinje ska alla chefer varje år gå en obligatorisk utbildning för att lära sig se signaler på om någon kan vara utsatt, dokumentera och hänvisa dem som behöver till hjälp.

Vid varje utvecklingssamtal ska de fråga:

 • Känner du dig på något sätt otrygg hemma?
 • Har du någon gång blivit illa behandlad, psykiskt eller fysiskt hemma?
 • Uppvisar du något beteende som du ser att andra inte mår bra av?

Alla chefer ska också informera om våld i nära relationer på minst en arbetsplatsträff (APT) per år.

Tar upp på arbetsplatsträffar

Andreas Ekholm är enhetschef inom omsorgsförvaltningen med ansvar för 37 medarbetare vid tre servicebostäder för unga vuxna. Efter nio år som chef är han observant på frågan. Men han har inga belägg för att våldet skulle ha ökat under just det här året. Kanske för att staden arbetar hårt för att motverka det, spekulerar han.

För egen del tog han upp frågan vid två APT redan före sommaren.

– Medarbetaransvar innebär att alla – både chefer och kollegor – måste säga till om vi märker att någon i arbetsgruppen ändrar sitt beteende. Att uttrycka oro till chefen är inte att tjalla, säger han.

Frågar vid medarbetarsamtal

Frågan om våld i nära relationer är också självklar vid alla medarbetarsamtal:

– Oavsett hur lite tid vi har måste den upp på bordet. Får jag minsta indikation om att något inte är som det ska tar jag ärendet vidare till Enheten mot våld i nära relationer, säger han.

Där finns kuratorer som kan ge råd och stöd både vid individuella samtal och i grupp. Enheten kan även erbjuda skyddat boende.

Att cheferna uppfyller sitt uppdrag kontrolleras genom en fråga i medarbetarenkäten: Min chef lyfte frågan om våld i nära relationer i mitt senaste utvecklingssamtal.

Analysen av den senaste enkäten inte är helt klar, men 85 procent angav att de hade fått frågan. Ett bra resultat – men inte tillräckligt, enligt Gerd Eriksson Holmgren som redan planerar att lägga in nya aktiviteter i handlingsplanen.

Några exempel är rutiner för chefer kring skyddade personuppgifter, fler digitala kanaler och ökad information om användbara metoder för hur chefer kan fråga medarbetare om våld, hur de bör hantera svaret och hur de ska dokumentera förekomst av våld i medarbetarens nära relationer.

VIN-ombud stöttar cheferna

För att sprida kunskapen internt i organisationen erbjuds alla anställda utbildning. Formen anpassas efter situation och arbetsgrupp. Några exempel är storföreläsningar och filmer på stadens intranät. Där finns också tips om hur frågan kan tas upp på ATP och i introduktionen för nyanställda.

Inom omsorgsförvaltningen utses också personer, så kallade VIN-ombud, inom varje verksamhetsområde. Deras uppgift är bland annat att stötta chefer när de ska ta upp frågan om våld i nära relationer med sina medarbetare.

Hos enhetschef Andreas Ekholm sitter rutinerna ”i ryggmärgen” men han minns hur laddat det var första gången han skulle ta upp ämnet. Under pandemin träffar han inte medarbetarna lika ofta. För att veta vad som händer är han extra beroende av träffarna med skyddsombuden i den lokala samverkansgruppen.

Ett av dem är Björn Gunnarsson från Kommunal som arbetar på boendet Furulundsvägen 5 och 9.

– Vi håller koll och om vi misstänker att något är fel går vi vidare till cheferna, säger han.

Så arbetar de i Trollhättan

Cheferna i Trollhättans stad har bland annat i uppdrag att:

 • varje år gå en utbildning där de bland annat lär sig se signaler på våld i nära relationer
 • ta upp våld i nära relationer på minst en APT per år
 • ta upp frågan om våld i nära relationer vid alla utvecklingssamtal

Medarbetarenkäten följer upp om cheferna har gjort det de ska.

Så kan du som chef upptäcka om dina medarbetare är utsatta för våld hemma

 • Våga fråga.
 • Lär dig att se och tolka signaler.
 • Lita på magkänslan. Känner du oro så finns det en oro.
 • Prata med den det berör och inte med andra.
 • Prata öppet om våld i nära relationer i personalgruppen för att öka medvetenheten.
 • Hänvisa den som behöver till professionell hjälp.
 • Var observant på upprepad korttidsfrånvaro.
 • Följ upp långtidssjukskrivning.

Källa: Gerd Eriksson Holmgren

Våld i nära relation – stöd för dig som chef

Att utsättas för våld av en närstående kan få stora konsekvenser för en medarbetares arbetsförmåga och hälsa.

SKR har tagit fram ett stödmaterial om hur du som chef kan stödja utsatta medarbetare att få rätt stöd och hjälp.

Här hittar du SKR:s stödmaterial

Se en film från SKR:

Enheten mot våld i nära relationer i Trollhättan

Två grupper med människor står längs med väggarna i en trappa. Mitt emellan dem sitter en kvinna i trappan. Enheten mot våld i nära relationer arbetar för att människor ska leva ett liv fritt från våld. Målgrupp är personer som utsätts för våld i nära relation, sexuella övergrepp, sexuell exploatering, hedersrelaterat våld och förtryck.

Enheten har 11 anställda och är en del av Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Trollhättans stad.

Enheten består av

 • samtalsmottagning för våldsutsatta och våldsutövare
 • skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn
 • Barnahus Fyrbodal

De samarbetar med 17 kommuner i Fyrbodal med omnejd, och bistår dessutom med professionella konsultationer och metodstöd till andra myndigheter.

Här kan du läsa mer om Enheten mot våld i nära relationer.

Text: Birgita Klepke