5 steg till ökad arbetsglädje i Habo

13 februari 2018 Lästid: 4 min
Carina Bergman i halvporträtt framför blå dörrar till äldreboende
Mer teamsamverkan har gett ökad trivsel för anställda inom äldreomsorgen i Habo, berättar förvaltningschef Carina Bergman, här vid Kärrsgårdens boende.

Foto: Sofia Jarl

Nöjdare medarbetare och färre sjukskrivningar. Det blev resultatet för äldreomsorgens projekt Arbetsglädje i Habo kommun.
– Mycket handlar om att förbättra samarbetet, säger skyddsombudet Jeanette Lundberg, Kommunal.

Hur kan vi öka trivseln på jobbet? Det funderade Habo kommun på, en liten kommun vid Vätterns västra strand. Bakgrunden var äldreomsorgens höga sjukfrånvaro och brister i den sociala arbetsmiljön. Kommunikationen i arbetsgrupperna fungerade dåligt och medarbetare behövde bli bättre på bemötande av varandra. 2017 sjösattes därför projekt Arbetsglädje.

Alla berörda enhetschefer, omsorgschefen och kvalitets- och utvecklingsledare ingick i projektets styrgrupp. Arbetsplatserna la lupp över sin arbetsmiljö och valde ut områden de ville arbeta med under studiecirklar vår och höst. Grupperna inledde med att ta fram gemensamma spelregler för samtal.

Bemötandet viktigt för arbetsglädje

– Vi satte oss i grupper på apt och gick igenom tillsammans. Vi hade en samtalsledare och en chef som ledde. Sedan skrev vi ner vad vi behöver jobba med och satte upp på väggen. För vår del har vi en bra grupp där vi pratar med varandra. Mycket handlar om att förbättra samarbetet, berättar Kommunals skyddsombud Jeanette Lundberg, som jobbar på demensboendet Norrgården.

Porträtt Carina Bergman, projekt Arbetsglädje, Vård i annans hemMaterialet som användes i studiecirklarna var Suntarbetslivs kostnadsfria verktyg Vård i annans hem.

– Vi tittade på vad de fackliga representanterna rekommenderade och såg att mycket av materialet kunde användas i vår verksamhet. Det handlar bland annat om bemötande och hur vi jobbar tillsammans, säger förvaltningschef Carina Bergman.

Vård i annans hem bra starthjälp

I varje arbetslag utsågs en samtalsledare som fick egen genomgång av materialet. Samtalsledarna träffades regelbundet under projektet och kunde diskutera vilket stärkte dem i deras roll.

Camilla Yngvesson är hemtjänstanställd och Kommunals skyddsombud. Hon tycker att studiecirkeln var konkret och lätt upplagd. Varje nytt tillfälle gick gruppen först igenom vad den kommit fram till förra gången.

– Det ger alltid en tankeställare när man pratar lite djupare. Alla i vår grupp var delaktiga och vågade säga vad de tycker. Vi hade ungefär samma syn om vad vi ville förbättra. Mycket handlar om hur vi ska förhålla oss till och bemöta varandra, säger Camilla Yngvesson.Porträtt Camilla Yngvesson, projekt Arbetsglädje.

Efterlyses: Mer tid för prat

Själva materialet uppfattade hon som lättbegripligt och bra. Det som kunde gjorts ännu bättre handlar om tiden som avsattes.

– Övningarna gjorde vi inom de vanliga arbetsplatsträffarna där även mycket annat skulle tas upp. Det begränsade tiden för diskussion. Men det är bra med ett forum för psykosocial arbetsmiljö eftersom det annars är svårt att ta upp på apt, säger hon.

Även samtalsledarna summerade i projektets slutredovisning att materialet är omfattande och tidsåtgången för varje moment större än de hade förväntat sig.

Samtalen om arbetsglädje fortsätter

Resultatet då? Ökade trivseln?

Ja – på en skattningsskala från 1 till 10 ökade upplevd arbetsglädje från 7,44 till 8,03. Sjukfrånvaron sjönk och 2017 blev sjuklönekostnaderna 215 000 kronor lägre än 2016. Även hälsosamtal med företagshälsovården har bidragit, liksom arbetsförmågeutredningar, som hjälpt medarbetare komma vidare i arbetslivet och avsluta långtidssjukskrivning.

Det gäller att förstå sin egen roll i arbetsmiljön

På gruppkontoren för Habo äldreomsorg hänger samtalskontrakt på väggen. Det gäller att hålla diskussionen levande och förstå sin egen roll i arbetsmiljön. Och även om studiecirklarna är avslutade så är inte samtalen slut.

– Vi kommer att fortsätta jobba med materialet i Vård i annans hem. Det är en bra produktion med tydligt syfte och med bra praktiska exempel som man kan ta till sig. Arbetsplatserna kan ta upp det på apt igen, säger förvaltningschef Carina Bergman.

Artiklar: Forskning

Habo använde Vård i annans hem

• Kostnadsfritt verktyg från Suntarbetsliv med sex samtalsövningar om bland annat samtalsklimat, roller runt brukaren och situationer i vardagen.
• Består av diskussionsunderlag, arbetsböcker och samtalsledarmaterial samt digitalt fördjupningsmaterial.

5 steg till arbetsglädje – så gjorde Habo

  1. Kommunfullmäktige avsatte 860 000 kronor 2017 för att höja arbetsglädjen och minska sjukskrivningarna inom äldreomsorgen.
  2. Socialförvaltningen sjösatte projekt Arbetsglädje med studiecirklar, trivselaktivitet och inspirationsföreläsning.
  3. Till studiecirklarna beställdes material från Suntarbetslivs verktyg Vård i annans hem.
  4. Alla tolv arbetsgrupper inom kommunens äldreomsorg och hälso- och sjukvård höll studiecirklar med materialet på arbetsplatsträffar. 150 medarbetare och 10-15 samtalsledare deltog.
  5. En viktig del var att skapa samtalskontrakt med regler för hur man pratar med varandra.

Text: Jeanette Neij