Arbetsmiljö nerifrån och upp med HME-enkäten

8 december 2014 Lästid: 5 min
Porträttbilder av Karin Rystedt, HR-direktör, och Anders Westlund, HR-specialist
Karin Rystedt, HR-direktör, och Anders Westlund, HR-specialist, har gått i bräschen för att utveckla hur man kan använda HME-enkäten i en stor organisation som Landstinget Gävleborg.

Foto: Anders Friberg

Landstinget Gävleborg har skapat ett genomgripande systematiskt arbetsmiljöarbete. Från minsta enhet upp till central nivå löper en röd tråd, och den heter HME – Hållbart MedarbetarEngagemang.

– Arbetsmiljö blir ofta ett sidospår i en verksamhet. Hos oss är det numera ett huvudspår, säger Anders Westlund, HR-specialist på Landstinget Gävleborg.

Den arbetsplats där medarbetarna är starkt engagerade i sitt arbete har också en bra verksamhet. Det är utgångspunkten för HME, den enkät som medarbetarna i Landstinget Gävleborg får svara på en gång per år sedan år 2011.

– För oss är HME ett sätt att kunna jämföra olika enheter med varandra och arbeta mer systematiskt med arbetsmiljön. Att kunna jämföra är grunden för utvecklingsarbete  det gör att man kan lära av varandra, säger Karin Rystedt, HR-direktör på Landstinget Gävleborg.

För oss är HME ett sätt att kunna jämföra olika enheter med varandra och arbeta mer systematiskt med arbetsmiljön

HME består av en enkel enkät med nio frågor. Frågorna gäller tre områden: motivation för arbete, ledning och styrning.

Syftet med HME är att utvärdera organisationers och deras ledningars förmåga att skapa och upprätthålla ett medarbetarengagemang. Frågorna är framtagna av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Enkäten används idag av ganska många svenska landsting och kommuner. Men Landstinget Gävleborg har finslipat den och lagt till egna verktyg för att få den att fungera ännu bättre.

Används tillsammans med större enkät

I Landstinget Gävleborg används frågorna i HME vartannat år för sig, vartannat år tillsammans med en större medarbetarenkät. Det år man använder den större enkäten, kopplas svaren till en så kallad prioriteringsmatris.

– Det gäller att säkerställa vad som är relevant och viktigt för våra medarbetare vad gäller arbetsmiljön. Till det använder vi prioriteringsmatrisen, säger Karin Rystedt.

Prioriteringsmatrisen kom in i bilden först år 2013. Den är från början framtagen för att mäta patientnöjdhet. Men här används den för att visa på sambandet mellan svaren från HME-enkäten och den större enkäten. Med hjälp av matrisen kopplar HR ihop vilka frågor från den stora enkäten, som är viktiga enligt HME.

– Vi har hjälp av statistiker för att räkna ut och identifiera de här sambanden. Statistikerna är landstingets egna, och sitter på avdelningen för samhällsmedicin där man i vanliga fall jobbar med statistik om befolkningen i landstinget, säger Anders Westlund.

HME styr vilka frågor chefen ska jobba med

De svar i den stora enkäten som har ett starkt samband med HME, och som dessutom visar på svagheter på den egna arbetsplatsen  det är de svaren som arbetsplatsens chef ska fokusera på, och de områdena han eller hon ska jobba med att förbättra. Svaren ser olika ut från arbetsplats till arbetsplats.

– På det här sättet blir det de frågor som verkligen är relevanta för medarbetarengagemanget som varje chef får i uppdrag att jobba med. Det går inte för en enskild individ att driva sin egen fråga, utan det är de frågor som är viktiga för gruppen som chefen ska arbeta med, säger Anders Westlund.

Resultaten från den stora enkätundersökningen i kombination med prioriteringsmatrisen är också det som ska bilda utgångspunkt för den handlingsplan för arbetsmiljö och hälsa som alla enhetschefer ska utarbeta och skicka in vartannat år.

– Innan vi använde oss av prioriteringsmatrisen fanns det ofta ett glapp mellan handlingsplanerna och vad som kom fram i enkäten. De som gjorde handlingsplanerna tog inte alltid upp det som stack ut mest i enkäten, säger Karin Rystedt.

Handlingsplaner för arbetsmiljö skickas in centralt

Enkätundersökningen ringar framför allt in den psykosociala arbetsmiljön. Därför använder man för handlingsplanen också traditionella verktyg för arbetsmiljöarbete, som skyddsronder, arbetsmiljöronder, statistik på incident- och avvikelserapportering med mera, för att få fram en mer fullödig bild.

Handlingsplanerna skickas till respektive divisons chef, sammanställs och skickas vidare till HR centralt för Landstinget Gävleborg. På detta sätt kan HR varje år se trender och gemensamma problem med arbetsmiljön.

Det mesta arbetsmiljöarbetet genomförs på enhetsnivå eller divisionsnivå. Men det som visat sig vara problem på flera håll, fångar HR upp centralt. De senaste åren har de därför skapat stöd och utbildningar i hur man ska hantera bland annat stress, mobbning och hot och våld.

Det finns också ett landstingspolitiskt beslut på att alla arbetsplatser i sina HME-enkäter ska sträva efter att få värdet 75 eller högre, av ett index på 100.

– Det är viktigt för oss att ha politikerna i ryggen. Nu blir det inte bara något vi på HR har hittat på, säger Anders Westlund.

Nio frågor i HME-enkäten

Motivation

 1. Mitt arbete känns meningsfullt
 2. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete
 3. Jag ser fram emot att gå till arbetet

Ledning

 1. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser
 2. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare
 3. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar för mitt arbete

Styrning

 1. Jag är insatt i min arbetsplats mål
 2. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt
 3. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

Fakta

Vad är HME?

HME är en enkät som mäter

 • Medarbetarnas engagemang i verksamheten
 • Chefernas förmåga att tillvarata och öka engagemanget
 • Styrningen av organisationen

Fakta

Fler använder HME-enkäten

År 2013 var det 109 kommuner och 10 landsting som använde enkäten. Många av dem redovisar sina resultat i SKL:s databas Kolada, för att kunna jämföra och lära av varandra.

Tips

Läs mer på SKL:s webbplats om HME-enkäten och hur den kan användas.

Text: Åsa Hammar