Så hämtar sig din kropp när du slutar röka

1 februari 2021 Lästid: 3 min
Sammanfattning av artikeln

Arbetsplatser har allt att vinna på att medarbetarna blir rökfria. Det leder till bättre hälsa, färre sjukskrivningar och färre förtidspensioneringar. Dessutom tar rökpauser tid från arbetet och kan skapa irritation.

Med en policy om rökfri arbetsplats underlättar man rökfrihet. Företagshälsovården kan också hjälpa till med tobaksavvänjning.

Se också till att det är okej med andra pauser än rökpauser.

Sjukvårdspersonal tar paus på en bänk utomhus
För många har rökningen varit ett sätt att ta paus från jobbet. Men det finns andra sätt att pausa på jobbet, och arbetsgivaren bör arbeta på att legitimera dem istället.

Foto: Maskot

Sammanfattning av artikeln

Arbetsplatser har allt att vinna på att medarbetarna blir rökfria. Det leder till bättre hälsa, färre sjukskrivningar och färre förtidspensioneringar. Dessutom tar rökpauser tid från arbetet och kan skapa irritation.

Med en policy om rökfri arbetsplats underlättar man rökfrihet. Företagshälsovården kan också hjälpa till med tobaksavvänjning.

Se också till att det är okej med andra pauser än rökpauser.

För den som slutar röka återhämtar sig kroppen snabbt. Och en arbetsplats har allt att vinna på att bli rökfri. Här är överläkare Matz Larssons bästa tips till den som vill uppmuntra medarbetare att bli rökfria.

Rökningen må minska i samhället, men sju procent av svenskarna röker, och elva procent av all cancer är betingad av rökning.

– Det är inget negligerbart problem, utan det skapar en hel del ohälsa.

Det säger Matz Larsson, överläkare och docent, som har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt att forska och föreläsa om tobaksavvänjning. Just nu arbetar han med ett projekt vid Lunds universitet, där företagshälsor får stöd i att följa upp sitt rökavvänjningsarbete

Han säger att för arbetsplatser finns det allt att vinna på att medarbetarna blir rökfria.

– Det bevarar hälsan för de anställda och leder till färre sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Dessutom sover man bättre utan nikotin i kroppen, vilket gör att man är piggare på jobbet.

Legitimera andra sorters pauser

Ytterligare en vinst med ett rökstopp är att ständiga rökpauser tar tid från arbetet, och kan skapa irritation i en arbetsgrupp.

– Det är ett vanligt irritationsmoment att rökarna ibland försvinner från arbetet. Det blir en bättre arbetsmiljö, rent psykologiskt, om man inte tillåter det.

Men hur gör man om medarbetarna ser rökningen som den enda chansen att komma ut och få en paus?

– Legitimera andra sorters pauser. Kanske kan man säga att rökning på arbetstid inte är okej, men att en kort yogapaus är det?

Skapa en policy om en rökfri arbetsplats

Och det finns sätt att stötta medarbetare att bli rökfria. Ett bra första steg är att – i samverkan – skapa en policy om en rökfri arbetsplats.

– När det blir svårare att röka så slutar många. Det första steget är att ta bort rökrum och så vidare, men det har väl de flesta gjort vid det här laget. Nästa steg är att inte alls tillåta rökning på arbetstid. Den som vill röka får helt enkelt stämpla ut och byta kläder först.

Matz Larsson tycker att det är viktigt att inkludera e-cigaretter i förbudet, eftersom det finns gifter även i den ångan.

Var tolerant mot abstinensbesvär

Samtidigt bör man vara förstående. För det är inte så lätt att sluta. Vissa slutar med en axelryckning men andra mår ganska dåligt initialt. Abstinensbesvären kan ta sig uttryck som oro och ängslan, svårigheter att koncentrera sig, rastlöshet, irritation och sömnsvårigheter.

– Var tolerant mot abstinensbesvär. Se det som en långsiktig investering att en medarbetare slutar röka.

Se det som en långsiktig investering att en medarbetare slutar röka

Man bör också erbjuda konkret stöd till den som vill sluta. Ett exempel är att arbetsgivaren erbjuder sig att bekosta läkemedel för rökavvänjning. Förutom nikotinplåster finns det både receptfria och receptbelagda läkemedel, som man kan få utskrivna via till exempel företagshälsovården.

