Företagssköterskan Helena Hultqvist har gått en utbildning i KOF-metoden och använder den i sitt arbete.

Förebygg sjukskrivningar med KOF-metoden

KOF är en metod för att tidigt spåra och förebygga problem på en arbetsplats. En effektiv metod, framför allt för att fånga upp de som är mycket korttidssjuka, menar Helena Hultqvist, företagssköterska i Jönköpings kommun.

KOF betyder krav- och funktionsschema, det är en metod för att undersöka balansen mellan de krav ett arbete ställer på en anställd, och den funktionsnivå den anställde har. Metoden har utarbetats av forskare för att företagshälsovården ska kunna identifiera när något inte fungerar för en anställd på arbetet. I en sådan situation kan företagshälsovården bjuda in till ett möte med den anställde och dess närmaste chef.

Personen från företagshälsovården kan vara till exempel en läkare, en sköterska, en sjukgymnast eller beteendevetare. Den personen leder ett strukturerat samtal, med hjälp av en rad frågeställningar. Man går helt enkelt igenom alla delar av arbetet. Var fungerar det och var gör det inte det?

KOF-metoden gör det lättare att hålla fokus

Företagssköterskan Helena Hultqvist har gått en utbildning i KOF-metoden och använder den en hel del i sitt arbete.

– Jag är intresserad av arbetslivsinriktad rehabilitering och söker alltid efter fler verktyg för att förbättra den, säger hon.

KOF-metoden gör det lättare att hålla fokus i ett samtal om problem på jobbet, eftersom man håller sig till en mall med frågor, menar Helena Hultqvist.

– Det öppnar också för att göra arbetsgivaren mer delaktig i rehabiliteringen av den anställde. Det är ändå de som har ansvaret. Och de känner medarbetaren och ser bättre vilken förmåga han eller hon har.

När man gått igenom listan med frågor hittar gruppen tillsammans kanske på några punkter en obalans mellan krav och funktion. Då kan man ta en första diskussion och ett beslut på en gång om vad som kan göras. Det kan vara olika saker, till exempel:

 • Arbetsgivaren kan anpassa arbetsuppgifterna.
 • Arbetsgivaren kan erbjuda en kompetensutveckling.
 • Den anställde kan börja träna för att slippa värk i kroppen.
 • Företagshälsovården kan ordna en remiss till en medicinsk specialist.

Jag är intresserad av arbetslivsinriktad rehabilitering och söker alltid efter fler verktyg för att förbättra den, säger hon.

Svårare använda vid psykiska orsaker

Det finns en nackdel med metoden, tycker Helena Hultqvist: den inte är lika lätt att använda när en anställd har problem på jobbet på grund av psykiska orsaker.

– Fler frågor i mallen gäller den fysiska miljön, om man kan lyfta, bära och så vidare. Och metoden bygger på att man ska gå igenom alla frågorna. Då kan det ibland kännas som om frågorna inte riktigt berör det man anar är problemet. Men psykiska orsaker är alltid svårare att ringa in, hur man än gör, säger Helena Hultqvist.

I de lägena har Helena Hultqvist använt samma modell med ett trepartssamtal mellan arbetsgivare, anställd och företagshälsovård, men istället använt ett frågeformulär från Försäkringskassan.

I Jönköping har företagshälsovården periodvis ringt kommunalt anställda sjukskrivna i utvalda arbetsgrupper redan första dagen de varit sjuka, för att fråga om orsaken, och vid behov ge goda råd och erbjuda sina tjänster. Det har gjort att de haft ganska bra koll på sjukfrånvarostatistiken. Med den statistiken som utgångspunkt har de haft som regel att erbjuda tidig rehabilitering med bland annat KOF-metoden som verktyg, när någon varit korttidssjukskriven mer än sex gånger på ett år.

Det är arbetsgivaren som håller reda på vem som är sjuk mer än sex gånger på ett år. Innan de tar kontakt med företagshälsovården ska de själva ha gjort en enklare rehabutredning med medarbetaren.

KOF- metoden utvecklades i Nederländerna

Bäst fungerar KOF-metoden vid tidiga tecken på att något är fel, säger Margareta Torgén, överläkare vid Arbets-och miljömedicin i Uppsala och den som tagit metoden till Sverige.

KOF-metoden utvecklades av forskare för ungefär tio år sedan i Nederländerna och används numera i flera europeiska länder. I Norge har metoden använts av företagshälsovården i tio år.

– Bäst fungerar metoden vid tidiga tecken på att något är fel, men där man inte kan ringa in orsaken riktigt, säger Margareta Torgén, överläkare vid Arbets- och Miljömedicin i Uppsala, och den som tagit metoden till Sverige.

Hon betonar att metoden bara ska användas av företagshälsovården. Den är inte avsedd att användas av HR och personalavdelningar inför till exempel uppsägning på grund av arbetsbrist eller vid rationaliseringar av verksamheten.

– Det är företagshälsovården som ska styra över användningen av KOF-metoden, och intervjumaterialet ska hanteras som en journalhandling, säger Margareta Torgén.

Text: Åsa Hammar, 16 april 2014

Relaterade verktyg

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Senaste artiklar

Corona: förebygg stress och smitta i skolan

När pandemins vågor slår till är skolan ett av de ställen som drabbas hårt. För att begränsa smittspridningen och samtidigt skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt är det viktigt…

Arbetsmiljöutbildningen satte igång dialogen

Från en svår arbetsmiljö till öppen dialog och fungerande samverkan – Dorotea kommun har kommit långt med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Omorganisationer, mbl-förhandlingar i hundratal och en sjukfrånvaro som var en av de högsta…

Vad är riskbedömning?

På alla jobb kan det finnas risker som – om de skulle inträffa – kan orsaka ohälsa eller skada. Riskbedömning handlar om att uppmärksamma risker, ta ställning till hur sannolikt…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?