Tillit och jämställdhet i välfärdsorganisationerna

17 januari 2018 Lästid: 3 min
porträtt av kvinna i vit kavaj, svart tröja, som ser uppåt och framåt. Ena armen höjd.
Louise Bringselius, forskningsledare vid Tillitsdelegationen, var en av talarna under konferensen Styra och leda framtidens välfärd.

Foto: Turid Oom / Institutet för stressmedicin

Hur ska välfärden styras för att kunna erbjuda hög kvalitet och en bra arbetsmiljö för de anställda? Det var temat för en konferens i Göteborg förra veckan. Tillit, jämställdhet och organisationer som ger bra förutsättningar för chefer var förslag som lades fram.

Under konferensen presenterades forskning och goda exempel på nya sätt att organisera skola, socialtjänst, sjukvård och andra verksamheter i kommuner, landsting och regioner. Omkring 230 deltagare och föreläsare gästade konferensen under två dagar.

– Vi vill att forskare och praktiker ska få tillfälle att tala med varandra och utbyta erfarenheter, säger Linda Corin, en av arrangörerna i en projektgrupp på fyra personer.

Det finns en koppling mellan hur man organiserar, och hur det påverkar arbetsmiljön för de som arbetar i de här organisationerna – inte minst cheferna. Därför behövs en förskjutning från individ till organisation i diskussionen, menar hon.

Konferensen föll väl ut, tycker hon.

– Jag är jättenöjd! Vi såg hur många som tog kontakt med varandra och utbytte erfarenheter. Det var ett ständigt sorl som det var svårt att få tyst på vid föreläsningarna – bara kul!

Tillitsdelegationen följer försöksverksamhet

Tillit har blivit ett populärt begrepp i den offentliga diskussionen om hur välfärden ska styras. Louise Bringselius, forskningsledare på Tillitsdelegationen, ville lyfta fram begreppet tillit i mötet mellan medarbetare och brukare eller klienter.

– Tillit handlar om att ta vara på potentialen hos varje medarbetare, sa hon.

Tillitsdelegationen startade på uppdrag av regeringen år 2016 med uppdrag att utveckla formerna för styrning i offentlig sektor. Louise Bringselius ansvarar för följeforskningen av den försöksverksamhet som pågår i tolv verksamheter runt om i landet där man prövar mer tillit i styrningen.

Begreppet tillit är ett svar på den detaljstyrning och kontroll som har ökat i offentlig sektor, i takt med att New Public Management infördes som styrmodell på 80-talet.

Men allt var inte bättre förr, poängterar Louise Bringselius. Idag är många verksamheter mer transparenta, forskningsbaserade och rättssäkra än vad de var på 70-talet när de började byggas upp. Dessutom har valfriheten ökat för medborgarna vad gäller välfärdstjänster. Därför är New Public Management på många sätt en frihetsreform, menade hon.

Jämställdhet en nyckel till goda organisationer

Den bilden av offentlig sektor delades inte riktigt av Annika Härenstam, professor emerita vid Göteborgs universitet.

Annika Härenstam ledde under flera år forskningsprojektet Chefios, som handlade om hur man kan förbättra förutsättningarna för Chefer i offentlig sektor. Under konferensen höll hon ett föredrag under rubriken ”Organisering, arbetsmiljö och jämställdhet. Hur hänger det ihop?”

Offentlig sektor har stora problem med hög personalomsättning och höga sjuktal. Det beror bland annat på att organisationerna i kommuner, landsting och regioner inte är jämställda, menade hon.

– Jag blir lite orolig när jag hör representanten för Tillitsdelegationen tala så lite om den könade arbetsmarknaden och så mycket om den enskilda medarbetaren. Det är som om de vill beordra fram arbetsglädje, sa Annika Härenstam.

Annika Härenstam uppmanade Tillitsdelegationen att göra en radikal översyn över hur vi ska organisera och styra välfärden, och att lyssna mer på de som arbetar i välfärdsyrkena.

– Vi måste börja med att fråga: vad behöver organisationen för att kunna utföra sitt uppdrag? En bra start är att börja med cheferna längst ute.

Styra och leda i framtidens välfärd

Konferensen Styra och leda framtidens välfärd arrangerades av Göteborgs universitet den 9 – 10 januari 2018 tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, Forte, Västra Götalandsregionen, Arbetsmiljöverket och Suntarbetsliv.

Tillit och jämställdhet – några goda exempel

Det pågår mycket forskning och utvecklingsarbete med målet att skapa mer effektiva och attraktiva organisationer inom välfärden, som samtidigt erbjuder en bra arbetsmiljö för de anställda. Här är några av dem som presenterades under konferensen:

• Suntarbetsliv presenterade sitt nya verktyg Chefoskopet, ett stöd för att undersöka och förbättra chefers organisatoriska förutsättningar. Chefoskopet bygger på kunskaper och erfarenheter från forskningsprojektet Chefios. Här kommer du till Chefoskopet.

Arbetsmiljöverkets verktyg Organisera för en jämställd arbetsmiljö presenterades av Minche Wersäll, projektledare för Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag Kvinnors arbetsmiljö. Läs mer om verktyget i en artikel här på Suntarbetsliv.se.

• I Örebro kommun har alla nämnder skrivit en treårig handlingsplan för hur de ska skapa mer jämställda organisationer. Där ingår till exempel:

  • Kartläggning och handlingsplan för ett kontrollspann för antal medarbetare per chef.
  • Att utreda vad den modell för finansiering av verksamheten som de har, får för konsekvenser för chefernas förutsättningar och arbetsmiljö.

 

• I Söderhamn har omvårdnadsnämnden tagit beslut om att ha högst 10 till 30 medarbetare per chef i sina verksamheter.

• I Söderhamn finns också planer på att starta en intraprenad på försök, för delar av hemtjänsten där hälsotillståndet är som sämst. Kortare arbetspass och friskvård på arbetstid ska ingå i försöket.

Text: Åsa Hammar