Därför ska du vara hövlig på jobbet

1 januari 2021 Lästid: 3 min
En man och en kvinna står vid en kaffeautomat. Kvinnan häller upp mjölk åt mannen.
Hövlighet på jobbet lönar sig, i form av friskare personal som presterar bättre. Och det gäller att arbeta organisatoriskt för att uppmuntra hövligheten.

Foto: Maskot / TT

Ohövliga beteenden på en arbetsplats smittar lätt av sig, och påverkar allt från produktivitet till hälsa. Men det finns sätt att bota det som forskare kallar för ett ”ohövlighetsvirus”.

– Ohövliga beteenden är vanliga på svenska arbetsplatser.

Det säger Kristoffer Holm, doktorand vid Lunds universitet. Vid ett seminarium, arrangerat av Sveriges HR Förening, berättar han om den forskning som han genomfört tillsammans med docent Eva Torkelson och professor Martin Bäckström.

De genomförde en enkätstudie med ett representativt urval från hela arbetsmarknaden. Det visade sig att 73 procent av arbetstagarna hade blivit utsatta för ohövliga beteenden från en kollega under det senaste året. Och att 66 procent själva hade utsatt andra.

­Porträtt av Kristoffer Holm.– Det handlar om vardagliga typer av övertramp, med låg intensitet. Man bryter mot normer som gäller ömsesidig respekt. Det kan till exempel handla om att inte bjuda med en viss kollega på fika, eller att använda ett fientligt kroppsspråk.

Det finns olika orsaker till den här sortens beteenden. De kan till exempel bero på stress, osäkra anställningar eller dåligt ledarskap. Det kan också bero på teknologi – till exempel att man blir extra kort i tonen när man skriver mejl ifrån mobiltelefonen.

Ohövlighetsviruset kan sprida sig

En annan bakomliggande orsak kan vara att man själv har blivit utsatt för ohövliga beteenden. Och då riskerar man att fastna i en ond cirkel.

– Det blir en ohövlighetsspiral, där något som börjat som ett missförstånd kan växa till en konkret konflikt. Det blir ett negativt växelspel.

Den här spiralen kan också växa, så att den påverkar andra – även de som bara varit vittnen till händelserna. På så sätt kan ohövlighetsviruset sprida sig till en hel arbetsplats.

Det kan sätta sig i väggarna

– Det påverkar klimatet i hela organisationen. Det kan sätta sig i väggarna; bli en del av en jargong och en kultur på arbetsplatsen.

Och ohövliga beteenden har effekter. Prestationen går ner, lojaliteten med arbetsgivaren minskar, och personalen mår sämre både fysiskt och psykiskt.

– Man blir mindre optimistisk och mer cynisk. Det i sin tur hänger ihop med utmattning.

Arbete på flera nivåer

För att komma till rätta med problemen gäller det att arbeta på flera plan. För chefer är det till exempel viktigt att själva vara förebilder. Dessutom kan det vara värt att ta upp frågan om hövlighet i exitintervjuer, för att kunna fånga upp sådant som kanske inte har blivit sagt tidigare.

Men det gäller också att arbeta organisatoriskt. Kristoffer Holm ger några exempel på hur det kan gå till:

 • Se till att medarbetare har en rimlig arbetsbelastning.
 • Ha en tydlig policy för hur man beter sig mot varandra.
 • Ha stödsystem så att ingen hamnar utanför gruppen.
 • Gör det tydligt att ledningen prioriterar och arbetar med frågor som rör medarbetarnas psykiska hälsa.
 • Ha tydliga och transparanta riktlinjer för vart man vänder sig om man upplever problem.
 • Säkerställ att medarbetare är trygga med att lyfta problem som kan uppstå.

Och han avslutar med att säga att det som kan vara en ond cirkel, också kan vändas till något positivt.

– Även det positiva klimatet kan sprida sig. Glädje smittar också.

Så vanligt är det

En svensk studie visar att, under det senaste året, hade:

 • 73 procent blivit utsatta för ohövlighet från kollega
 • 52 procent blivit utsatta för ohövlighet från chef
 • 66 procent utövat ohövlighet

Här hittar du en länk till den färdiga avhandlingen!

Exempel på ohövliga beteenden

 • Inte hälsa på varandra
 • Exkludera andra från gemenskapen
 • Ställa personliga och inkräktande frågor
 • Inte ge beröm till vissa för deras arbetsinsatser
 • Himla med ögonen, ha en otrevlig ton, fientligt kroppsspråk
 • Fälla nedlåtande kommentarer
 • Undvika att prata med någon
 • Ifrågasätta andras kompetens

Förbättra ert samtalsklimat

Kvinna jonglerar med kaktus och klocka.Testa Suntarbetslivs verktyg OSA-kollen och övningen Vårt samtalsklimat. Där får ni stöd i att reflektera över hur ni pratar med varandra på arbetsplatsen.

Här kommer ni till övningen Vårt samtalsklimat.

Text: Anna Wettergård