Psykiatri: Tryggare vård när makten förskjuts

7 februari 2023 Lästid: 5 min
Sammanfattning av artikeln

Sluten psykiatrisk vård i Sverige behöver utvecklas och bli mänskligare. Flera svenska regioner inför nu programmet Safewards, som främjar relationer och ska förebygga tvång, hot och våld.

Intervjustudier visar att patienter på avdelningar som infört Safewards fått mer hjälp att hantera känslor. De tycker också att personalen är vänligare.

Forskare undersöker nu hur Safewards påverkar förekomsten av hot, våld och tvång och hur man inför programmet på bästa sätt.

Personal inom psykiatrin i sjukhuskorridor, tema programmet Safewards.
Patienter inom slutenpsykiatri upplever ett vänligare avdelningsklimat när verksamheten jobbar enligt programmet Safewards. I barn- och ungdomspsykiatrin i Örebro arbetar Christine Johansson, Kerstin Kullberg och Tumas Akay med Safewards.

Foto: Pavel Koubek/Icon Photography

Sammanfattning av artikeln

Sluten psykiatrisk vård i Sverige behöver utvecklas och bli mänskligare. Flera svenska regioner inför nu programmet Safewards, som främjar relationer och ska förebygga tvång, hot och våld.

Intervjustudier visar att patienter på avdelningar som infört Safewards fått mer hjälp att hantera känslor. De tycker också att personalen är vänligare.

Forskare undersöker nu hur Safewards påverkar förekomsten av hot, våld och tvång och hur man inför programmet på bästa sätt.

Hur minskar man hot, våld och tvång inom psykiatrisk heldygnsvård? Allt fler regioner satsar på mänskligare vård enligt det beprövade programmet Safewards. Nu undersöker svenska forskare hur Safewards påverkar mängden hot och våld och tvång där programmet används.

Oavsett sjukdom eller tillstånd har du mänskliga rättigheter och ska behandlas med respekt. Det gäller även den som får sluten psykiatrisk vård.

– I Sverige har vi varit duktiga på att utveckla den psykiatriska öppenvården men det finns ett stort behov av att utveckla även heldygnsvården. Där har vi fått kritik från både FN och EU. I exempelvis Danmark, Norge och Nederländerna har man kommit mycket längre, menar medicine doktor Veikko Pelto-Piri inom psykiatrin Region Örebro län.

Han forskar om det brittiska programmet Safewards – ett evidensbaserat program för att förebygga hot, våld och tvång inom psykiatrin. Det handlar om att skapa en trygg och säker vård för både patienter och personal. Suntarbetsliv skrev om programmet när det började införas i Sverige, se 10 vägar till säkrare psykiatrisk vård.

Hopp om bättring med Safewards

Programmet består av tio insatser som främjar tre områden:

 • Den sociala gemenskapen
 • Hur personal pratar med och om patienter
 • Hur personal stödjer patienter vid svåra känslor och situationer

– Safewards handlar om att personal och patienter ska ha mer kontakt och att vården ska vara mer rehabiliterande, förklarar Veikko Pelto-Piri.

Exempelvis ingår det att lära känna varandra bättre, att prata vänligt och positivt och att erbjuda lugnande metoder. En annan del är att skapa hopp om bättring. Patienter uppmuntras att skriva positiva budskap till medpatienter. Budskapen sätts upp på avdelningen och kan inge hopp hos andra.

Vården ska vara mer rehabiliterande.

Porträtt Veikko Pelto-Piri.

Veikko Pelto-Piri, medicine doktor inom psykiatrin Region Örebro län

Även om en del av insatserna kan låta självklara är det ett skifte, med maktförskjutning från personal till patient. Det handlar om att inkludera patienterna socialt och att göra ett mildare och mänskligare förhållningssätt till det nya normala inom psykiatrisk slutenvård.

Svensk version av Safewards

Veikko Pelto-Piri har varit med och översatt  Safewards till svenska och anpassat programmet till svenska förhållanden. Den svenska versionen lanserades i oktober 2022.

