Sätt kunskap om sjukfrånvaron på väggen

26 februari 2018 Lästid: 3 min
En leende man, Rickard Bracken, står framför en affisch om sjukskrivning, som går i grönt, gult och rött.
En snabb bild av kunskapsläget när det gäller sjukfrånvaro och återgång i arbetet. Det vill Rickard Bracken att chefer, skyddsombud med flera ska få av affischen.

Foto: Paola Felicetti/SKL

Vad säger forskningen om arbete och sjukfrånvaro? Vilka är varningssignalerna? Vad kan arbetsgivaren göra? Rickard Bracken på SKL hoppas att en ny affisch ska ge en överblick.

En stor affisch på väggen ska påminna chefer, skyddsombud och HR-personal om tecken att vara uppmärksamma på när det gäller sjukfrånvaro på arbetsplatsen. Affischen ger också förslag på åtgärder, som rör både individen och organisationen.

Det är Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som har låtit forskningsinstitutet Rise (Research Institutes of Sweden) gå igenom aktuell forskning om arbete och sjukfrånvaro.

Samlad och enkel bild

Syftet var att få en väl underbyggd bild av hur sambanden ser ut. Dessutom ville man ta reda på vilka insatser som är effektiva för att förebygga sjukskrivning och göra det lättare för sjukskrivna att komma tillbaka till jobbet.

Forskningsgenomgången hade kunnat resultera i en stor tjock rapport, säger Rickard Bracken, Uppdrag Psykisk Hälsa på SKL. I stället valde man att försöka ge en samlad bild, på ett enkelt sätt.

– Kunskapen i sig är inte ny, men området är komplext, säger han. Vårt bidrag här, är att vi har sammanställt den till en överblickbar helhet.

Affischen består av tre delar. En grön gäller personer som inte har någon speciell risk att bli sjukskrivna. En gul handlar om medarbetare i riskzonen för sjukskrivning. Slutligen finns en röd del, som rör dem som är sjukskrivna.

Sammanställningen visar att många insatser på arbetsplatsen kan förebygga sjukskrivning och underlätta återgång i arbete. Alla förslag till åtgärder bygger på forskning.

Håll koll på korttidsfrånvaro

Det framgår också att korttidsfrånvaro är en riskfaktor att hålla koll på.

SKL:s analys av sjukskrivningsmönstren visar att de flesta medarbetare bara är borta på grund av kortvarig sjukdom några gånger om året.

Men omkring en femtedel av de anställda i kommun- och landstingssektorn är sjuka vid fler än tre tillfällen per år. Den gruppen står för mellan 60 och 80 procent av den totala sjukfrånvaron. Medarbetare som är kortvarigt sjuka fler än tre gånger per år löper statistiskt sett betydligt högre risk än andra att bli långtidssjukskrivna.

Det finns alltså all anledning för chefer att uppmärksamma även kortare frånvaro, menar Rickard Bracken.

– Man bör ha en dialog och höra hur det är med medarbetaren. Kan vi göra något för att det ska fungera för dig, och undvika sjukfrånvaro?

Komplicerade samband

Samtidigt lyfter affischen fram att sjukskrivning även påverkas av faktorer utanför arbetet.

– Det är komplicerade samband, men chefer och skyddsombud kan göra mycket, säger Rickard Bracken.

Affischen, och en del annat material som rör de här frågorna, kan laddas ner från webbplatsen för Uppdrag Psykisk Hälsa. Där kan man också beställa affischen (ca 105×80 cm) och få den skickad per post.

Personer i risk för sjukskrivning – vad kan chefen göra

Var uppmärksam på tecken, till exempel:

Individnivå
• Höga psykiska och fysiska krav
• Låg arbetstillfredsställelse och lågt organisatoriskt engagemang
• Katastrofupplevelser och negativa livshändelser t.ex. skilsmässa
• Upprepad korttidsfrånvaro eller tidigare sjukskrivning
Organisationsnivå
• För hög arbetsbelastning och stress, t.ex. tillbud och felhandlingar, försämrat arbetsresultat eller hög personalomsättning
• Hög förekomst av sjukskrivningar och upprepad korttidsfrånvaro

Förslag på insatser:

Individnivå
• Utvärdera arbetskapacitet och anpassa arbetet
• Ge stöd
• Preventivt konsultationssamtal med företagshälsovården
• Erbjud stresshanteringsprogram eller terapi
Organisationsnivå
• Inför rutiner för tidigt stöd och dialog med anställda
• Se till att medarbetare känner sig sedda och betydelsefulla för arbetet
• Inför verktyg för att identifiera riskgrupper, individer och riskfaktorer (intervjuer, enkäter)
• Uppmuntra och underlätta samarbete med företagshälsovård och hälso- och sjukvård

Från forskningsöversikten Arbete och sjukfrånvaro (Uppdrag Psykisk Hälsa)

Text: Margareta Edling