DIALOGSTARTARE

Hur kan HR ge stöd i arbetsmiljöarbetet?

Prata forskning på jobbet!
Se filmen 5 min

TANKEVÄCKARE

  • Har du en tydlig bild av vad systematiskt arbetsmiljöarbete är hos er?
  • Ger HR ett bra stöd i arbetsmiljöarbetet?
  • Behöver ni prata om hur HR kan stötta cheferna i arbetsmiljöarbetet?
Illustration av SAM-hjulet: Undersöka, riskbedöma, åtgärda, följa upp

Veta mera

Stöd till chefer i arbetsmiljöarbetet

En framgångsfaktor för ett bra arbetsmiljöarbete är att HR har förståelse för verksamheten och stödjer chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet. HR kan ha en viktig roll för att samordna arbetsmiljöarbetet, stödja samverkan och säkerställa relevant kompetens. Hos chefer, ledning och HR själva.

RÅD FRÅN FORSKNINGEN

  • Ge chefer stöd i verksamhetens SAM
  • Samordna och ge stöd för samverkan
  • Säkerställ kompetens för hela SAM

En förändrad roll för HR

HR:s roll har förändrats i många organisationer, något som ibland benämns HR-transformationen. Det betyder att HR ska sträva efter att jobba mer strategiskt och behovsbaserat. Cheferna har ansvar för arbetsmiljöuppgifter, medan HR i sin roll ska stötta chefer och ledning i det systematiska arbetsmiljöarbetet. I forskningsprojektet studerades HR:s betydelse för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

HR:s roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet

För att HR ska kunna stötta cheferna att ta sitt ansvar för arbetsmiljön behöver HR ta ett helhetsgrepp om arbetsmiljöarbetet. För det krävs en bred arbetsmiljökompetens hos HR och ett tydligt fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM. HR behöver se vilken arbetsmiljökompetens som saknas, och se till att rätt roller får den kompetensen. Eller ta in extern kompetens, till exempel från företagshälsan. På så sätt kan HR skapa balans och förutsättningar för att alla arbetsmiljöfrågor inkluderas i arbetsmiljöarbetet.

Förståelse för chefens perspektiv

HR behöver ha en god förståelse för verksamheten för att kunna bidra med praktiskt stöd i arbetsmiljöarbetet till chefer och medarbetare. När HR har förutsättningar för att ta sig an alla dessa delar får chef och ledning ett gott stöd i ansvaret för en hållbar arbetsplats.

HR samordnar alla dekar av arbetsmiljön

Det är viktigt att HR har en övergripande och samordnande roll när det gäller alla delar av arbetsmiljön – inte enbart medarbetarundersökningar. Till exempel behöver riskbedömningar i verksamheten och uppföljning av handlingsplaner ingå i den samordnande rollen, för att åtgärder inom olika delar av arbetsmiljö ska dra åt samma håll. HR kan även bidra till att samverkan fungerar i organisationen, exempelvis genom att få in arbetsmiljöperspektivet i processer och beslut.

Om forskningsprojektet

Forskarna Lisa Schmidt och John Sjöström på IVL Svenska Miljöinstitutet ansvarade tillsammans med Helena Strehlenert för projektet ”Human Resource-funktionens betydelse för det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommuner och regioner”.

Forskningsrapport: Human Resource-funktionens betydelse för det systematiska arbetsmiljöarbetet

Aktivitet

Prata om HR:s roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet!

Titta på filmen om hur HR kan bidra i arbetsmiljöarbetet. Ta sedan hjälp av frågorna nedanför och reflektera tillsammans. Frågekorten är inställda på 5 minuter som sätter igång om man klickar på ”starta timer”. Nedräkningen för nästa fråga startas automatiskt. Men ta den tid som behövs, frågorna ligger kvar.
Fråga 1
Vad gör HR i arbetsmiljöarbetet idag?
Fråga 2
Hur tar HR reda på vilket stöd chefer behöver i arbetsmiljöarbetet?
Fråga 3
Hur kan stödet till chefer utvecklas?
Fråga 4
Hur kan HR stödja samverkan i arbetsmiljöfrågor?

Jobba vidare

Utveckla ert arbetsmiljöarbete i praktiken

Nu har ni jobbat med några viktiga frågor och kanske har flera utvecklingsområden blivit tydliga.

Behöver HR ha en fortsatt dialog med chefer och skyddsombud för att undersöka behov och arbetssätt för att stödja i arbetsmiljöarbetet på bästa sätt? Eller med ledningen för att tydliggöra uppdraget för HR? Kanske har det blivit tydligt att HR saknar vissa förutsättningar. Att ha kompetens inom hela arbetsmiljöområdet är en utmaning. Längst ned på sidan finns fler frågor som stöd för ert arbete.

Fördjupning

Läs forskningsrapporten och fortsätt dialogen

Hand håller i mobil.