Så skapar de en tryggare arbetsplats med Säkerhetsdialogen

21 mars 2023 Lästid: 5 min
Sammanfattning av artikeln

På Danderyds sjukhus gynakut har man gjort en rejäl trygghetssatsning.

De har bland annat jobbat med Suntarbetslivs verktyg Säkerhetsdialogen.

Numera har de en handlingsplan, mer kunskap och ökad trygghet, berättar de.

Två kvinnor står inne på akuten och bläddrar i en pärm om hot och våld.
Numera finns det en säkerhetspärm, som alla anställda ska läsa och signera. Vårdenhetschefen Anna Petri och skyddsombudet Annelie Almgren har arbetat med en rad trygghetsåtgärder.

Foto: Anna Wettergård

Sammanfattning av artikeln

På Danderyds sjukhus gynakut har man gjort en rejäl trygghetssatsning.

De har bland annat jobbat med Suntarbetslivs verktyg Säkerhetsdialogen.

Numera har de en handlingsplan, mer kunskap och ökad trygghet, berättar de.

På gynakuten på Danderyds sjukhus uppstår ibland starka känslor bland patienter och anhöriga – känslor som kan eskalera till hotfulla situationer. Efter att ha använt verktyget Säkerhetsdialogen har medarbetarna nu ett utökat säkerhetstänk och en plan för hur riskerna ska minimeras.

Gynakuten ligger en våning upp på Danderyds sjukhus. Innanför de frostade dörrarna finns ett väntrum med plaststolar, och en reception med skjutlucka. Ett par kvinnor sitter och väntar, med varsin nummerlapp i handen. När Suntarbetsliv är på besök är stämningen lugn.

Men så är det inte alltid, berättar vårdenhetschefen Anna Petri. Hennes kontorsrum ligger precis innanför väntrummet, så hon har alltid koll på avdelningen.

– Att vara sjuk eller vara anhörig till någon som är sjuk är väldigt jobbigt. Gravida som söker med blödning är alltid extra sköra.

Hon förklarar att även om en blödning brukar kännas som ett akutfall för patienten, så är det inte alltid akut ur personalens synvinkel. Det kan väcka starka känslor.

Väntetider kan uppröra

Över huvud taget är väntetider något som kan uppröra.

– Det kan leda till ilska bland dem som sitter och väntar. Situationer där någon höjer rösten händer i princip dagligen.

Skyddsombudet och undersköterskan Annelie Almgren håller med. Hon brukar jobba natt.

– Speciellt när det är skiftbyte och vi på natten kommer in; då kan vissa bli arga över att de fått sitta och vänta så länge att ett nytt pass går på.

Så fort någon höjer rösten går vi alla dit

Förberedda men inte rädda

Och vissa patienter, med starka smärtor, vill ha snabb smärtlindring.

– Långa väntetider, många anhöriga i väntrummet, psykiskt sköra patienter och så vidare kan innebära en ökad risk för ilska – som skulle kunna accelerera till hotfulla situationer om vi inte förstod riskerna. Vi är förberedda men inte rädda, säger Anna Petri.

Annelie Almgren håller med, och säger att kollegorna är viktiga för tryggheten.

– Speciellt på natten är vi extra uppmärksamma eftersom vi är färre i personalen. Så fort någon höjer rösten går vi alla dit. Och händer det något pratar vi alla igenom det på en gång.

Vårdenhetschefen Anna Petri och skyddsombudet Annelie Almgren framför dörren till gynakuten

Skyddsombudet Annelie Almgren och vårdenhetschefen Anna Petri jobbar för att akuten ska bli trygg både för personalen och patienternas skull.

Rejäl trygghetssatsning

För att bli ännu bättre förberedda gjorde gynakuten under hösten 2022 en rejäl satsning för att skapa en tryggare arbetsplats. Intiativet kom ifrån verksamhetschefen, som gått en utbildning om Pågående Dödligt Våld (PDV) på ”stora akuten”.

– Vi tog till oss av det hon fått veta och agerade, fortsätter Anna Petri.

De började med att arrangera en utbildningsdag, där medarbetarna fick se en film om pågående dödligt våld och gå igenom ett påhittat scenario.

Sjukhusets säkerhetschef och beredskapssamordnare var också på plats på gynakuten en dag och gjorde en säkerhetsrond, varpå de kom med några förbättringsförslag.

