Copsoq: Ta tempen på arbetsmiljön med forskarnas frågor

7 mars 2023 Lästid: 4 min
Sammanfattning av artikeln

Hur kan man mäta hur de anställda upplever den sociala och organisatoriska arbetsmiljön på sin arbetsplats?

Copsoq är en samling frågor som man kan ta hjälp av i det arbetet. Frågorna har tagits fram med hjälp av forskning om ämnet.

I den här artikeln berättar vi om bakgrunden till Copsoq, och hur den har anpassats till svenska förhållanden. Här finns också råd om vad man bör tänka på före, under och efter att man använder frågorna på arbetsplatsen.

kvinna sitter på soffa i kontorsmiljö och antecknar.
Hur har medarbetarna det på jobbet? Copsoq består av ett antal frågor som undersöker den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

Foto: Johnér bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

Hur kan man mäta hur de anställda upplever den sociala och organisatoriska arbetsmiljön på sin arbetsplats?

Copsoq är en samling frågor som man kan ta hjälp av i det arbetet. Frågorna har tagits fram med hjälp av forskning om ämnet.

I den här artikeln berättar vi om bakgrunden till Copsoq, och hur den har anpassats till svenska förhållanden. Här finns också råd om vad man bör tänka på före, under och efter att man använder frågorna på arbetsplatsen.

Att mäta den sociala och organisatoriska arbetsmiljön på arbetsplatsen kan vara svårt. Frågeinstrumentet Copsoq kan vara till god hjälp med det. Här berättar forskare och praktiker hur det kan användas.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, består av att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp. Copsoq, Copenhagen Psychosocial Questionnaire, kan hjälpa till med de stegen för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivaren ta reda på hur medarbetarna mår på jobbet och upplever sin arbetsmiljö. Ett sätt att göra det är med det dryga åttiotalet frågor i den svenska versionen av Copsoq III.

Copsoq skapades av danska forskare på nittiotalet som insåg att det behövdes ett tillförlitligt sätt att mäta den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Sedan dess har frågeinstrumentet översatts till hela 25 språk och används i stora delar av världen. Både av forskare och personer som arbetar praktiskt med arbetsmiljö. Verktyget mäter även vad som är bra på arbetsplatsen, och alla slags arbetsplatser kan använda sig av det.

Jämföra med andra arbetsplatser

Under senare år har forskarna bakom Copsoq även tagit fram så kallade referensvärden till den svenska versionen. Det har de gjort med hjälp av siffror från SCB. Med hjälp av referensvärdena kan man jämföra resultatet från den egna arbetsplatsen med genomsnittet på den svenska arbetsmarknaden. Det går också att jämföra med olika yrken, branscher och andra länder.

Copsoq kan också användas för jämförelser inom arbetsplatsen. Till exempel om man vill jämföra nyanställdas arbetsmiljö med arbetsmiljön för dem som varit anställda länge.

Enkätundersökningen i sig förändrar dock inget. Det som avgör är vad man gör före, under och efter den, betonar Hanne Berthelsen, docent i ledarskap och organisation vid Malmö universitet och medlem i Copsoqs styrgrupp. Hon presenterade verktyget och forskningen bakom vid ett seminarium på AFA Försäkring 3 mars.

Går snabbt att fylla i

En stor andel av medarbetarna behöver besvara enkäten för att den ska ge tillräcklig information. Och minst ett femtontal anställda behöver delta i undersökningen för att garantera svarspersonernas anonymitet.

Anonymitet är viktigt. Folk ska kunna lita på att de kan svara ärligt och att de inte känns igen.

Hanne Berthelsen, forskare vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering på Malmö Universitet.

Hanne Berthelsen, docent i ledarskap och organisation vid Malmö Universitet

– Anonymitet är viktigt. Folk ska kunna lita på att de kan svara ärligt och att de inte känns igen. Det har stor betydelse för att kunna gå från kartläggning till förändring, säger Hanne Berthelsen.

Det tar ungefär 20 minuter att svara på frågorna i Copsoq och forskarna menar att det är bra att genomföra enkätundersökningen varje eller åtminstone vartannat år.

– Om man inte kan ta sig den tiden får man tänka på den tid det tar att jobba med fel frågor, säger Hanna Ljungberg, tidigare huvudskyddsombud i Malmö stad och numera arbetsmiljöspecialist vid Malmö universitet, under Afa Försäkrings seminarium.

