Så kan smittan minska på äldreboenden

9 juni 2020 Lästid: 8 min
Undersköterska i vårdkläder böjer sig ner mot äldre person i en säng, i mörkt rum med endast en sänglampa som belysning.
Ett nära ledarskap, och kompetens hos medarbetarna - det är två av flera faktorer som hjälper äldreboenden runt om i Sverige att hantera coronapandemin.

Foto: Henrik Montgomery / TT

Ett närvarande ledarskap kombinerat med tät och anpassad information för medarbetare, boende och anhöriga – så har chefer på äldreboenden bäst klarat att hantera coronasmittan under våren 2020. Det visar en inspektion som IVO har gjort.  

Under maj månad har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inspekterat omkring 500 äldreboenden genom att ringa runt och prata med cheferna där. Samtalen har varit en del av en större tillsyn för äldreboenden, hemtjänst och LSS-boenden.  

Porträtt av Anette Nilsson.Vår ingång var hur tillsynsmyndigheten kan bidra till minskad smittspridning, säger Anette Nilsson, enhetschef på IVO.  

I uppdraget för IVO ingår att också sprida kunskap och information inom de områden de har tillsynsansvar för. Anette Nilsson berättar hur de gått tillväga:  

Vi har ringt runt och pratat med lite drygt 1000 chefer i de här verksamheterna. De frågor vi ställt har varit: Vad har ni vidtagit för åtgärder i samband med att ni hörde talas om smittan? Och vad har ni haft för utmaningar? Har ni några goda exempel att dela med er av? 

Svårt att bemanna

De utmaningar som cheferna beskrev handlade bland annat om att hålla isär smittade boende från dem som var friska. Då behöver man kunna avsätta personal som bara jobbar med de smittade, och helst också särskilda lokaler.   

Att bemanna verksamheten har också varit svårt för många chefer, när många i personalen var sjuka eller hade symptom som gjorde att de behövde stanna hemma. 

Det finns också utmaningar med att kunna ge korrekt och adekvat information till personalen.  

Det här är ju verksamheter som har öppet dygnet runt veckans alla dagar. All personal kan inte vara med på samma möten. Och vid tidpunkten för inspektionen, början av maj, kom det ny information hela tiden vad gällde bland annat val av skyddsutrustning. Det var svårt att hänga med för verksamheterna, säger Anette Nilsson.  

Hunnit förbereda sig olika mycket

Cheferna har också behövt hantera medarbetares oro.  

De oroade sig bland annat för att smitta de boende, för att själva bli smittade, och för att vara hemma för minsta symptom när de visste hur jobbigt det blev för arbetskamraterna på jobbet.  

Frågan om skyddsutrustning var däremot inte det mest centrala för dessa chefer vid tidpunkten för rundringningen. Men det skiljer sig åt väldigt mycket mellan boendena, menar Anette Nilsson.  

De verksamheter där man hade mer smittspridning har förstås haft större bekymmer med skyddsutrustning. En del av dem har saknat det i ett inledande skede. Andra har haft tid att förbereda sig mer. Det fanns också personalgrupper som ville ha mer skyddsutrustning än vad som var påkallat. 

Viktigast med närvarande ledarskap

Hur löste då cheferna de här utmaningarna? Det viktigaste för cheferna har varit deras möjlighet att bedriva ett närvarande ledarskap.  

Det är verksamheterna själva som lyfter det som en faktor för att kunna hantera den nya situationen med det stora tryck det inneburit, säger Anette Nilsson.  

Ett närvarande ledarskap har i den här situationen betytt att som chef finnas på plats för att kunna fånga upp medarbetarnas oro, och ge stöd och rätt information på det sätt varje medarbetare behöver. Medarbetarna kan ha olika behov beroende på bland annat bakgrund, yrkeserfarenhet, utbildningsnivå, eller förmåga att ta till sig information.  

Nya mötesformer

Några verksamheter har hittat nya mötesformer – till exempel digitala möten för personalgruppen.   

En del medarbetare har fått information på sitt eget språk. Bildstöd var en annan typ av stöd. På några boenden hade de gjort egna instruktionsfilmer för basala hygienrutiner och för hur man använder skyddsutrustningen.  

Många chefer hade låtit medarbetarna gå den digitala snabbutbildningen för vård och omsorg som Socialstyrelsen erbjöd från början av maj.  