Hot och våldsgrupp träffas regelbundet

Efter det skapade gynakuten en egen hot- och våldsgrupp, bestående av vårdenhetschefen Anna Petri tillsammans med sjuksköterskor, undersköterskor, barnmorskor och skyddsombud. De träffas regelbundet för att uppdatera rutiner och hålla koll på riskerna.

– När vi skulle börja arbeta i gruppen så letade jag på nätet efter bra övningar, och hittade då övningen ”testa ert risk- och säkerhetsmedvetande”.

Övningen kommer från Suntarbetslivs verktyg Säkerhetsdialogen, som lanserades hösten 2022.

– Genom att göra övningen fick vi fram en analys av var vi befann oss, och det framkom några olika saker. Bland annat att vi behövde göra en handlingsplan, skapa riktlinjer för hur vi ska jobba förebyggande, och lära oss mer om lågaffektivt bemötande.

Kunskap ger kontroll

Och de har redan kommit en bra bit på vägen. Några av de åtgärder som gynakuten har hunnit med finns i faktarutan här nedanför.

– Syftet med vårt utökade arbete kring hot och våld har varit att lära oss mer. Genom att lära oss mer om riskerna och möjligheterna hos oss har vi skapat oss kunskap som har medfört att vi känner att vi har mer kontroll, säger Anna Petri.

Vi känner att vi har mer kontroll

Nu har frågan om hot och våld kommit upp på agendan på ett helt nytt sätt. Det tas upp på arbetsplatsträffarna och diskuteras i korridorerna.

Anna Petri tycker att det redan känns tryggare på jobbet. Hon tycker också att det är roligt att arbeta i hot- och våldgruppen, eftersom det är mycket som blir åtgärdat snabbt.

– Det skapar en arbetsglädje i gruppen att det händer mycket. Nu har vi koll på läget och koll på vad vi mer vill göra. Det är en process där vi hela tiden träffas, utvärderar och utvecklar. Det är ett teamarbete där alla är lika viktiga.

En pärm med gynakutens säkerhetsarbete

Säkerhetsdialogen från Suntarbetsliv

Säkerhetsdialogen är ett verktyg från Suntarbetsliv, som hjälper till att skapa tryggare arbetsplatser med hjälp av kunskap, checklistor och övningar.

I verktyget finns bland annat övningen ”Testa ert risk- och säkerhetsmedvetande”.

I testet får ni, i till exempel en skyddskommitté eller samverkansgrupp, tillsammans reflektera över det risk- och säkerhetsmedvetande som präglar er arbetsplats.

Resultatet kan användas i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Testet tar cirka 30 minuter och går att dela upp på fler tillfällen.

Klicka här för att komma till Säkerhetsdialogens startsida

eller

Klicka här för att komma rätt in i testet!

Några av åtgärderna för att förebygga hot och våld

Några av de säkerhetsåtgärder som nu finns på plats på gynakuten är:

  • En handlingsplan är upprättad. Den visar vad man ska göra i förebyggande syfte, vilka riskfaktorer som finns och vad man ska göra när något inträffar.
  • Man har nu fler låsta dörrar dagtid samt möjlighet att stänga dörr mot väntrum snabbt.
  • Personalen har ett personlarm som alltid ska bäras. När någon trycker på knappen signalerar det pågående dödligt våld, det vill säga att det är dags att fly.
  • Anhöriga ska ha en klisterlapp på kläderna, för att man lätt ska kunna få överblick av vilka som befinner sig på avdelningen.
  • Två väntrumsansvariga cirkulerar regelbundet i väntrummet på dagtid, för att fånga upp eventuell oro.
  • Det finns en pärm med säkerhetsrutiner som alla ska läsa igenom och signera en gång per år.
  • Alla i personalen ska gå en utbildning med VR-glasögon där de får testa olika sätt att bemöta en arg person.

Förebygg hot och våld med SAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är ett viktigt verktyg för att förebygga hot och våld i arbetet. 

I den här filmen berättar kriminologen Sofia Wikman hur det går till.

Filmen är en del av Suntarbetslivs verktyg Säkerhetsdialogen. Klicka här för att komma till verktyget!

 

Porträtt av medarbetaren Anna Wettergård
Text: Anna Wettergård
Kontakt: [email protected]