Förskolorna tog in en arbetsmiljösamordnare

7 april 2020 Lästid: 5 min
Vivalla förskolor
I Vivalla gick fyra rektorer ihop och anställde en arbetsmiljösamordnare. Och resultaten har varit tydliga, säger skyddsombudet Pia Rizell, rektorn Anna Lundqvist och arbetsmiljösamordnaren Mikael Axelsson.

Foto: Hannah Högemark Hilliges

När arbetsmiljöproblemen på ett antal förskolor i Örebro blev övermäktiga gick fyra rektorer ihop och anställde en arbetsmiljösamordnare. Investeringen har betalat sig många gånger om, och idag är sjukskrivningstalen halverade.

Förskolorna i området Vivalla i Örebro brottades med sjukskrivningar och bemanningsproblem. De fyra rektorer som ansvarade för totalt nio förskolor hade knappt tid att göra någonting annat än att lösa bemanningsproblem.

Porträtt på Anna Lundqvist– Vi hann inte lägga tid på kvalitetsarbete eller verksamhetsutveckling, utan fick lägga nästan all vår tid på att lösa scheman och vikariat. Det säger Anna Lundqvist, rektor på tre av förskolorna.

När kommunen under 2018 aviserade att de tänkte skjuta till extra pengar till Vivalla tog de fyra rektorerna chansen. De gick ihop och uppfann en ny tjänst, för att avlasta sig själva och få ordning på situationen. Tjänsten fick namnet arbetsmiljösamordnare, och hade många sökande.

Mikael AxelssonDen som fick uppdraget var folkhälsovetaren Mikael Axelsson.

– Det fanns redan en stor hr-avdelning i Örebro, men skillnaden var att jag kunde jobba ute i verksamheten varje dag.

Utgick från friskfaktorer

I arbetet utgick han från Suntarbetslivs friskfaktorer.

– Jag blev inspirerad av Suntarbetslivs artikel om friskfaktorerna, och tänkte ”varför uppfinna hjulet på nytt”.

Utifrån de åtta friskfaktorerna tog han fram en egen lista med tio punkter, som man nu arbetar efter i Vivalla.

Bland punkterna finns en mini-enkät som skickas ut inför varje arbetsplatsträff; tio gånger per år. Enkäten besvaras online och anonymt, och består av fyra korta, breda frågor.

Det blir en slags temperaturmätning som gör att vi kan fånga upp frågor snabbt

– Det blir en slags temperaturmätning som gör att vi kan fånga upp frågor snabbt, säger Anna Lundqvist. Hon fortsätter:

– En gång fångade vi upp att personalen tyckte att det var jobbigt att transportera mat mellan två byggnader, med tunga lådor och dörrar som var svåra att öppna. Dagen efter köpte vi in en skrinda för att underlätta transporterna. En annan gång upplevde en förskola att de hade svårt att hinna med vissa uppgifter under den period då de hade många inskolningar. Då gick en annan avdelning in och avlastade dem under den här perioden. Det är enkla lösningar, men det ger en känsla av att problem går att lösas.

Fördjupad analys av sjuktal

En annan av de tio punkterna är en fördjupad analys av sjuktalen, som görs fyra gånger per år.

– Det gör att vi kan se och bromsa om utvecklingen är på väg åt fel håll. Men vi kan också se vad som fungerar bra och vad vi kan lära oss av det. Om man inte har siffror så famlar man lite, men nu har vi allt svart på vitt, säger Mikael Axelsson.

Visar det sig att sjuktalen för en enskild medarbetare är på väg att sticka iväg, så har man enskilda kartläggningssamtal med den personen. Syftet är att tidigt kunna fånga upp signaler på ohälsa.

– Tidigare hade vi aldrig tid att göra de här samtalen. Vi kom alltid in för sent, när medarbetare redan hade hamnat i sjukskrivningar, säger Anna Lundqvist.

Arbetsmiljökartläggning på avdelning

Siffrorna kan också visa att en hel avdelning är på väg åt fel håll, och då gör man en arbetsmiljökartläggning där. Det kan till exempel leda till att man tar in företagshälsovården för att stötta upp, att man förstärker det dagliga ledarskapet eller att man gör ännu tätare temperaturmätningar.