Vad gäller skyddsutrustningen hade en del chefer inrättat särskilda övningsrum där personalen kunde öva på att använda sig av den. Andra gjorde i ordning personliga skydds-kit med allt som behövdes och som var färdiga att börja användas om coronasmittan kom till boendet. 

Alla behöver vara beredda

Covid-19 har påverkat de svenska äldreboendena väldigt mycket, och frågan om hur smittan har kunnat komma in på boendena har blivit en del av den politiska debatten under våren 2020. Anette Nilsson vill inte spekulera i om boendena har haft tillräckliga förutsättningar för att hantera smittan. Men alla boenden behöver numera ha en beredskap, menar hon.  

Det måste bli en kontinuitet i hur man förbereder sig. Även om man inte har någon smitta på sitt boende just nu kan den komma in när som helst, säger hon. 

Fördjupade inspektioner

Inspektionen för vård och omsorg kommer att gå vidare med fördjupade inspektioner för omkring 10 procent av de boenden man haft kontakt med.  

För några av de här verksamheterna har det kommit uppgifter som gör att vi behöver fördjupa vår tillsyn. Vi kommer att ställa kompletterande frågor. Det håller vi på med nu och det kan pågå till efter sommaren, säger Anette Nilsson. 

IVOs inspektion av äldreboenden

IVO har genomfört drygt 1000 telefonintervjuer med särskilda boenden, hemtjänstverksamheter och LSS-bostäder för vuxna.  

Verksamheterna är valda efter indikationer på att smittspridningen varit stor hos just dem.  

Av dem var 490 särskilda boenden för äldre, både privata och offentliga aktörer i landets alla kommuner.  

Syftet med tillsynen är bland annat att sprida kunskap mellan verksamheter, för att bidra till en minskad smittspridning.  

Här kan du läsa mer om inspektionen av äldreboenden .

Så gör äldreboenden för att minska smittan

Arbetssätt för att minska smittspridning 

 • Begränsat antalet personer som rör sig på boendena.  
 • Digitala läkarronder och digitala möten med andra samarbetsparter.  
 • Olika ”slussar” för inpassering, mottagning av varor, omklädning för medarbetare etc.  
 • Förstärkta städrutiner och mer systematisk desinficering av kontaktytor.  
 • Isolering av smittade brukare genom att använda särskilda avdelningar. 

   Säkerställa att basala hygienrutiner följs: 

  • Filmer med instruktioner  
  •  Webbutbildningar 
  • Chefer tillgängliga även på kvällar och helger 
  • Mer samarbete med sjuksköterskorna 

   Personalplanering och bemanning 

  • Små arbetsteam med tät kommunikation.  
  • Samarbete med andra verksamheter i högre utsträckning för att minska rörligheten av personal och slippa ta in timanställda.  
  • Vikarier på boendet har delats upp så att varje person endast är kopplad till en avdelning. 

   Hantera medarbetarnas oro 

  • Ett öppet klimat på arbetsplatsen där man vågar ställa frågor om man inte förstår, och där medarbetare påminner varandra om rutiner och regler. 
  • Närvarande och stödjande ledarskap. 
  • Kontakttelefon där personal kan ställa frågor. 
  • Samtalsstöd till personal. 

    Tydlig och aktuell information 

   • Informera och tillhandahålla checklistor på olika språk. 
   • Bildstöd för att förtydliga. 
   • Samarbete mellan chefer inom omsorgen. 
   • Samverkan mellan arbetsgrupper och med facken.  
   • Ett samlat material med korta texter och filmer som uppdateras och som alla har tillgång till. 

     Förberedelser och planering 

    • Corona-kit som sätts samman i verksamheten. (t ex pärmar med information, boxar med skyddsutrustnin) 
    • Genomförande av riskanalyser och handlingsplaner i ett tidigt skede.  
    • Inventering av material och tidiga beställningar.  
    • Samverkan i kommunen/stadsdelen/vårdgivaren. 

    Källa: IVOs information om inspektionsinsatsen 

    Checklista för äldreboenden

    Socialstyrelsen har tagit fram en checklista för äldreboenden, som stöd för att hindra smittan att komma in och sprida sig där.

    Här hittar du checklistan med reflektionsfrågor. 

    Text: Åsa Hammar