Utmattning – det går att komma tillbaka

20 november 2018 Lästid: 5 min
Sammanfattning av artikeln

Ett unikt forskningsprojekt har följt upp patienter med utmattningssyndrom över tid.

Resultaten visar att mer än 60 procent fortfarande var sjukskrivna efter ett år. Efter 18 månader hade en tredjedel fortfarande symptom och även efter sju år hade många symptom.

Som behandling ingår att kartlägga stressorsaker, minska stressbelastning, ge råd om levnadsvanor om mat, sömn och fysisk aktivitet. Även gradvis arbetsåterkomst är viktig. Därutöver är tiden bästa återhämtningen.

Patienter själva anser att själva sjukskrivningen och råd om fysisk aktivitet hjälpt dem mest att bli friska.

ryggren på en kvinna i grå ylletröja och brunt uppsatt hår, på en grusväg i vackert öppet höstlandskap med ängar och skog.
Utmattningssyndrom orsakas av stress, och leder ofta till långa sjukskrivningar. De som drabbas behöver bland annat råd om levnadsvanor, som regelbundna måltider, sömn och motion.

Foto: Pixabay

Sammanfattning av artikeln

Ett unikt forskningsprojekt har följt upp patienter med utmattningssyndrom över tid.

Resultaten visar att mer än 60 procent fortfarande var sjukskrivna efter ett år. Efter 18 månader hade en tredjedel fortfarande symptom och även efter sju år hade många symptom.

Som behandling ingår att kartlägga stressorsaker, minska stressbelastning, ge råd om levnadsvanor om mat, sömn och fysisk aktivitet. Även gradvis arbetsåterkomst är viktig. Därutöver är tiden bästa återhämtningen.

Patienter själva anser att själva sjukskrivningen och råd om fysisk aktivitet hjälpt dem mest att bli friska.

Det går att komma tillbaka i arbete och ett normalt liv efter att ha drabbats av utmattningssyndrom. Men det tar lång tid, och kräver ett bra samarbete mellan alla de instanser de drabbade är beroende av. Det berättade överläkaren Kristina Glise under ett seminarium om rehabilitering.

Institutet för stressmedicin i Göteborg (ISM) har framgångsrikt behandlat omkring 1200 patienter för utmattningssyndrom under åren 2005 till 2016.

Kristina Glise är överläkare och utvecklingsledare vid ISM. Nu följer hon och ett par kollegor upp hur det har gått för ungefär hälften av patienterna och hur de har påverkats av sjukdomen. Uppföljningen beräknas vara klar under 2019.

Projektet är unikt. Troligen har ingen tidigare genomfört en så omfattande studie under en sådan lång period på någon liknande patientgrupp.

Kristina Glise berättade om uppföljningen under ett seminarium om rehabilitering, som organisationen Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF) anordnade i Stockholm den 13 november.

Debuten ofta dramatisk

Utmattningssyndrom orsakas av för hög stressbelastning under lång tid. De tidiga symptomen är trötthet, sömnstörningar och nedstämdhet. För de som sedan insjuknar i utmattningssyndrom handlar det om svår utmattning, kognitiv nedsättning, minskad stresstolerans och allvarliga sömnstörningar.

Kristina Glise i ljusgrå tröja, vid ett skrivbord. Debuten för själva utmattningssyndromet är ofta akut och ganska dramatisk, med till exempel panikångestattacker, total orkeslöshet och svårigheter att orientera sig i tid och rum.

Men det går alltså att komma igen, även om det kan ta lång tid.

– Återhämtningen kan ta flera år, sa Kristina Glise.

Kartlade orsakerna till utmattning

De flesta av patienterna på ISMs mottagning fick med tiden allt mindre symptom på utmattning. Men efter ett års behandling var mer än 60 procent fortfarande sjukskrivna, och efter 18 månader hade fortfarande en tredjedel symptom. Och efter sju år kände sig många fortfarande onormalt trötta, hade koncentrationssvårigheter och var mer stresskänsliga än innan de blev sjuka. De som hade haft symptom på utmattningssyndrom länge innan de sökte hjälp, har haft ett längre sjukdomsförlopp.