– Insatserna måste anpassas till kulturella förutsättningar. Vi tyckte att det var lite pekpinneaktigt skrivet och har därför mjukat upp språket. Även när de implementerade det i Australien, som har samma språk som originalprogrammet, så gjorde de ett stort arbete med att anpassa till sin miljö. Hur vi pratar med varandra är kontextbaserat i olika sjukvårdssystem.

Veikko Pelto-Piri deltar också i studier som undersöker hur Safewards påverkar förekomsten av hot, våld och tvång och hur man inför Safewards på bästa sätt. Forskningen är ett samarbete mellan psykiatrin i Region Örebro län och psykiatrin Södra Stockholm. Den delfinansieras av Afa försäkring och forskningsrådet Forte.

Patienterna positiva

– Intervjuer med patienter på psykiatriska avdelningar som infört Safewards visar att de fått mer hjälp att hitta strategier för att hantera känslor. Personalen var också vänligare inställd och det var ett vänligare avdelningsklimat. Flera patienter pratar även om att de återvänder till lapparna med meddelanden från andra patienter, läser där och funderar på vad de ska skriva själva.

Patienterna inom psykiatrisk slutenvård är de allra sjukaste. För att kunna dra nytta av behandlingen och de möten man har menar Veikko Pelto-Piri att det är viktigt att återskapa hopp.

– När man som forskare tittar på de tio insatserna i Safewards kan det verka lite barnsligt att skriva meddelanden. Men ju mer man tittar på det och ser hur patienterna reagerar positivt så förstår man att det är viktigt. Det är inte bara ett kalt ställe man kommer till.

Safewards passar även på HVB-hem

Åtta svenska regioner har i dagsläget börjat införa Safewards och fem till har fått en introduktion av forskarna i nätverket för Safewards Sverige. De åtta regionerna är Gävleborg, Halland, Norrbotten, Stockholm, Sörmland, Värmland, Västra Götaland och Örebro. Som första barn- och ungdomspsykiatriska akutavdelning använder också BUP Region Örebro Safewards. Läs om deras arbete i artikeln Konsten att inge hopp när allt känns nattsvart.

Materialet i Safewards kan också anpassas till hem för vård eller boende (HVB-hem) och särskilda ungdomshem som drivs av Statens Institutionsstyrelse (SiS-boenden).

– BUP Örebro är ett bra exempel som visar att man kan göra något åt problemen som vi läser mycket om i media, kring HVB- och SiS-hem, säger Veikko Pelto-Piri.

Vill du veta mer om Safewards?

Se även skriften En meningsfull heldygnsvård, utgiven 2022 av Sveriges kommuner och regioner

4 faktorer som påverkar

Forskarnas slutsatser efter några år med Safewards i Sverige är att det finns några faktorer som kan försvåra införandet av programmet:

 • Många chefsbyten och hög personalomsättning.
 • Låg utbildningsnivå hos personalen. Akademisk utbildning ökar medvetenheten om hur evidensbaserade program ska användas.
 • Ett jämlikt och kommunikativt sätt – kan utmana på institutioner där det varit strikta hierarkier, regler och rutiner.
 • Mycket känns igen som god omvårdnad. Argument för att avfärda med ”Det gör vi redan!”

Källa: Att förebygga våld och tvång på institutioner genom social inkludering. Socialvetenskaplig tidskrift 2022:1

 

Stöd för att motverka hot och våld

Känner du dig trygg och säker på din arbetsplats? Har ni koll på risker och rutiner? Oavsett utmaningar går det att arbeta förebyggande mot hot och våld på arbetet.

Till er hjälp finns Säkerhetsdialogen – ett verktyg som ger stöd i att förebygga på bästa sätt:

 • Få i gång dialogen genom filmer och aktiviteter
 • Hantera hot och våld inom SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)
 • Lär er vikten av tillbudsrapportering
 • Få vägledning vid akut händelse

Börja utforska Säkerhetsdialogen!

Bemöt på rätt sätt

Det går att lugna en hotfull och aggressiv situation med rätt slags bemötande. Se en fem minuter lång film där psykolog Alexander Tilly berättar hur. Filmen finns i Säkerhetsdialogen – ett verktyg för att förebygga hot och våld.

Porträtt av medarbetare Jeanette Neij
Text: Jeanette Neij
Kontakt: [email protected]