Tre personer sitter vid ett mötesbord. Från vänster Ebba Bäckström, Jan-Olof Friman och Elisabet Tångring, centrala samverkansgruppen, Österåkers kommun.

Vi känner oss mycket mer delaktiga idag, säger Ebba Bäckström, Lärarnas riksförbund, längst till vänster i bild. I mitten Jan-Olof Friman, kommundirektör. Längst till höger Elisabet Tångring, Vision.

Foto: Helena Cronberg, Österåkers kommun

"Samverkan handlar om relationer"

Från MBL-förhandlingar och misstro, till ett sammansvetsat gäng som bland annat rekryterar alla chefer tillsammans. I Österåkers kommun har man jobbat hårt för att få till en fungerande central samverkan.
– Det handlar om tillit och relationer, säger Jan-Olof Friman, kommundirektör.

Det började egentligen inte bra alls.

Under många år fanns ingen samverkan i Österåkers kommun. Det tidigare avtalet sades upp av de fackliga representanterna i slutet av 1990-talet, efter flera år av misstro och konflikter om arbetsmiljöfrågorna. Istället förhandlade parterna om varje enskild fråga med hjälp av MBL.

Kommundirektör Jan-Olof Friman kom till Österåker år 2013, med goda erfarenheter av samverkan från andra kommuner. Det borde gå att få till också i Österåker, menade han.

– Vi började med att titta lite hur det såg ut i andra kommuner där samverkan fungerade bra, för att lära av dem, säger han.

Därefter bjöd han in till regelbundna möten och flera endygnskonferenser med HR-representanter och de tio personer som representerade varsin facklig organisation.

Nytt avtal tog ett år

Det blev början på ett trevande men så småningom allt fastare partsgemensamt arbete. Tillsammans tog de fram ett nytt centralt samverkansavtal. Det tog ett år.
Elisabet Tångring, partsrepresentant för Vision i samverkansgruppen och ordförande för Vision i Österåker, uppskattar det noggranna arbetet.

– Det här avtalet tog lång tid att arbeta fram. Men för att bli överens måste man diskutera saker många gånger. Nu vet vi att alla har verksamhetens bästa för ögonen.

Jan-Olof Friman tycker också att avtalet har blivit en bra grund för fortsatt samverkan.

– Vi har ju samma syfte – en organisation med klara och tydliga spelregler, säger Jan-Olof Friman.

Årshjul och regelbundna träffar

Avtalet har efter hand kompletterats med detaljerade tillämpningsanvisningar. Nu träffas den centrala samverkansgruppen en gång i månaden, de har flera partsgemensamma arbetsgrupper och håller det systematiska arbetsmiljöarbetet igång med hjälp av ett årshjul de har utarbetat tillsammans.

Det blir som ett gemensamt språk.

Ebba Bäckström som representerar Lärarnas riksförbund i samverkansgruppen, jämför med hur det var tidigare:

– Tidigare fick vi fackliga representanter mest ta ställning till redan färdiga förslag. Vi känner oss mycket mer delaktiga idag, säger hon.

Den centrala samverkansgruppen består nu av kommundirektören Jan-Olof Friman, personalchefen Fredrika Andersson, och de personer som är ordinarie representanter för varsitt förbund. Några suppleanter finns inte. Den som är borta från ett möte får läsa protokoll och fråga de andra deltagarna vad som avhandlades.

– Man behöver bygga upp ett förtroende för varandra. Det blir ett gemensamt språk som skapar färre missförstånd och gör det lättare att komma framåt, säger Elisabet Tångring.

Samverkan handlar om relationer och tillit, menar Jan-Olof Friman.

– Då kan man inte byta ut de personerna hur som helst, säger han.

Arbete kvar med lokal samverkan

Fortfarande finns det en hel del att göra vad gäller att bygga upp den lokala samverkan på arbetsplatsnivå i Österåkers kommun.

– Det handlar bland annat om att ha en lokal facklig representation och skapa bra arbetsplatsträffar, säger Elisabet Tångring.

Men med en fungerande central samverkan finns nu en grund för det arbetet.

Rekryterar chefer tillsammans

Det område där man kanske kommit allra längst i den centrala samverkan är rekryteringen av chefer, som numera alltid görs partsgemensamt i en arbetsgrupp.

– Vårt sätt att rekrytera chefer tycker jag är fantastiskt, säger Elisabet Tångring, Vision.

Kommundirektören, personalchefen och den eller de fackliga representanter som berörs av chefsrekryteringen arbetar tillsammans genom hela processen.

Det gäller från den tidpunkt då annonsen utformas, genom hela urvalsprocessen av kandidater, till själva intervjun med varje kandidat. Under intervjun sitter hela arbetsgruppen också med.

Intervjuerna görs enligt en mall som parterna har utarbetat gemensamt. Det är personalchefen som ställer de gemensamma frågorna, därefter kan de fackliga representanterna ställa egna frågor i slutet av intervjun.

– Det här gör att alla får höra samma sak. Hittills har vi inte varit oense en enda gång sedan vi införde det här arbetssättet, säger Jan-Olof Friman, Kommundirektör.

Text: Åsa Hammar, 15 maj 2018

Relaterade verktyg