Bli en bättre ledare på 100 dagar

15 augusti 2022 Lästid: 4 min
Halvporträtt leende kvinna tittar in i kameran.
Med rätt förutsättningar i arbetsorganisationen kan du bli en bättre ledare. God framförhållning och tydliga rutiner skapar lugn, inte minst i en så komplex organisation som skolan.

Foto: Peter Rutherhagen/Johnèr

Vad krävs för att erövra ett stort chefsuppdrag och få ordning på en komplex arbetsorganisation? Det behöver varje rektor veta. Till hjälp finns nu tolv ”verktygslådor” med stödmaterial och goda exempel. Webbverktyget är utvecklat för skolledare men kan inspirera fler att bli bättre ledare.

Att sitta ny i sadeln som chef kan kännas roligt och spännande, men även skakigt och överväldigande. Särskilt om det rör sig om ett så komplext och brett uppdrag som skolledare. Stat och kommun, eller annan huvudman, ställer krav och har förväntningar, liksom elever, personal och föräldrar.

Rektorer ansvarar dessutom ofta för många medarbetare, ibland fördelade på flera skolor eller förskolor.

– Det finns rektorer som har en väldigt bra arbetsorganisation och känner lugn medan andra stressar från uppgift till uppgift, saknar tydlig struktur och gör brandkårsutryckningar.

Det menar rektorscoach Per Johansson i Jönköpings kommun.

Webbverktyg för att bli bättre ledare

Kommunen har varit med och utvecklat stödmaterialet En rektors första 100 dagar, som vänder sig till rektorer och andra skolledare. Ursprungsidén var att stödja nyrekryterade rektorer med det mest nödvändiga redan från första dagen bakom skrivbordet.

– Nya rektorer har inte tid att vänta in det statliga treåriga rektorsprogrammet som alla rektorer ska gå och påbörja inom ett år, eller två inom förskolan. Programmet är väldigt bra och nödvändigt men vi ger ett kortare, tydligare och kanske även ett mer operativt stöd än en sådan utbildning ger, säger verksamhetsutvecklare Mattias Erliden, som själv har varit rektor i tolv år.

Han har skrivit texterna i verktyget, som är ett samarbete mellan Jönköpings kommun, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Lärarförbundet Skolledare och Föreningen för Sveriges skolchefer.

Tolv lådor gör det svåra enkelt

– Vi diskuterade vad man behöver som rektor och landade i ett antal teman. Jag drog ihop råmaterial utifrån rubrikerna som sedan, beroende på innehåll, granskades av exempelvis SKR, Skolverket och expertis här i Jönköpings kommun, säger Mattias Erliden.

I materialet finns i dag tolv olika verktygslådor. De tar upp allt från effektiva beslutsvägar och möten till årsplanering, rektors arbetsmiljö samt rutiner och kommunikation. Andra handlar om skolspecifika områden som barn- och elevhälsa samt fritidshem.

– Det är ganska avancerade områden vi berör på ett väldigt enkelt sätt. Materialet ska stödja skolledare att avgränsa sitt uppdrag och effektivisera sin arbetsorganisation så tidigt som möjligt, säger Mattias Erliden och fortsätter:

– Eleverna går inte om sin skola. Det är här och nu vi har uppdraget – vi har inte råd med dålig lärarmiljö.

Hjälper andra att bli bättre ledare

Rektorscoach Per Johansson i Jönköpings kommun har arbetat som rektor i 14 år och agerat mentor åt nya rektorer i tio. Sedan oktober 2021 är han ute och hjälper skolledare på kommunens skolor att bli bättre ledare.

Verktyget En rektors första 100 dagar ser han som ett ”jätteviktigt instrument” när han coachar nyblivna och även äldre skolledare.

– Det spelar ingen roll om du har jobbat i ett eller tio år. Det vi ser att det brister i om det är dålig arbetsmiljö för rektorer, det är att det inte skapats rätt förutsättningar i arbetsorganisationen. Det finns de som jobbat i sju-åtta år som rektor men sliter som djur för att det inte är på plats, säger han.

Det är ett stressigt jobb att vara rektor men med god framförhållning skapar du ett lugn.

Lugnare ledarskap med struktur och årshjul

Verktygslådan Effektiva möten är efterfrågad, med råd och mallar kring mötesstruktur och mötestyper. Per Johansson menar att många lägger för mycket energi på möten. Ett annat efterfrågat ämne gäller barn- och elevhälsa, där strukturen ofta haltar.

– Det är ett stressigt jobb att vara rektor men med god framförhållning via exempelvis årshjul, en grundfast organisation och tydliga strukturer skapar du ett lugn, säger Per Johansson.

 

Fotnot: Sedan 1 juli 2019 benämns förskolechefer rektor och går statligt rektorsprogram. 

Läs om rektorer i Vårgårda som förbättrat arbetsmiljön med hjälp av Chefoskopet

 

Läs om hur Bollebygd utvecklat sina chefers organisatoriska förutsättningar

Stöd för skolledare

 • En rektors första 100 dagar är ett digitalt stödmaterial för skolledare.
 • Det innehåller tolv verktygslådor med stöd och goda exempel inom områden som Effektiva beslutsvägar, Effektiva möten, Rutiner och kommunikation samt Årsplanering. Se även faktaruta nedan.
 • Verktyget är ett samarbete mellan Föreningen för Sveriges skolchefer, Jönköpings kommun, Lärarförbundet Skolledare och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

12 verktygslådor för att bli bättre skolledare

De här tolv områdena ingår i verktyget En rektors första 100 dagar, som publiceras på Lärarförbundets webbplats:

 1. Barn- och elevhälsa
 2. Effektiva beslutsvägar
 3. Effektiva möten
 4. Fritidshem
 5. Kompetensutveckling
 6. Kränkande behandling
 7. Ledarskap och styrning
 8. Rektorns arbetsmiljö
 9. Rutiner och kommunikation
 10. Svåra samtal med personal
 11. Team
 12. Årsplanering

3 verktyg till

Hos Suntarbetslivs finns fler verktyg som kan ge stöd för ett bättre ledarskap. Här är några av dem:

porträtt av kvinna i kontorsmiljö. Rund bild från Chefoskopet.

 • Chefoskopet är ett verktyg för att förstå och utveckla chefers organisatoriska arbetsmiljö.
 • Verktyget Bättre möten hjälper till att skapa effektiva och meningsfulla möten.
 • Checklistan med 25 frågor i verktyget Chefens arbetsmiljö ger stöd för att undersöka chefens egen arbetsmiljö.

Text: Jeanette Neij