Chefoskopet ger chefer bättre förutsättningar

17 januari 2018 Lästid: 6 min
Glad kvinna i medelåldern, prickig blus, och uppsatt hår, står upp framför en sittande grupp arbetskamrater vid ett mötesbord.
Det här är Karin i en av Chefoskopets dramatiserade filmer! Hon leder arbetsgruppen i den fiktiva organisationen Västra Söderbotten. Gruppen utforskar förutsättningarna för organisationens chefer.

Foto:

Nu lanserar Suntarbetsliv Chefoskopet!
– Vi är glada att vi nu kan erbjuda ett efterfrågat stöd för att arbeta med chefers organisatoriska förutsättningar, säger Malin Ljungzell, ansvarig projektledare.

Chefer i kommuner, landsting och regioner arbetar i komplexa organisationer. De ska driva och utveckla sin verksamhet, hålla budget och se till att deras medarbetare mår bra och har resurser för att klara sina uppgifter. I en politiskt styrd organisation påverkas de också av lagar och avtal, politiska prioriteringar, och en verklighet som hela tiden förändras.

För att klara allt det behövs en organisation med bra förutsättningar. Hur ska den egna organisationen se ut så att cheferna får de förutsättningarna? Chefoskopet är framtaget som ett stöd för att undersöka det.

– Vi hoppas att Chefoskopet ska kunna bidra till mer kunskap och diskussion om hur cheferna har det i den egna organisationen, säger Malin Ljungzell.

– Målet är att chefer ska få möjlighet att verka i organisationer där de mår bra och kan klara sitt uppdrag. I förlängningen kan det leda till lägre sjukfrånvaro, minskad personalomsättning och attraktiva arbetsplatser, säger Mia Busk, projektledare.

Tänkt för ledningsgrupper

porträtt på leende kvinna med blå sjalChefoskopet är framför allt tänkt att användas i ledningsgrupper.

– De som kan påverka chefers förutsättningar befinner sig högre upp i organisationen. Därför vänder vi oss till chefer på strategisk nivå, och i viss mån förtroendevalda, säger Malin Ljungzell.

Verktyget kan också användas i andra grupper som vill lära sig mer om chefers organisatoriska förutsättningar, tex samverkansgrupper och skyddskommittéer.

Flexibel form

Under Chefoskopets rubriker förstå, utforska och förändra finns ett antal stationer där man kan ta del av kunskaper. Det kan man göra genom filmer, poddar, övningar och diskussionsfrågor. Det finns också berättelser från kommuner och landsting som arbetat med att skapa bättre förutsättningar för chefer.

– Verktyget är flexibelt utformat så att man kan använda det i sin helhet eller plocka ut de delar som passar den egna verksamheten att arbeta med, säger Mia Busk.

Stöd för processledare

Malin Ljungzell och Mia Busk rekommenderar att den grupp som vill använda verktyget tar hjälp av en processledare. För processledaren finns ett särskilt stöd, en vägledning för hur man kan lägga upp arbetet och involvera gruppen.

– Processledaren får gärna vara en person från den egna verksamheten, kanske någon från HR eller en utvecklingsledare. Det viktiga är att personen är väl insatt i vad som händer i organisationen och har förmåga att leda ett utvecklingsarbete, säger Malin Ljungzell.

Just nu erbjuder verktyget stöd för samtal om hur det ser ut i den egna organisationen.

porträtt på kvinna som ler, blå tröja och blå örhänge, uppsatt mörkt hår. – Under 2018 fyller vi på Chefoskopet med mer konkret stöd för det praktiska arbetet med att systematiskt undersöka, analysera och förändra förutsättningarna för cheferna, berättar Mia Busk.

Det handlar bland annat om metoder för att sätta mål och ta fram handlingsplaner.

