Arbetsmiljöutbildning ger chans att dela erfarenheter

1 juni 2016 Lästid: 5 min
– I vår utbildning får skyddsombuden samma kunskaper som cheferna, vilket bidrar till en gemensam syn på hur arbetsmiljöarbetet ska gå till, säger Eva Hofvenstam, HR-konsult i Malmö stad.

Foto: Foto: Arber Jashari

Eva Hofvenstam är en av HR-konsulterna som jobbar som handledare för Malmö stads arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. En positiv bieffekt hon ser är att utbildningsdeltagare från olika förvaltningar får träffas och utbyta erfarenheter.

– Vi tog fram utbildningen partsgemensamt och vi genomför den partsgemensamt. Vi är alltid flera handledare och ser till att både fack och arbetsgivare är representerade. Det tror jag är lite ovanligt.

Eva Hofvenstam är en av de HR-konsulter som tillsammans med huvudskyddsombud och fackliga representanter utvecklade Malmö stads arbetsmiljöutbildning. De utgick från Suntarbetslivs verktyg FAS och materialet ”Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning”. Genom att anpassa materialet efter Malmö stads riktlinjer för arbetsmiljö, hälsa och samverkan fick de fram en skräddarsydd arbetsmiljöutbildning.

– I utbildningen arbetar vi mycket med systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi brukar säga att det är som att testflyga det här med samverkansarbete, som en pilot som provar att flyga i en simulator. Vi erbjuder en arbetsmiljösimulator, där deltagarna kan prova att jobba i samverkan för att sedan kunna gå ut och göra det på ett bra sätt på sina arbetsplatser, säger Eva Hofvenstam.

– En sidoeffekt är det lärande som uppstår när chefer och skyddsombud från olika verksamheter möts och kan utbyta erfarenheter. Ofta tar någon deltagare upp ett problem han eller hon har, och då finns det alltid någon i gruppen som har upplevt samma sak och kan berätta hur de har löst det. De erfarenhetsutbytena är nog det häftigaste.

Konkreta övningsexempel och pedagogik för vuxna

Arbetsmiljöutbildningen riktar sig till Malmö stads chefer, skyddsombud och fackliga representanter med uppdrag i samverkansgrupper. Utbildningen hålls fem gånger per termin under tre dagar och har 36 platser. Vilket innebär att närmare 180 deltagare per halvår kommer tillbaka till sina arbetsplatser med färsk kunskap om hur de i samverkan kan förbättra sin arbetsmiljö.

– Vi har en metodik där deltagarna får arbeta med konkreta exempel som vi iscensätter. Och vi inleder med att trycka på att ju mer aktiva deltagarna är i diskussioner och övningar, desto mer kommer de att få ut av utbildningen. Vi vill ju att de ska lära sig något, inte bara sitta och lyssna på oss, säger Eva Hofvenstam.

ju mer aktiva deltagarna är i diskussioner och övningar, desto mer kommer de att få ut av utbildningen

– En viktig del i det hela är att vi handledare är certifierade. I och med att vi alla är utbildade handledare för Prevents Bättre Arbetsmiljö-utbildning har vi en gemensam kunskapsbas och en pedagogisk metod för vuxenlärande. Vi kan inte tvinga vuxna människor att lära sig saker, bara ge dem möjligheten.

För att säkra utbildningens kvalitet gör Eva Hofvenstam och de övriga handledarna uppföljningar efter varje kursomgång. Deltagarna får skatta både enskilda övningar och utbildningen som helhet.

– När vi handledare har uppföljningsmöte i juni kommer vi också att titta på arbetsmiljöutbildningen som Suntarbetsliv har tagit fram, för att se vad vi kan använda i vår utbildning för att höja den ett snäpp. Det finns alltid saker vi kan göra bättre, säger Eva Hofvenstam.

Hur kan man som chef ha användning av er utbildning?
– Den ger en bra grund för att man ska kunna ta ansvar för sin uppgift i arbetsmiljö- och samverkansarbetet. Vi försöker också förmedla att arbetsmiljöarbete bygger mycket på samverkan och att det är viktigt att ha ett gott samarbete, både mellan chefer och skyddsombud och mellan chefer och medarbetare.

Hur kan man som skyddsombud ha nytta av utbildningen?
– I utbildningen blir skyddsombudens roll tydligare. De får samma kunskaper som cheferna, vilket bidrar till en gemensam syn på hur arbetsmiljöarbetet ska gå till, säger Eva Hofvenstam.

– Många väljer ju att bli skyddsombud för att de är särskilt intresserade av arbetsmiljöfrågor. Medan valet att bli chef inte alltid behöver betyda att man är särskilt intresserad av arbetsmiljö. Vi har olika ingångar i det och därför är det bra om vi kan få en gemensam syn på vad som ska göras.

Ny information och uppdatering av gamla kunskaper

Vian Mirza är sektionschef på enheten Förebyggande och Fritid på stadsområdesförvaltningen Öster i Malmö. Hon gick stadens arbetsmiljöutbildning hösten 2015.

– Utbildningen innehöll allt från fysiska skyddsronder och den psykosociala arbetsmiljön till innehållet på arbetsplatsträffar och hur man skapar bra dialog. Vi fick också lära oss vad som ingår i de olika rollerna, vad som är chefens uppdrag och vad som är skyddsombudets och den fackliga företrädarens uppdrag, säger hon.

– Vi gick några halvdagar och några heldagar. Fackliga representanter kom och pratade om samverkan och hur det fungerar och HR-specialister berättade om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Hur har du haft användning av utbildningen?
– Den har gett mig jättemycket. Som ny chef vet man ju inte exakt vad arbetsmiljöansvaret innebär. Då är det fantastiskt skönt att kunna gå den här utbildningen så att man förstår alla delar som ingår i ens uppdrag, säger Vian Mirza.

– Både för att inte missa något och för att få veta hur man gör rätt för sig i sitt uppdrag och blir en bra chef. Jag tror också att utbildningen kan vara bra för den som har varit chef en längre tid. Dels för att man får tillfälle att fräscha upp sina kunskaper och dels för att regelverk och det som åligger chefen att göra förändras över tid.

Artiklar: Så gör andra

Tips

Suntarbetslivs verktyg
Läs mer om verktyget FAS och Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Text: Adam Fredholm