I mitten av 2010-talet var hon initiativtagare till att börja använda Copsoq i  Malmö stad. Socialförvaltningen som hon kom ifrån hade fått kritik från Arbetsmiljöverket och behövde genomföra åtgärder. Hon har goda erfarenheter av Copsoq som mätinstrument.

– Man får evidensbaserade siffror som visar på vad man gjort och hur det gått, säger hon.

Copsoq vilar på vetenskaplig grund

Den så kallade valideringen av Copsoq och möjligheten att jämföra med referensvärden är en stor fördel mot hemmasnickrade medarbetarundersökningar. Copsoq har testats och utvecklats med hjälp av försökspersoner, intervjuer och vetenskapliga studier. Forskarna bakom har lagt ner stor möda på att det mäter rätt saker. Dessutom har de sett till att språket i den svenska versionen blivit rätt och att den anpassats efter svensk lagstiftning.

– Vi behöver rätt instrument. Vi behöver lita på att instrumentet fungerar och här spelar forskningen en stor roll, säger Hanne Berthelsen.

Genom att upprepa undersökningen ser man om åtgärder för att förbättra arbetsmiljön fått effekt.

– Det blir som ett varv i SAM-hjulet, konstaterar Hanna Ljungberg.

Enkätsvaren ger chefer, fackliga företrädare med flera en gemensam bild av hur det ser ut i organisationen. Det är också en stor fördel i samverkansarbetet för bättre arbetsmiljö.

Verktyg och stöd

Det här är Copsoq

Copsoq är en enkät som vilar på vetenskaplig grund och som visar olika delar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den kan användas både på arbetsplatser och för forskning.

Copsoq mäter den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom sju områden:

  • krav i arbetet
  • arbetets organisering och innehåll
  • relationer och ledarskap
  • samspel mellan individ och arbete
  • socialt kapital
  • hälsa och välbefinnande
  • kränkande beteenden

Copsoq utvecklas och uppdateras kontinuerligt under ledning av en styrgrupp.

Enkäten är gratis att använda. Information om hur man gör finns på Copsoqs egen webbplats.

Så får ni ut mest av Copsoq - 9 tips

Ta hjälp av Copsoqs hemsida under hela undersökningsarbetet. Där finns riktlinjer, information om tolkning av resultatet, råd med mera.

Använd Copsoqs hemsida för att skapa diagram med rött, gult och grönt utifrån resultatet. Med hjälp av dem kan ni göra jämförelser, identifiera riskgrupper och se friskfaktorer. Gult är det som ligger inom det nationella referensvärdet. Grönt avviker positivt från referensvärdet och rött avviker negativt.

En hög svarsfrekvens skapar trovärdighet. Men kan till exempel bjuda in till fika och be medarbetarna ta 20 min i samband med fikat för att besvara enkäten. Betona att svarsfrekvensen är viktig.

Alla på arbetsplatsen bör förstå varför undersökningen görs och vad resultatet ska användas till.

Genomförandet behöver vara förankrat på olika nivåer i organisationen och det behövs en tidsplan.

Ledning och chefer behöver visa att de är intresserade av vad medarbetarna tycker.

Tänk till innan kring vilket resultat ni kan få. Det kan visa sig att något behöver åtgärdas snarast, exempelvis kränkningar på arbetsplatsen eller att arbetsbelastningen är väldigt hög.

Hur vill ni använda resultatet? Vad vill ni strategiskt få ut av enkäten? Det bör ni tänka igenom innan.

Prata om varför ni får ett visst resultat. Det kan även handla om positiva saker. Varför får ni till exempel bra resultat på stöd från överordnad?

Källa: Hanna Ljungberg, arbetsmiljöspecialist vid Malmö högskola samt www.copsoq.se

Så kan du som medarbetare bidra i arbetsmiljöarbetet

Alla kan bidra i arbetsmiljöarbetet. I Suntarbetslivs verktyg SAM-verkstan finns tips och råd om hur det kan gå till.

  • Se en film om systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans


Vill du veta mer om SAM-verkstan?

Klicka här för att komma till SAM-verkstans startsida

Text: Michael Nyhaga