Jämställd arbetsmiljö – nu tar Arbetsmiljöverket nästa steg

6 mars 2018 Lästid: 3 min
Tre glada personer två kvinnor en man sittande vid bord med dator och böcker
Lika villkor för kvinnor och män i arbetslivet är ett av Arbetsmiljöverkets uppdrag. Det innebär bland annat att alla tillsynsinsatser ska ha ett jämställdhetsperspektiv.

Foto: TT Nyhetsbyrån

Tillsynsinsatser där man jämför kvinno- och mansdominerade branscher, utbildning av nya inspektörer i jämställdhet och en ny jämställdhetsstrateg – nu går Arbetsmiljöverket vidare i sitt arbete med att driva på för en mer jämställd arbetsmiljö.
– Det gäller att hålla i och hålla ut, säger Minke Wersäll, sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

Att bidra till större jämställdhet i arbetslivet är en viktig del av Arbetsmiljöverkets uppdrag. Idag har verket ett uppdrag att integrera jämställdhet i hela sin verksamhet. Det innebär bland annat att alla tillsynsinsatser ska ha ett jämställdhetsperspektiv.

Fem år i rad har inspektörerna uppmärksammat internationella kvinnodagen 8 mars genom att ställa frågor om jämställdhet på arbetsplatserna inom ramen för sina vanliga inspektioner. I år gör Arbetsmiljöverket ingen sådan insats.

Ny tillsyn jämför branscher

I maj drar dock en ny tillsynsinsats igång, kallad SAM-Ergo. Den handlar om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar vad gäller ergonomi, alltså fysisk belastning, i två olika typer av verksamheter – däckhantering och lokalvård. Insatsen görs inom ramen för ett större projekt, Ett hållbart arbetsliv, som pågår under 2018 till 2020.

närbild på kvinna i grått kortklippt hår som står rakt upp från huvudet.– Det här är ett nationellt projekt, säger Elisabeth Åkerlund, ansvarig för tillsynsinsatsen och enhetschef vid Region Nord.

Samma inspektörer kommer att besöka arbetsplatser inom båda branscherna. Tanken är att öppna för jämförelser och lärande för både inspektörerna och de inspekterade arbetsplatserna vad gäller betydelsen av genus för arbetsmiljön.

– Tillsynsinsatsen kommer att följas av en grupp forskare som stöd för inspektörerna. Forskarna ska också sammanfatta den kunskap som kommer fram under projektet, berättar Elisabeth Åkerlund.

Inspektionerna för SAM-Ergo börjar i maj och pågår till slutet av 2018.

Uppdrag om organisatorisk arbetsmiljö

Jämförande inspektioner är ett grepp som Arbetsmiljöverket har använt tidigare. Under åren 2011 till 2016 hade de regeringsuppdraget Kvinnors arbetsmiljö. Det handlade först om att synliggöra risker för belastningsskada, om betydelsen av genus för arbetsmiljön. Uppdraget utökades därefter till att undersöka den organisatoriska arbetsmiljön för kvinnor och män i kvinnodominerade verksamheter.

Då gjorde inspektörer bland annat en tillsynsinsats i 65 kommuner. Tillsynen gick ut på att inspektera arbetsmiljön inom kvinnodominerad omsorg och mansdominerad teknisk förvaltning, och därefter jämföra förutsättningarna för en bra arbetsmiljö i de två sorters förvaltningarna.

Fler insatser för jämställdhet

Arbetsmiljöverket har också bland annat:

• Tagit fram ett verktyg för att organisationer och företag själva ska kunna jämföra verksamheter ur ett genusperspektiv

• Tagit fram flera kunskapssammanställningar om genusskillnader i arbetslivet

• Uppdaterat sina egna styrdokument

• Utbildat sina inspektörer i jämställdhet

• Anställt en jämställdhetsstrateg för att säkerställa att genusperspektivet hålls levande i organisationen

närbild å kvinna med stort rödbrunt hår, ler in i kameran. Det finns en större medvetenhet inom Arbetsmiljöverket idag om skillnader i arbetsvillkor för kvinnor och män. Det menar Minke Wersäll, sakkunnig handläggare på Arbetsmiljöverket.

– Vi har jobbat medvetet med de här frågorna i flera år. Nu gäller det att hålla i och hålla ut – jämställdhet försvinner så lätt från agendan, säger hon.

Verktyg och stöd

Stöd för en mer jämställd arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets sidor om jämställd arbetsmiljö.

Genuskollen – 6 frågor för att undersöka genusskillnader i arbetsmiljön på din arbetsplats.

Svenskt arbetsliv är inte jämställt

Kvinnor och män jobbar inom olika branscher och olika yrken, och de flesta kvinnor återfinns i offentlig sektor, många inom så kallade kontaktyrken. Mer än varannan arbetande kvinna (cirka 57 %) har ett kontaktyrke, medan bara var femte man (cirka 20 %) har det.

Kvinnor är sjukskrivna nästan dubbelt så mycket som män. I februari 2018 hade kvinnor ett genomsnittligt sjukpenningtal på 13,2 dagar. Män hade ett sjukpenningtal på 6,9 dagar. Det är de psykiatriska diagnoserna som ökat mest, särskilt ångest och stressyndrom.

Kvinnor arbetar oftare i organisationer där de utsätts för höga krav men har liten kontroll över arbetsuppgifterna. Det gäller både chefer och medarbetare.

I hemtjänsten har till exempel 73 procent av cheferna ansvar för fler än 30 medarbetare. I teknisk förvaltning gäller det bara 10 procent av cheferna.

Hur arbetet organiseras i kvinnodominerade verksamheter är alltså en jämställdhetsfråga, konstaterar Arbetsmiljöverket på sin hemsida.

Här hittar du mer kunskap och information om betydelsen av genus för arbetsmiljön:

Ta på genusglasögonen i arbetsmiljöarbetet!

Hur fördelas arbetsuppgifter och resurser mellan män och kvinnor i er organisation? Kan arbetsmiljön bli mer jämställd hos er?

Sätt på er genusglasögonen och använd Suntarbetslivs dialogstartare.

  • Se en kort film och läs lite om vad forskningen säger.
  • Starta dialogen om vilka frågor som är viktiga hos er.

Här hittar ni dialogstartaren om genusmedvetet arbetsmiljöarbete.

 

Ett par svarta glasögonbågar.

Text: Åsa Hammar

Verktyg på samma tema