Och företagshälsovården kan vara behjälpliga på fler sätt. De kan erbjuda rådgivande samtal, enskilt eller i grupp. De kan hjälpa till med beteendetips och med att skriva en sluta-röka-plan. De kan också erbjuda medarbetare till exempel ett lungfunktionstest för att visa effekterna av rökningen, vilket kan motivera dem att fimpa.

– En bra företagshälsovård kan göra mycket för att hjälpa till i arbetet med tobaksavvänjning, avslutar Matz Larsson.

  5 tips för att stötta medarbetare att sluta röka:

  1. Skapa en policy för en rökfri arbetsplats
  2. Legitimera andra pauser än rökpauser
  3. Var tolerant mot abstinensbesvär
  4. Betala för läkemedel för avvänjning
  5. Ta hjälp av företagshälsovården för beteendetips och coachning

  Så genomför man en policy för rökfri arbetsplats

  • Lyft fram att det inte handlar om att tvinga någon att sluta – utan om när och var man får använda tobak. Framhåll hälsoaspekterna.
  • Gör alla – särskilt de fackliga organisationerna och skyddsombud – delaktiga i diskussionen och beslutet så tidigt i processen som möjligt.
  • Gå ut med en enkät till medarbetare och mellanchefer och ta reda på behov och önskemål, både före förändringen och förslagsvis ett till två år efter.
  • Informera om policyn och dess handlingsplan i ett brev. Var ute i god tid och se till att alla vet vad som är på gång. Använd även anslagstavlor, intranät och personaltidning.
  • Se till att alla arbetsledare och skyddsombud är väl informerade så att de kan svara på frågor.
  • Ge generös hjälp till dem som vill sluta med tobak. Det gör det lättare att acceptera att man inte får använda tobak när och var man vill.
  • Arrangera gärna någon form av informationsinsats, kick off eller hälsodag i samband med att förändringen genomförs. Att använda sig av friskvårdsinspiratörer i de fall de finns på arbetsplatsen har också visat sig vara effektivt för att få ut informationen i organisationen.

  Källa: Tobaksfritt arbetsliv. Idéskrift för arbetsgivare

  Så hämtar sig din kropp när du slutar röka

  Att sluta röka gynnar din hälsa på både kort och lång sikt. Redan 20 minuter efter att du fimpat visar sig de första tecknen på att din kropp börjat återhämta sig.

  20 minuter efter rökstopp
  Har ditt blodtryck och din puls gått ner till en lägre nivå.

  Åtta timmar efter rökstopp
  Har kolmonoxidhalten i ditt blod blivit normal. I och med det får syret mer plats och syrehalten i blodet ökar.

  24 timmar efter rökstopp
  Har du sparat kostnaden för ett cigarettpaket, om du tidigare rökt ett paket om dagen.

  Två veckor – tre månader efter rökstopp
  Har din blodcirkulation och lungfunktion blivit bättre så du orkar mer. Din hosta och andfåddhet har börjat minska. Har du minskat riskerna för komplikationer i samband med operation.

  Fyra – sex månader efter rökstopp
  Har du fått en friare tillvaro och risken för återfall har minskat väsentligt. Hos de flesta är alla eventuella besvär eller svårigheter efter rökstoppet borta.

  Ett år efter rökstopp
  Efter ett år är risken för hjärtkärlsjukdomar så som hjärtinfarkt och stroke kraftigt minskad. Och efter fyra år är risken nästan halverad jämfört med om du hade fortsatt att röka. Om du tidigare rökte ett paket om dagen har du sparat ca 25 000 kr.

  Fem år efter rökstopp
  Efter fem år är risken att du ska drabbas av en stroke betydligt lägre och inom femton år är risken den samma som hos den som aldrig rökt.

  10 år efter rökstopp
  Har risken att du ska drabbas av lungcancer minskat med hälften jämfört med om du fortsatt att röka. Risken för cancer i munnen, halsen, matstrupen, urinblåsan, livmoderhalsen och bukspottskörteln har också minskat. Har du fått ett rikare och friare liv och förbättrat din hälsa avsevärt jämfört med om du hade fortsatt att röka.

  Uppgifterna är hämtade från Sluta-röka-linjens hemsida. Där kan du också få stöd och handledning inom tobaksavvänjning.

  Text: Anna Wettergård / Mette Lagergren