Sista träffen när Sundbybergs kultur- och fritidsförvaltning kör Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Längst fram Magnus Bohman, skyddsombud och musiklärare och Sofie Aspeqvist, kulturchef. Bakom dem utbildningsledarna, personalchef Margareta Sandberg och personalkonsult Benita Ekholm Hellgren.

Foto: Åsa Hammar

De använder Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

Systematiskt arbetsmiljöarbete – hur gör man egentligen? Sundbybergs stad använder Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning för att ge chefer och skyddsombud en gemensam bas i det arbetet.

Sundbybergs stad började hösten 2016 att utbilda sina chefer och skyddsombud med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Först ut är kultur- och fritidsförvaltningen.

För Jennifer Jerez, verksamhetsansvarig för det nya aktivitetshuset Hundra74:an i stadsdelen Rissne, har utbildningen varit snabbaste vägen till kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning har gett mig jättemycket, både som en grundkurs i arbetsmiljöarbete, och som ett tillfälle att få veta hur det går till hos oss i Sundbybergs stad. Att få diskutera med de andra cheferna och skyddsombuden har varit enormt värdefullt, säger hon.

Aktivitetshuset är bara ett år gammalt och än så länge har de få rutiner för arbetsmiljöarbete.

200x240-jennifer-jerez2-foto-a-hammar– Hittills har det hos oss på Hundra74:an handlat en hel del om den fysiska arbetsmiljön som lokaler och brandsäkerhet. Men vi har också jobbat mycket med konflikthantering eftersom vi är en publik verksamhet. Många av de anställda är unga, och ovana vid fackligt arbete och samverkan. Så vi har ett stort arbete framför oss.

Grunderna i arbetsmiljöarbetet

Jennifer Jerez och ett femtontal andra chefer, verksamhetsansvariga och skyddsombud har sin sista utbildningsträff en disig måndag i januari 2017, i ett mötesrum på biblioteket Signalfabriken i centrala Sundbyberg. Utanför tjocka fönsterglas svischar pendeltågen ljudlöst förbi. Här har de träffats sex förmiddagar utspritt under några månader.

I mötesrummet står borden möblerade i ett U. Där går personalchefen Margareta Sandberg och personalkonsulten Benita Ekholm Hellgren igenom Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning direkt från Suntarbetslivs webbplats, via en dator kopplad till en skärm på ena kortväggen.

Under höstens träffar har deltagarna fått ta del av grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet: hur man undersöker, riskbedömer, åtgärdar och följer upp arbetsmiljön i sin egen verksamhet. De har också fått lära sig mer om chefens och skyddsombudets roll och ansvar.

Den här sista dagen går Margareta Sandberg och Benita Ekholm Hellgren igenom hur man kan arbeta med samverkan genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och lokala och centrala samverkansgrupper.

– Vi har inget lokalt skyddsombud i vår simhall. Hur gör man då med lokal samverkan? undrar en av de verksamhetsansvariga från fritidsenheten.

Gruppen resonerar en stund under ledning av Margareta Sandberg, och konstaterar att det i de fallen får bli samverkan på en mer central nivå. Någon påpekar vikten av att skyddsombuden då får vara med i ett tidigt skede där beslut fortfarande är möjliga att påverka.

Bra upplägg med flera träffar

Magnus Bohman, skyddsombud på enheten kultur Sundbyberg och musiklärare på Sundbybergs musikskola, har varit med vid alla träffarna.

– Det här har varit en jättefin utbildning med bra upplägg, med en blandning av faktatexter, filmer, poddar och utrymme för diskussioner i gruppen. Det är bra att utbildningen har varit utspridd på sex förmiddagar under ett par månader, så att man har fått tid att tänka emellan, säger han.

Sofie Aspeqvist, kulturchef, håller med.

– Alla har ju också fått i hemuppgift att undersöka hur man arbetar med arbetsmiljö inom den egna verksamheten. Eftersom vi gjorde det i slutet så hade kunskapsnivån i hela gruppen redan höjts, och det var bra, säger hon.

För Magnus Bohman har Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning till viss del varit en repetition av sådant han redan kan. Men träffarna har gett honom möjlighet att skapa en större förståelse för skyddsombudens roll i förvaltningen. Och Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning har gett också en gammal räv som honom nya insikter:

– En bra sak som kommit fram är att det är både personalbefrämjande och utvecklande för verksamheten att ha ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete.

