Skiftarbete påverkar män och kvinnor olika

4 september 2017 Lästid: 4 min
Vårdpersonal i nedsläckt vårdsal med sovande patient
Patienter behöver vård dygnet runt och vårdpersonal arbetar ofta i skift. Nu tittar forskarna närmare på genusskillnader vid skiftarbete.

Foto: Tore Meek/TT

Vad gör att kvinnor och män påverkas olika av att arbeta skift? Det undersöks nu i en studie som delvis har vården i fokus. Med mer kunskap hoppas forskarna att arbetssituationen för skiftarbetande kvinnor kan förbättras.

Det kan vara slitsamt att arbeta natt eller på rullande schema under lång tid. Studier visar att hälsan kan påverkas negativt. Exempelvis kan risken för vissa sjukdomar öka. Kvinnors hälsa och sömn påverkas dessutom mer negativt än mäns av skiftarbete.

Samtidigt är det vanligt att jobba oregelbundet över dygnet och veckorna – nästan var fjärde anställd i Sverige arbetar skift. Mer än hälften av dem är kvinnor och många är anställda inom vården, där misstag på grund av sömnbrist kan innebära risker även för patienterna.

– Det är viktigt för både samhället och individen att undersöka skillnaderna närmare så att vi kan förbättra arbetssituationen för kvinnor som arbetar skift, säger Philip Tucker, brittisk gästforskare på Stressforskningsinstitutet och projektledare för den två-åriga studien.

Bättre svar med många års enkätdata

Forskargruppen, som även har representanter från Karolinska Institutet, kommer att använda data från två stora befintliga långtidsstudier. Dels den riksomfattande arbetsmiljöundersökningen SLOSH som omfattar både män och kvinnor i olika yrken. Dels en studie som följer sjuksköterskor under sista året av utbildningen och de tre första åren i yrkeslivet när många börjat arbeta skift (LANE).

– Vi är inte de första som jämför mäns och kvinnors skiftarbete, men det som skiljer vår studie från tidigare är att vi tittar på data under så lång tid. Vi hoppas att det kan ge bättre svar.

Viktigt med bra arbetsscheman

Närbild forskaren Philip TuckerEn del av problematiken vid en jämförelse är att män och kvinnor till stor del arbetar skift i vitt skilda yrken. Kvinnors skiftarbete i vården skiljer sig på många sätt från mäns skiftarbete i industrin. Det är svårt att veta vilka skillnader som beror på kön och vilka som beror på själva arbetet och dess villkor. Rent allmänt kan rubbningar i kroppen uppstå när arbetstiden varierar eftersom vår naturliga dygnsrytm är att vara aktiv på dagen och sova på natten.

– Men olika typer av arbetsscheman, arbetets organisering och livssituationen utanför själva arbetslivet påverkar också måendet vid skiftarbete, säger Philip Tucker.

Tid för vila mellan arbetspassen

Exempelvis visar tidigare forskningsresultat att skifttider med alltför kort återhämtning mellan arbetspassen innebär hälsorisker. Samtidigt kan det inom vården finnas fördelar för både den enskilde medarbetaren och för patienterna om samma personal går på igen på morgonen efter att ha jobbat kvällspasset.

– Men frågan är om vårdkontinuiteten och möjligheten till längre ledighet efter en arbetsvecka med täta skift uppväger de negativa effekterna av korta återhämtningspass.

En fråga som forskarna nu ska undersöka gäller sambandet mellan kön och typen av skiftarbete. Det verkar exempelvis som om kvinnor inte har samma fördelar som män av rullande scheman. Medan olycksrisken ökar vid kvinnors skiftarbete oavsett om de har rullande schema eller fast nattarbete så är det framför allt vid konstant nattarbete som mäns olycksrisk ökar.

– Kanske använder kvinnor flexibiliteten som skiftarbetet ger till att få ihop livspusslet medan män återhämtar sig. Kvinnorna gör fortfarande mer av hemarbetet, vilket ökar stressen, säger Philip Tucker.

Skillnader i sömn mellan kvinnor och män

Återhämtning och sömn, liksom en sund livsstil i övrigt, är faktorer som man i dag vet är mycket viktiga för att minska riskerna med skiftarbete. Samtidigt bedömer kvinnor sin sömn som sämre än vad män bedömer sin. Förmågan till återhämtning skulle därmed kunna skilja sig åt mellan könen.

– Men det rör sig om självuppskattning och är svårt att fastställa eftersom det kräver att man gör faktiska mätningar när folk sover.

Det här forskningsprojektet är ett av tio som har fått stöd från den statliga forskningsfinansiären Forte, inom ramen för en satsning på arbetsmiljöforskning ur genusperspektiv. Suntarbetsliv berättar om fler av dessa projekt i artiklarna nedan.

 Att lösa konflikter mer genusmedvetet.

Ny studie av villkor för personliga assistenter

 

Verktyg och stöd

Om forskningsprojektet

Projekt
Kvinnor och skiftarbete: en studie av faktorer som förutsäger förmågan att klara av skiftarbete.

Projektledare
Philip Tucker, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet

Medverkande
Petter Gustavsson & Ann Rudman, Karolinska Institutet; Constanze Leineweber, Paraskevi Peristera & Göran Kecklund, Stockholms universitet

Tidsperiod
2016-2018

Minska hälsoriskerna med skiftarbete

  • Utveckla bra skiftscheman. Helst bör skiften rotera så att skiftföljden går från förmiddag till eftermiddag till natt. Förlägg helst nattskift högst tre nätter i rad och försök minimera antalet skiftbyten före klockan sju på morgonen.
  • Skiftarbetet blir hälsosammare och mindre slitsamt med framåtrotation, alltså att schematiderna är förmiddag-eftermiddag-natt och sedan ledigt.
  • Understryk vikten av återhämtning för medarbetare som arbetar skift. För att kompensera sömnbrist kan man ta en tupplur under eftermiddagen eller på kvällen.
  • Kombinationen av bra scheman, bra arbetsmiljö och att skiftarbetaren själv tar ansvar för sömn och livsstil innebär lägre risker för allvarliga sjukdomar och olyckor.

Förlägg arbetstid hälsosamt – lästips

Må bra i skiftarbete Forskarblogg om ett aktuellt forskningsprojekt vid Västerbottens läns landsting.

Material från Stressforskningsinstitutet
Skiftarbete, hälsa och säkerhet
Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman
Arbetstider, hälsa och säkerhet (Fokus på arbete i vården)

Text: Jeanette Neij