En kvinna i förgrunden och två personer i bakgrunden.

Doktorsavhandling om chefer i äldreomsorgen. De som hade bättre organisatoriska förutsättningar var mindre stressade än andra. Det här påverkade även chefernas medarbetare.

Foto: Marcus Trotzig Maskot / TT

Stöd till chefer bra för personalen

– Hur cheferna har det påverkar hur personalen får det.
Det säger forskaren Heidi Hagerman, Högskolan i Gävle. Hon har studerat hur förutsättningarna för chefer i äldreomsorgen påverkar dem – och deras medarbetare.

Heidi Hagerman har arbetat som undersköterska och sjuksköterska inom äldreomsorg och hemsjukvård. Då märkte hon att arbetsklimatet skilde sig mycket mellan olika arbetsplatser. Det varierade också vilka förutsättningar som medarbetarna hade, till exempel vilka hjälpmedel som fanns och vilket stöd de fick i jobbet.

De egna erfarenheterna väckte hennes intresse för ledarskapsfrågor.

En av hennes chefer var ”helt fantastisk”. Hon var närvarande, stöttade och gjorde medarbetarna delaktiga i frågor som rörde arbetsplatsen. Heidi Hagerman upplevde andra chefer som mer stressade och mindre stödjande.

– Jag funderade mycket på vad de här skillnaderna berodde på, säger hon.

Studerade chefer och personal

I maj 2019 lade Heidi Hagerman fram sin doktorsavhandling i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle. Den handlar om organisatoriska/strukturella förutsättningar och stress i arbetet för första linjens chefer inom äldreomsorgen.

Porträtt på Heidi Hagerman.Hon tittade också på hur chefernas förutsättningar påverkade medarbetarna på deras enheter.

– Cheferna har ett komplext och utmanande arbete, säger Heidi Hagerman. De behöver bättre förutsättningar, till exempel stöd från sina egna chefer och administrativ avlastning.

Chefer i fem olika kommuner svarade på två enkäter, med ett års mellanrum. Vid det första tillfället deltog 78 personer, vid det andra 56 ur samma grupp.

Enkäterna tog upp sådant som:

 • möjligheterna till utveckling i arbetet
 • stöd från chefer på högre nivå
 • antalet medarbetare
 • tillgång till information
 • administrativt stöd

Tidigare forskning har visat att den sortens organisatoriska faktorer spelar stor roll för chefers möjligheter att göra ett bra jobb, och för hur de mår.

Chefers förutsättningar “smittar”

Enkätsvaren visade att chefer som tyckte att de hade bättre organisatoriska förutsättningar var mindre stressade än andra.

Samtidigt svarade medarbetarna på samma enheter (cirka 1 400 personer) på enkäter om sin syn på ledarskapet och sin egen arbetssituation. I svaren från undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och andra yrkesgrupper kom ett intressant samband fram, anser Heidi Hagerman.

– Chefers förutsättningar smittar av sig nedåt, säger hon. När cheferna skattade sina strukturella förutsättningar som bättre, svarade också personalen att de hade bättre förutsättningar för sitt eget arbete.

Medarbetarna tyckte också att chefen hade bättre ledarskapsförmåga då de organisatoriska förutsättningarna för chefsjobbet var bättre.

– Hur chefen har det påverkar alltså hur medarbetarna får det, sammanfattar Heidi Hagerman.

Saknar stöd men gillar jobbet

För att fördjupa bilden gjorde hon även djupintervjuer med 28 chefer i äldreomsorgen, hälften kvinnor, hälften män. De bekräftade bilden av ett krävande arbete. Det var vanligt att cheferna hade många underställda medarbetare. De efterlyste ofta mer stöd från HR-, ekonomi- och IT-avdelningarna.

Vissa av cheferna saknade administrativ avlastning. De ansåg att de måste lägga alltför mycket arbetstid på administrativa uppgifter, i stället för på sitt kärnuppdrag. De behövde mer stöd från sina egna chefer. En del hade ingen vikarie då de var sjuka eller lediga.

De behövde mer stöd från sina egna chefer.

– Samtidigt såg de ändå mycket positivt på sitt arbete. De gillade verkligen att vara i verksamheten. De ville jobba med de äldre och med sin personal. De trivdes och uppfattade arbetet som meningsfullt.

Väcker igenkänning

Heidi Hagerman gjorde sina studier mellan 2010 och 2012. Hon tror ändå att bilden skulle vara ungefär densamma om de hade gjorts idag. Det har hon också fått bekräftat då hon varit ute och talat om sin avhandling. Lyssnarna känner igen sig, säger hon.

Inlägg taggat med:

Arbetsorganisation
Ledarskap
Text: Margareta Edling, 25 november 2019

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Arbete på distans som funkar för alla

Under pandemin har många kontorsarbetare jobbat hemifrån – oavsett förutsättningar. Hur har det fungerat för dem som har funktionsnedsättningar? Det...