10 tips för en bra medarbetarenkät

28 november 2017 Lästid: 4 min
Sammanfattning av artikeln

Med en medarbetarenkät kan man ta reda på hur arbetsmiljön ser ut och därefter göra förbättringar. 

En fördel med enkäter är att de är anonyma. Det blir möjligt att säga vad man tycker utan rädsla för konsekvenser.

Delaktighet, lärande och arbetsbelastning är några faktorer som är viktiga att ha med i medarbetarenkäter.

två hantverkare, en kille till vänster och en tjej till höger, står och ser ner i några papper.
Medarbetarenkäter är användbara i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med en medarbetarenkät kan chefer, skyddsombud eller företagshälsovård ta reda på hur arbetsmiljön ser ut, och göra förbättringar.

Foto: Maskot/TT

Sammanfattning av artikeln

Med en medarbetarenkät kan man ta reda på hur arbetsmiljön ser ut och därefter göra förbättringar. 

En fördel med enkäter är att de är anonyma. Det blir möjligt att säga vad man tycker utan rädsla för konsekvenser.

Delaktighet, lärande och arbetsbelastning är några faktorer som är viktiga att ha med i medarbetarenkäter.

För att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön behöver man veta hur organisationen mår. En medarbetarundersökning kan ta tempen på organisationen. Men det finns en del fallgropar och saker att tänka på för att göra en bra medarbetarenkät.

En god organisation handlar både om dess effektivitet och hur det är att arbeta inom den. Det är två sidor av samma mynt. Framför allt psykisk ohälsa för med sig både sjukskrivningar och sämre prestationer när drabbade ändå går till jobbet.

– Psykisk ohälsa är förmodligen den dyraste ohälsan och den stora kostnaden som den för med sig är minskad arbetsförmåga, säger Gunnar Bergström, docent och beteendevetare vid Karolinska Institutet.

ingela målqvist, en glad kvinna med brunt hår och galsögon ler stort in i kameran.

Han höll – tillsammans med personalvetaren Ingela Målqvist och statistikern och epidemiologen Anette Linnersjö – ett seminarium om medarbetarenkäter på Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm den 24 november.

Enkelt sätt att få information

Med en medarbetarenkät kan man ta reda på hur arbetsmiljön ser ut och därefter göra förbättringar. Det görs av arbetsgivare som vill ta reda på hur de anställda mår, ofta som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Men medarbetarundersökningar kan också göras av företagshälsan. Eller av skyddsombud och fackförbund som vill ha en utgångspunkt för diskussioner med arbetsgivaren.

Ett systematiskt underlag väger mycket tyngre, konstaterar Ingela Målqvist.

gunnar bergsrtöm. Porträtt farmifrån. kortklippt man i vit skjorta.– Det är dessutom en mycket billig metod. Man får ganska mycket information med en rimlig arbetsinsats, säger Gunnar Bergström.

En fördel med sådana undersökningar är förstås att de är anonyma. Det blir möjligt att säga vad man tycker utan rädsla för konsekvenser.

Bestäm varför ni gör enkäten

Det gäller att först klargöra varför man gör enkäten, menar Anette Linnersjö, annars riskerar man att ställa fel frågor. Sedan är det bra att låta några försökspersoner besvara enkäten innan man skickar ut den, så att man ser om den kan förbättras. Att skicka ut den via webb eller papper spelar ingen större roll, utan välj det som passar målgruppen.

Delaktighet, lärande och arbetsbelastning hänger ihop med både bra arbetsförhållanden och produktivitet och tas upp av arbetsmiljölagen (kapitel två, paragraf ett). De faktorerna är viktiga att få med i enkäten.

Frågor om delaktighet kan vara om medarbetaren kan påverka viktiga beslut som rör hans eller hennes arbete och om han eller hon deltar i planeringen av arbetet. Det kan också vara om man kan påverka sin arbetsmängd, arbetstakt och arbetstid.

För att undersöka det personliga lärandet kan man fråga exempelvis om medarbetaren har tillräcklig kompetens för att utföra sitt arbete, och för lärandet i organisationen om det finns klara mål för arbetet och sätt för att ta tillvara medarbetarnas erfarenheter.

Återkoppla resultatet

När man har fått in tillräckligt många svar – att minst hälften av medarbetarna svarar brukar anses som ett minimum – så är det dags att sammanställa resultaten.

porträtt på anette linnersjö, i ljust hår och röd tröja.

Med program som Excel är det ganska enkelt att göra diagram och tabeller. Cirkeldiagram passar bra för att visa andelar, stapeldiagram för att jämföra saker och linjediagram för att visa trender. Tabeller är bra när det gäller exakta siffror, som till exempel hur många procent av medarbetarna som fått en viss fortbildning det senaste året.

Det gäller att alla som berörs av undersökningen får del av materialet.

– Det viktiga är att man återkopplar resultatet, säger Anette Linnersjö.

Mer om medarbetarenkäter

Här får du argument till varför det är viktigt att mäta arbetsmiljön:

Mäta och följa goda organisationer – en antologi (2017:2), analysrapport från Arbetsmiljöverket

Här finns fler tips om hur man kan gå tillväga:

Frågor och svar – om frågekonstruktion i enkät- och intervjuundersökningar (2016), en handbok från Statistiska Centralbyrån

Exempel på frågor i en medarbetarenkät

För att en medarbetarenkät ska bli användbar behöver den anpassas till verksamheten. Här är några exempel på frågor för hemtjänsten:

 • Deltar du i vård- och omsorgsplaneringen för dem du hjälper? (delaktighet)
 • Vilket år fick du senast utbildning i förflyttningsteknik? (personligt lärande)
 • Anser du att den dokumentation du måste göra i arbetet är meningsfull för verksamheten? (lärande i organisationen)


Källa: Seminariet Är din arbetsplats en god organisation – som man frågar får man svar, Centrum för arbets- och miljömedicin 24 november 2017 med Gunnar Bergström, Ingela Målqvist och Anette Linnersjö.

10 tips för bra medarbetarenkäter

 • Tänk på att det kan vara svårt att garantera anonymiteten i grupper med färre än tio personer. Gå då igenom frågorna tillsammans i grupp istället.
 • Ställ konkreta frågor som inte missförstås och ger tydliga svar.
 • Håll språket enkelt i enkäten.
 • Undvik ledande frågor som får svarspersonerna att svara på ett visst sätt.
 • Ha de viktigaste frågorna först. Svarspersonerna kan tröttna en bit in i enkäten och är då kanske inte lika benägna att svara.
 • “Alltid” är ett knepigt svarsalternativ. Välj istället exempelvis “ofta” eller “stämmer helt”. Undvik också “instämmer”, eftersom det är mer påstående än svar.
 • Svarsalternativen måste utesluta varandra.
 • Formulera gärna frågor istället för påståenden. Det blir mer naturligt att svara då.
 • Fråga om typ av anställning (heltid, visstid och så vidare), för att kunna jämföra resultatet i olika grupper.
 • Om man gör flera medarbetarenkäter över tid gäller det att ha samma frågor så det går att jämföra resultaten och se förändringar.

Text: Michael Nyhaga