Vårdpersonal i nedsläckt vårdsal med sovande patient

Patienter behöver vård dygnet runt och vårdpersonal arbetar ofta i skift. Nu tittar forskarna närmare på genusskillnader vid skiftarbete.

Foto: Tore Meek/TT

Skiftarbete påverkar män och kvinnor olika

Vad gör att kvinnor och män påverkas olika av att arbeta skift? Det undersöks nu i en studie som delvis har vården i fokus. Med mer kunskap hoppas forskarna att arbetssituationen för skiftarbetande kvinnor kan förbättras.

Det kan vara slitsamt att arbeta natt eller på rullande schema under lång tid. Studier visar att hälsan kan påverkas negativt. Exempelvis kan risken för vissa sjukdomar öka. Kvinnors hälsa och sömn påverkas dessutom mer negativt än mäns av skiftarbete.

Samtidigt är det vanligt att jobba oregelbundet över dygnet och veckorna – nästan var fjärde anställd i Sverige arbetar skift. Mer än hälften av dem är kvinnor och många är anställda inom vården, där misstag på grund av sömnbrist kan innebära risker även för patienterna.

– Det är viktigt för både samhället och individen att undersöka skillnaderna närmare så att vi kan förbättra arbetssituationen för kvinnor som arbetar skift, säger Philip Tucker, brittisk gästforskare på Stressforskningsinstitutet och projektledare för den två-åriga studien.

Bättre svar med många års enkätdata

Forskargruppen, som även har representanter från Karolinska Institutet, kommer att använda data från två stora befintliga långtidsstudier. Dels den riksomfattande arbetsmiljöundersökningen SLOSH som omfattar både män och kvinnor i olika yrken. Dels en studie som följer sjuksköterskor under sista året av utbildningen och de tre första åren i yrkeslivet när många börjat arbeta skift (LANE).

– Vi är inte de första som jämför mäns och kvinnors skiftarbete, men det som skiljer vår studie från tidigare är att vi tittar på data under så lång tid. Vi hoppas att det kan ge bättre svar.

Viktigt med bra arbetsscheman

Närbild forskaren Philip TuckerEn del av problematiken vid en jämförelse är att män och kvinnor till stor del arbetar skift i vitt skilda yrken. Kvinnors skiftarbete i vården skiljer sig på många sätt från mäns skiftarbete i industrin. Det är svårt att veta vilka skillnader som beror på kön och vilka som beror på själva arbetet och dess villkor. Rent allmänt kan rubbningar i kroppen uppstå när arbetstiden varierar eftersom vår naturliga dygnsrytm är att vara aktiv på dagen och sova på natten.

– Men olika typer av arbetsscheman, arbetets organisering och livssituationen utanför själva arbetslivet påverkar också måendet vid skiftarbete, säger Philip Tucker.

Tid för vila mellan arbetspassen

Exempelvis visar tidigare forskningsresultat att skifttider med alltför kort återhämtning mellan arbetspassen innebär hälsorisker. Samtidigt kan det inom vården finnas fördelar för både den enskilde medarbetaren och för patienterna om samma personal går på igen på morgonen efter att ha jobbat kvällspasset.

– Men frågan är om vårdkontinuiteten och möjligheten till längre ledighet efter en arbetsvecka med täta skift uppväger de negativa effekterna av korta återhämtningspass.

En fråga som forskarna nu ska undersöka gäller sambandet mellan kön och typen av skiftarbete. Det verkar exempelvis som om kvinnor inte har samma fördelar som män av rullande scheman. Medan olycksrisken ökar vid kvinnors skiftarbete oavsett om de har rullande schema eller fast nattarbete så är det framför allt vid konstant nattarbete som mäns olycksrisk ökar.

– Kanske använder kvinnor flexibiliteten som skiftarbetet ger till att få ihop livspusslet medan män återhämtar sig. Kvinnorna gör fortfarande mer av hemarbetet, vilket ökar stressen, säger Philip Tucker.

Skillnader i sömn mellan kvinnor och män

Återhämtning och sömn, liksom en sund livsstil i övrigt, är faktorer som man i dag vet är mycket viktiga för att minska riskerna med skiftarbete. Samtidigt bedömer kvinnor sin sömn som sämre än vad män bedömer sin. Förmågan till återhämtning skulle därmed kunna skilja sig åt mellan könen.

– Men det rör sig om självuppskattning och är svårt att fastställa eftersom det kräver att man gör faktiska mätningar när folk sover.

Det här forskningsprojektet är ett av tio som har fått stöd från den statliga forskningsfinansiären Forte, inom ramen för en satsning på arbetsmiljöforskning ur genusperspektiv. Suntarbetsliv berättar om fler av dessa projekt i artiklarna nedan.

 Att lösa konflikter mer genusmedvetet.

Ny studie av villkor för personliga assistenter

 

Inlägg taggat med:

Sömn
Arbetstid
Text: Jeanette Neij, 04 september 2017

Senaste artiklar

Så vässade Hässleholm sin samverkan

I Hässleholms kommun har arbetsgivare och fack utvecklat sin samverkan. Konkreta mallar för möten och stödmaterial för arbetsplatsträffar är några resultat av arbetet. Arbetsmiljön är mera i fokus nu, anser…

4 Ess sänkte sjukskrivningstalen i Småland

Samverkansmöten tidigt i sjukskrivningsprocessen och arbetsmiljöutbildningar för chefer. Det är två viktiga delar i metoden 4 Ess, som har lett till drastiskt sänkta sjukskrivningstal i tre småländska kommuner. 4 Ess…

Digitaliseringscoacher löser vardagsproblem

Appar till tvättstugelås, matbeställningar online och digitala levnadsberättelser på äldreboenden. Det är några projekt som har lanserats och testats, sedan Kungsbacka utsåg nio medarbetare till digitaliseringscoacher. I Kungsbacka kommun har…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kunskapsöversikter

Konsten att hitta rätt kunskap

Det sker mycket forskning inom arbetsmiljöområdet, och mycket av slutsatserna samlas i kunskapsöversikter. Men det gäller att vara på tårna...