Magnus Bohman och Sofie Aspeqvist har jobbat ihop så länge att de har väl inarbetade rutiner för hur de ska arbeta med arbetsmiljöfrågor. Men en ny organisation inom Sundbybergs kultur- och fritidsförvaltning har gjort att de fått nya och fler gruppchefer och verksamhetsansvariga, och för dem är arbetsmiljöfrågor ofta något helt nytt.

– Det är svårt att skapa en utbildning som passar för alla nivåer vad gäller förkunskap om arbetsmiljö. Men för de nya verksamhetsansvariga och gruppcheferna har Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning varit väldigt bra. För mig har det varit en påminnelse om hur viktigt arbetet med arbetsmiljön är, säger Sofie Aspeqvist.

Viktigt med samverkan

Det var Sofie Aspeqvist som hörde av sig våren 2016 till personalchefen Margareta Sandberg och frågade efter en arbetsmiljöutbildning för sina nya chefer. Ungefär samtidigt hade man på personalavdelningen hört om Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning, som då var helt ny.

Vi vill ha ett gott samarbete med våra fackliga organisationer

– Vi frågade om kultur- och fritidsförvaltningen ville vara en pilotförvaltning för detta, säger Margareta Sandberg.

Under sommaren gick Margareta Sandberg och Benita Ekholm Hellgren igenom utbildningens sex moduler och de instruktioner som finns för lokala utbildningsledare.

Tanken med utbildningen är att den ska kunna ledas av personer i den egna verksamheten, till exempel av en chef och ett skyddsombud tillsammans. I Sundbyberg har personalavdelningen tagit hand om utbildningen av den första förvaltningen. När de börjar med nästa förvaltning kommer också ett huvudskyddsombud från Vision att finnas med och leda utbildningen.

– Vi ville veta hur Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning kunde kopplas ihop med Sundbybergs stads egna rutiner för arbetsmiljöarbete. Det var också viktigt för oss att utbildningen framhäver samverkan mellan parterna. Vi vill ha ett gott samarbete med våra fackliga organisationer, säger Margareta Sandberg.

Enkelt koppla till de egna rutinerna

Före det första utbildningstillfället skickade Margareta Sandberg och Benita Ekholm Hellgren bland annat ut förvaltningens samverkansavtal och de egna rutinerna vid kränkande särbehandling och hot och våld till alla deltagare.

– För att hålla en hög kvalitet på utbildningen behöver nog de som ska vara utbildningsledare ha en viss grundkunskap om arbetsmiljöfrågor. De behöver kunna koppla den kunskapen till den egna verksamhetens riktlinjer och rutiner för arbetsmiljöarbetet, så att man kan använda praktiska exempel från verkligheten, säger Margareta Sandberg.

Det är mycket att gå igenom, kika på gruppövningar, titta igenom filmer och annan förberedelse inför att hålla i en utbildning under sex halvdagar. Det har varit både utmanande och roligt, tycker Benita Ekholm Hellgren.

– Som utbildningsledare gäller det att ha koll på stadens egna arbetsmiljörutiner, och kunna koppla dem till respektive modul och utgå från verksamhetens behov, säger hon.

Men det har gått väldigt bra, tycker hon och Margareta Sandberg. Inte minst för att deltagarna gärna har delat med sig av egna erfarenheter till varandra.

– Utbildningen är ju upplagd så att det finns mycket tid för gruppövningar och att låta deltagarna samtala med varandra. Och den här gruppen har verkligen sett värdet i att lyssna på varandra och höra hur man har det inom andra verksamheter inom förvaltningen, säger Margareta Sandberg.

Nu går Margareta Sandberg och Benita Ekholm Hellgren vidare med socialförvaltningen under våren 2017, och med barn- och utbildningsförvaltningen under hösten.

– Vi har som mål att ha utbildat alla stadens chefer och skyddsombud senast vid årsskiftet 2018/2019, säger Benita Ekholm Hellgren.


Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är en del i parternas gemensamma avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser.

Text: Åsa Hammar, 31 januari 2017

Senaste artiklar

Corona: förebygg stress och smitta i skolan

När pandemins vågor slår till är skolan ett av de ställen som drabbas hårt. För att begränsa smittspridningen och samtidigt skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt är det viktigt…

Arbetsmiljöutbildningen satte igång dialogen

Från en svår arbetsmiljö till öppen dialog och fungerande samverkan – Dorotea kommun har kommit långt med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Omorganisationer, mbl-förhandlingar i hundratal och en sjukfrånvaro som var en av de högsta…

Vad är riskbedömning?

På alla jobb kan det finnas risker som – om de skulle inträffa – kan orsaka ohälsa eller skada. Riskbedömning handlar om att uppmärksamma risker, ta ställning till hur sannolikt…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?