De tio åtgärderna har gjort stor skillnad, inte minst på sjukfrånvaron ­ som har halverats. Förskolorna tilldelades också Örebro kommuns kvalitetspris 2019.

– Vi har sett att effekterna har kommit snabbt när man jobbar med systematiken, säger Mikael Axelsson.

Det viktigaste av allt är att vi nu har förskolelärare som är glada att gå till jobbet

– Pengarna som vi sparar på sjukskrivningarna är en sak. Men det viktigaste av allt är att vi nu har förskolelärare som är glada att gå till jobbet. Det är inte ”lappa och laga” längre, utan nu arbetar vi med undervisning för våra barn. Personalen mår gott, och vi rektorer får vara pedagogiska ledare, säger Anna Lundqvist.

Arbetsmiljön högst upp på agendan

Pia RitzellPia Rizell är förskollärare och skyddsombud på en av förskolorna, och även ledamot i Lärarförbundet. Hon tycker också att den nya tjänsten har fört mycket gott med sig.

– Nu har vi lyft arbetsmiljön så att den ligger högt upp på agendan. Den här temperaturmätningen kommer först på varje arbetsplatsträff, så att de gånger man behöver prata om arbetsmiljön så hinner man verkligen det.

Hon tycker också att det finns i en vinst att ha en person med ett helikopterperspektiv över alla nio förskolor.

– Han kan ju se mönster på andra sätt än vad en enskild chef kan göra. Han blir också en sammanhållande faktor för alla nio förskolor, och nu håller vi ihop i arbetsmiljöarbetet. Idag är det roligt att vara skyddsombud, när vi har tid att fokusera på det positiva också!

Om Vivalla förskolor

Vivalla förskolor består av nio förskolor i området Vivalla i Örebro.

På de nio förskolorna arbetar totalt ungefär 110 personer.

På de nio förskolorna finns fyra rektorer, som har gått samman och anställt en folkhälsovetare.

Tio punkter bakom framgångarna

De här tio punkterna arbetar man efter på Vivalla förskolor. Punkterna genomförs av arbetsmiljösamordnaren Mikael Axelsson tillsammans med rektorerna.

 1. Analys av medarbetarenkäten, en gång per år. Fånga upp trender. Vad fungerar bra?
 2. Ta tempen på arbetsmiljön vid varje arbetsplatsträff, tio gånger per år.
 3. Analys av sjuktal och frisknärvaro, fyra gånger per år.
 4. Kartläggningssamtal, fyra omgångar per år. Prata med medarbetare som har fem eller fler sjukfrånvarotillfällen, och fånga upp tidiga signaler på ohälsa.
 5. Arbetsmiljökartläggning vid behov, på varje förskola.
 6. Intervjuer, en gång per år. Träffa tre kategorier medarbetare: de som har arbetat länge, de som sällan är sjuka och de som nyligen valt att söka sig till verksamheten. Fånga upp framgångsfaktorer.
 7. Jobba med ”varumärket” Vivalla förskolor, en gång per år, i samband med intervjuerna ovan. Hitta argument som kan få personal att söka sig till verksamheten.
 8. Erbjuda coaching för ledare och arbetslag, löpande.
 9. Skyddsronder, en gång per år. Med systematik undersöka och förebygga arbetsskador.
 10. Friskvård, löpande. Uppmuntra till att använda friskvårdsbidraget. Vid gemensamma arbetsplatsträffar genomförs friskvårdsaktiviteter.

Om temperaturmätningarna

Temperaturmätningarna som görs tio gånger per år är inspirerade av en annan verksamhet i Örebro, som vi har skrivit om tidigare.

De fyra frågorna i temperaturmätningen besvaras med ”stämmer bra”, ”stämmer ganska bra”, ”stämmer delvis” eller ”stämmer inte alls”.

 1. Min fysiska arbetsmiljö är bra
 2. Min sociala arbetsmiljö är bra
 3. Min arbetsbelastning och min tid för planering kommande månad är hanterbar
 4. I min yrkesroll får jag tillräckligt med stöd av rektor, utvecklingsledare, specialpedagog och kollegor

Text: Anna Wettergård