Erfarenheter från Chefios

Chefoskopet bygger på kunskaper och erfarenheter från forsknings- och utvecklingsprojektet Chefios. Syftet med Chefios var att undersöka hur chefer i offentlig sektor hade det, och att visa på sambanden mellan bland annat deras förutsättningar, arbetsmiljö och verksamhetens resultat.

Chefios hade fyra huvudsakliga frågeområden:

 • Hur har cheferna det?
 • Vad gör cheferna?
 • Hur ser organisationen ut?
 • Hur ligger verksamheten till?

Chefios var tvärvetenskapligt och pågick under åren 2008 till 2014. Resultaten har fått stor spridning i form av andra forsknings- och utvecklingsprojekt, både inom den akademiska världen och i kommuner, landsting och regioner.

Samarbete med parter, forskare och användare

Chefoskopet har arbetats fram av Suntarbetsliv i nära samarbete med några av forskarna bakom Chefios, en designbyrå och ett filmbolag.

– Det har varit spännande att ta fram en pedagogisk design och skapa filmer som gör Chefios-forskningen mer tillgänglig och praktiskt användbar, säger Malin Ljungzell.

Dessutom har en grupp chefer, strateger och experter i kommuner och landsting under arbetets gång testat verktygets olika delar, och bidragit till verktygets utformning.

En referensgrupp har också följt och gett råd under arbetets gång. Där ingick representanter från Suntarbetslivs partsorganisationer.

Chefer kan nå sin fulla potential

Det finns ett stort behov av ett sådant här verktyg, menar Carola Löfstrand, arbetsmiljöstrateg på Vision. Hon har suttit med i referensgruppen.

leende carola löfstrand i svart rakt hår, svarta glasögon och svart tröja. Grön skog anas bakom.– Chefoskopet stärker chefens förutsättningar att nå sin fulla potential, säger hon. Många verksamheter har en hög sjukfrånvaro och stor omsättning på första linjens chefer, påpekar hon. Då är det lätt att skylla på dåligt ledarskap. Men ofta handlar det inte om chefens personliga egenskaper.

– Först när chefers förutsättningar är säkerställda och chefen har möjlighet att göra sitt jobb ordentligt – först då kan man börja diskutera enskilda chefers förmåga att leda och utveckla en verksamhet, säger Carola Löfstrand.

Närbild av leende kvinna med blont långt hår och glasögon.Chefers förutsättningar är ett aktuellt ämne, menar Linda Persson Melin, handläggare på SKL som också suttit i referensgruppen.

– Det är många kommuner och landsting som nu håller på att kartlägga sina chefers förutsättningar, och många av dem är inspirerade av Chefios. Där kommer Chefoskopet att vara ett jättebra komplement och stöd, säger Linda Persson Melin.

Se en kort film om Västra Söderbottens förändringsresa nedan!

Verktyg och stöd

Det här får ni med Chefoskopet

 • Förståelse för vad organisatoriska förutsättningar handlar om.
 • Kunskaper om vilka aspekter av organisationen som kan vara betydelsefulla att utforska tillsammans.
 • Kunskaper om förändringsarbete.
 • Möjlighet till dialog och reflektion om organisatoriska förutsättningar.

Här kommer du till Chefoskopet!

Vad kan man utforska med Chefoskopet?

Chefoskopet ger stöd för att undersöka hur det ser ut i den egna organisationen vad gäller till exempel:

 • Chefsuppdraget. Omfattning, tydlighet, befogenheter och handlingsutrymme.
 • Mål och organisation. Graden av samsyn kring vilka mål som är möjliga att uppnå, målens förankring i organisationen, målens kopplingar till prioriteringar och resurser.
 • Arbetsledning. Antal medarbetare per chef, om verksamheten är utspridd eller geografiskt sammanhållen, omsättningen på medarbetare.
 • Stöd i arbetet. Expertstöd från till exempel HR, ekonomiavdelning och företagshälsovård, mötesplatser för dialog mellan chefer och beslutsfattare, uppdragsdialog med närmaste chef.

Text: Åsa Hammar