Partsgemensam checklista underlättar OSA-arbetet

15 juni 2016 Lästid: 4 min
Illustration av enkät.

Börja inventera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med hjälp av en checklista, som arbetsgivare och fackliga företrädare tillsammans står bakom! Suntarbetsliv har tagit fram den och företrädare för parterna har deltagit aktivt i arbetet.

• Finns det fungerande rutiner för hur ohälsosam arbetsbelastning ska uppmärksammas och hanteras?

• Har ni identifierat några arbetsuppgifter som är starkt psykiskt påfrestande i verksamheten?

• Finns det plats och utrymme för ostörd återhämtning vid raster och pauser?

• Påtalar arbetsgivaren på ett klargörande sätt att kränkande särbehandling inte är accepterat?

Detta är fyra exempel på frågor i checklistan, som omfattar 18 sidor. Många frågor gäller om rutiner finns på plats. Alla är kopplade till det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Varje fråga har de färglagda svarsalternativen ja (grönt), delvis (orange) och nej (rött). Med svaren får man en riskbedömning. Sedan ska man fylla i rutor för ”Åtgärd med kommentar”, ”Ansvarig för åtgärd”, ”Ska vara klart” och ”Tid för uppföljning”. För varje område finns ett antal tomma fält, där de lokala parterna kan tillfoga egna frågor.

Checklistan utgår från Arbetsmiljöverkets föreskrift och vägledning om organisatorisk och social arbetsmiljö. Målet är att chefer och skyddsombud med checklistans hjälp ska kunna se över vilken beredskap de har inom verksamheten, i form av kunskaper, mål, rutiner, m.m. för att kunna hantera organisatorisk och social arbetsmiljö.

Checklistan är en del av såväl Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning som Suntarbetslivs verktyg OSA-kompassen.

Arbete pågår med att komplettera checklistan med fler, utförligare checklistor för att närmare kartlägga och riskbedöma de tre OSA-områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Dessa räknar man med att ha framme i början av hösten.

Jag hoppas att våra checklistor kan bidra till en konstruktiv dialog i arbetsmiljöarbetet.

Tänka fritt och brett och stort

Företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdförbundet, Läkarförbundet och Vision har deltagit i arbetet med den första, nu färdiga checklistan. De har kommit med synpunkter och förslag om att hitta rätt ord och uttryck, som chefer och skyddsombud känner sig hemtama med, att förtydliga och konkretisera frågor, och hur man ska dela upp dem. Men det har också handlat om större, mer principiella frågor.

En av dem som deltog var Gunnar Sundqvist, SKL. Han tycker att det är viktigt med checklistor om OSA som parterna gemensamt ställer sig bakom.

– Det är grundläggande för att underlätta för den samverkan som är ett ledord för arbetsmiljöarbetet, säger han. Skyddsombud och chef slipper bråka om vilka checklistor man ska använda.

– Självklart ska man inte stirra sig blind på checklistor, det gäller också att tänka fritt och brett och stort. Men jag hoppas att våra checklistor kan bidra till en konstruktiv dialog i arbetsmiljöarbetet.

Skapa lokala checklistor

Jens Könberg, Lärarnas Riksförbund, tycker att slutresultatet är ”mycket imponerande”.

– Fantastiskt bra jobbat på Suntarbetsliv! Jag ser fram emot att det till hösten kommer ytterligare material, på en annan detaljnivå.

Han framhåller att det är mycket positivt om chefer och skyddsombud lokalt skapar egna, verksamhetsanpassade checklistor – med Suntarbetslivs partsgemensamma checklistor som grund och utgångspunkt.

Till det som Jens Könberg själv lyfte fram under arbetet hör att man lokalt behöver föra en dialog om vilka arbetsuppgifter man anser är psykiskt påfrestande. Han och andra fackliga företrädare pekade också på det som man brukar kalla ”det gränslösa arbetet”, med bland annat krav på att vara tillgänglig även utanför arbetstid.

Tips

Checklista för OSA
Du hittar OSA-checklistor här.

Text: Mats Utbult