Behandlingen handlade om några till synes enkla saker. Det här gjorde läkarna:

  • kartlade orsakerna till patienternas stress
  • minskade stressbelastningen, ofta med hjälp av sjukskrivning
  • gav råd om regelbundna levnadsvanor vad gäller mat, sömn och fysisk aktivitet
  • följde upp att patienterna följde råden

Tiden bästa återhämtningen

I behandlingen på ISM ingick också en arbetsgivarkontakt för att se till att återkomsten till arbete skedde stegvis och med de anpassningar som behövdes.

En del patienter erbjöds också samtalsterapi för att få hjälp att minska på känslorna av skam och skuld.

– Det handlar inte om någon kognitiv beteendeterapi, som kräver alldeles för mycket i ett sånt läge, utan om stödsamtal.

Det verkar inte gå att skapa någon genväg till tillfrisknande, när man väl har erbjudit de saker man vet hjälper till. Mottagningen provade att korta sjukskrivningstiden och sätta in extra åtgärder – men det gjorde ingen skillnad alls, berättade Kristina Glise.

– Idag tänker vi att det kan vara själva tiden som är den bästa återhämtningen, sa hon.

Varför blir man sjuk i utmattningssyndrom? Beror det på arbetet eller privatlivet? Kristina Glise och hennes kollegor frågade patienterna vad de själva ansåg. De allra flesta menade att det var en kombination. Bara 4 procent trodde att orsaken enbart berodde på faktorer i privatlivet, och bara 20 procent att det enbart hade med arbetet att göra.

Patienterna fick också frågan vad de själva ansåg hade hjälpt mest för att bli frisk. De två viktigaste faktorerna var:

  • själva sjukskrivningen
  • råden om fysisk aktivitet

Många lever under stress

Stress kan orsaka också andra sjukdomar och besvär. Forskarna ville bredda sin kunskap och gjorde därför en del andra studier kring stress. En av dem var en enkät som man lade ut i väntrum på vårdcentraler i Västra Götalandsregionen.

Nästan 600 personer svarade på frågor om stressrelaterade symptom – oavsett vad de sökte för på vårdcentralen. 60 procent i denna grupp uppgav att de levde under stress.

– Den här gruppen blev erbjuden ett särskilt läkarbesök för att tala om sin situation. Och nio procent av dem visade sig behöva behandling för just utmattningssyndrom.

Chefer behöver vara uppmärksamma

Som chef på en arbetsplats kan man vara uppmärksam på ett par saker för medarbetare i riskzonen att bli utmattade.

– Det kan vara att en person verkar mycket trött även efter ledighet, eller att det blir konflikter kring personen. En person på väg mot utmattning saknar ofta sjukdomsinsikt, så det kan behövas flera samtal för att ringa in problemen, säger Kristina Glise.

ISMs uppföljning av långtidssjukskrivna

Råd vid arbetsåtergång

ISM har tagit fram råd för arbetsgivarens planering när en medarbetare ska återgå i arbete efter att ha haft utmattningssyndrom. Några råd är:

  • Börja med enkla definierade arbetsuppgifter, väl avgränsade i tid och omfattning. Initialt kan det vara helt andra arbetsuppgifter än de ordinarie
  • En sak i sänder utan tidspress
  • Aldrig dator och mobil samtidigt
  • Lugn miljö, gärna avskild arbetsplats, helst möjligheter att stänga dörren, patienterna störs ofta av höga ljud och för mycket intryck

Hitta fler råd här på ISMs hemsida!

Använd verktyget Stress och balans för att testa stressnivån. Det är ett vetenskapligt test som även visar framsteg vid rehabilitering av utmattningssyndrom.

Verktyget Prehabguiden vägleder i hela processen vid arbetsanpassning och rehabilitering.

NFF - ett försäkringsmedicinskt forum

Konferensen Återgång i arbete vid sjukskrivning anordnades av NFF, nationellt försäkringsmedicinskt forum. I NFF ingår Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkarsällskapet, SBU och Arbetsförmedlingen. Syftet är att verka för ökad kunskap inom försäkringsmedicin, och att stimulera till en ökad samverkan mellan aktörer om sjukskrivningar och rehabilitering.

Läs mer om nationellt Försäkringsmedicinskt forum på SKR:s hemsida

Text: Åsa Hammar