Att bli sedd och uppskattad minskar sjuksköterskors stress

5 september 2022 Lästid: 5 min
två kvinnor i vårdarbetskläder talar med varandra
Bra med nära relation till chefen. En stöttande och närvarande chef kan minska stressen för sjuksköterskor. Med organisationens stöd i ryggen blir de etiska konflikterna också färre, visar forskning.

Foto: Johnér Bildbyrå

Sjuksköterskor som känner att organisationen bryr sig om och uppskattar dem är mindre stressade. De är också mer effektiva på arbetet och mindre benägna att byta jobb. Det visar ett nytt forskningsprojekt.

Det råder stor brist på sjuksköterskor runt om i landet. Då kan annat än den fysiska arbetsmiljön och schemat bli avgörande för att behålla personalen. Som till exempel behovet att bli sedd och uppskattad.

Forskarna bakom studien ville veta vad det är som gör att sjuksköterskor är friska och effektiva och tycker att jobbet är meningsfullt.

De tog in enkätsvar från över 1 700 sjuksköterskor vid sex olika sjukhus. Vårdenhetscheferna fick en egen enkät. Två enkäter skickades ut med ett års mellanrum.

Dessutom djupintervjuade forskarna sjuksköterskor och enhetschefer och genomförde gruppdiskussioner med sjuksköterskor.

Motverkar etisk stress

Etisk stress är ett problem i vårdyrken. Det vill säga att man känner att man behöver gå emot sina djupaste värderingar i jobbet. Det kan handla om exempelvis att man inte har möjlighet att ge bästa möjliga vård eller om patienter som dött ensamma under pandemin.

Det visade sig att sjuksköterskor som kände att cheferna, kollegorna och ledningen brydde sig om dem och uppskattade deras arbetsinsatser kände mindre etisk stress. Och det ledde till en mängd positiva effekter.

sjuksköterskor som upplevde bra organisatoriskt stöd upplevde också färre etiska konflikter

Marianne Törner, forskare Göteborgs universitet– Vi såg att sjuksköterskor som upplevde bra organisatoriskt stöd också upplevde färre etiska konflikter. Det ledde i sin tur till mindre stress och utbrändhet, större vilja att stanna i organisationen, bättre teameffektivitet och högre patientsäkerhet, säger Marianne Törner, ansvarig för projektet och doktor i medicinsk vetenskap vid Göteborgs universitet.

Närmaste chefen är viktig

Om forskarna bakom studien har rätt är alltså något av det viktigaste i den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön på sjukhus att känna sig respekterad och uppskattad.

– Det intressanta var att vi kunde visa att en bra arbetsmiljö inte bara behövs för att folk ska må bra på jobbet. Det är även viktigt för att göra ett bra jobb, säger Marianne Törner.

Om man känner att organisationen respekterar en och uppskattar ens arbete så ökar tryggheten och man vågar lita på sin bedömning och agera i svåra situationer.

Närmaste chef visade sig vara central för sjuksköterskornas känsla av stöttning. En stöttande och nära relation med en tillgänglig chef gjorde att de kände stödet från organisationen i ryggen.

– Men för att chefen ska kunna ge det stödet är det viktigt att chefen själv får stöd från sina egna chefer, HR och chefskollegor, säger Marianne Törner.

Några andra saker var också viktiga för att sjuksköterskorna skulle känna stöd från organisationen:

  • Bra organisatoriska strukturer
  • att få stöd och feedback från kollegor
  • att ens kompetens respekteras
  • att man får utvecklingsmöjligheter.

– Ytterligare en sak som flöt upp i nästan alla enkäter och intervjuer var betydelsen av ideologisk samsyn. Att man känner att chefen och kollegorna har samma syn på att man finns där för att göra sitt bästa för patienterna.

Chefer behöver utbildning

Personer som var viktiga för att sjuksköterskorna skulle känna stöd från organisationen var den närmaste chefen, kollegorna och den högre ledningen.

– Men vi kunde se att sjuksköterskorna hade en väldigt diffus uppfattning om högsta ledningen och verksamhetschefen. Många visste knappt vad verksamhetschefen hette. Verksamhetscheferna behöver bli mer synliga och visa mer intresse för vårdpersonalen arbete, säger Marianne Törner.

För att bli en tillgänglig och närvarande enhetschef rekommenderar hon utbildning innan man tillträder sin chefstjänst.

– Man blir ofta vårdenhetschef plötsligt och har kanske inte tillräckliga kunskaper om personallagstiftning och personaladministrativa system. Det vore bra om nya chefer fick utbildning i det innan de börjar, säger hon.

Skyddsombuden har också en roll att spela om chefen inte kan vara tillräckligt närvarande och tillgänglig.

– Vårdenhetschefen skaffar sig då ofta någon som uppfattar vad som händer och vidareförmedlar det, en tentakel ut till organisationen. Det är ofta skyddsombuden.

Forskargruppen har sammanställt en populärvetenskaplig bok som bygger på forskningsstudien och dess resultat. I boken finns bland annat goda råd och citat från intervjuerna. Den riktar sig till chefer, skyddsombud och beslutsfattare.

Det här är en artikel om ett färdigt forskningsprojekt. Vi har också en artikel om när forskningen startade. Den kan du läsa här.

Om projektet

Projekt
Bättre psykisk personalhälsa, patientsäkerhet och effektivitet i vården och mindre personalomsättning bland sjuksköterskor.

Forskare
Marianne Törner, Göteborgs universitet. I gruppen ingår forskare från Göteborgs universitet, Högskolan Väst och Högskolan i Skövde.

Finansiär
AFA Försäkring

Projekttid
2018 – 2021.

Till projektet hör en bok, Hälsobringande sjukvård.
Här kan du ladda ner boken.

Stöd från organisationen

POS, Perceived Organizational Support, betyder ungefär ”uppfattat organisatoriskt stöd”.

POS handlar om ett skapa ett arbetsklimat där medarbetarna uppfattar att organisationen:

  • bryr sig om deras välbefinnande
  • uppskattar deras arbetsinsats

Ett sådant klimat ökar enligt forskningen chansen att medarbetarna vill bidra till organisationens mål.

Förbättra ert säkerhetsklimat

Tre personer i vårdkläder står i en korridor och samtalar.Vad säger forskningen om kopplingen mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet?

Det kan du och din arbetsgrupp ta del av i Forskning på 5 om säkerhetsklimat.

  • Se en kort film
  • prata i grupp om hur det fungerar hos er – och hur ni vill jobba vidare

Text: Michael Nyhaga