6 steg till bättre arbetsmiljö i hemtjänsten

10 mars 2022 Lästid: 4 min
Äldre och yngre person samtalar vid kaffebord
Många trivs inom hemtjänsten trots tidspress. Med mer inflytande och mindre detaljstyrning av tid och arbetsuppgifter skulle fler må bra på jobbet, visar forskning om kvinnors arbetsmiljö.

Foto: Susanne Kronholm / Johnér bildbyrå

Det är vanligt med stress och tidsstyrning i kvinnodominerade yrken. Men många där trivs på sitt jobb. Och det är fullt möjligt att skapa en bättre arbetsmiljö. Det visar forskning som presenterades på ett webbinarium den 8 mars.

Forskare och representanter för parterna diskuterade arbetsmiljön i hemtjänsten och äldreomsorgen under ett webbinarium som Forte höll 8 mars på internationella kvinnodagen.

De började med en lägesbild av vår uppdelade arbetsmarknad.

– Sverige har ett av Västvärldens mest könssegregerade arbetsmarknader. Enligt statistik från SCB:s statistik är hela 91 procent kvinnor av dem som arbetar som undersköterskor och inom hemtjänst eller äldreboenden, säger Cecilia Beskow, forskningschef på Forte, forskningsråd för forskning inom arbetsliv, hälsa och välfärd.

Fler är sjukskrivna på arbetsplatser där det är mest kvinnor eller män. Mixade arbetsplatser har lägre sjuktal. Dessutom är det vanligare med minutstyrning av arbetet i kvinnodominerade yrken. Inte minst med olika digitala hjälpmedel.

Både tidspress och trivsel

gerd johansson, Lunds universitetGerd Johansson, professor i arbetsmiljöteknik vid Lunds universitet, har undersökt hur anställda i hemtjänsten upplever sin arbetsmiljö. Närmare två tredjedelar känner tidspress. Mellan var fjärde och var tredje anställd är i riskzonen för utbrändhet.

Samtidigt är engagemanget och trivseln med jobbet hög. De flesta anser att stämningen på arbetsplatsen är god och att de får bra stöd från chefer och arbetskamrater.

– Jag blir glad över att det finns så mycket engagemang och hjärta i verksamheterna. Många trivs och vill jobba där, kommenterar Göran Johansson, utredare bakom en färsk utredning om kompetensförsörjningen till äldreomsorgen.

I en annan studie såg lundaforskarna att pandemin har påverkat arbetsmiljön.

– En slående sak vi ser är otroligt stressade chefer som plötsligt fick många nya arbetsuppgifter och många oroliga medarbetare. Det ledde till att stödet från cheferna blev dåligt för att de inte hann med, säger Gerd Johansson.

Man behöver tid i relationsyrken att prata med varandra.

närbild på britt-inger keisuBritt-Inger Keisu, docent i sociologi vid Umeå universitet, har i ett projekt studerat konflikter och arbetsmiljö på kvinnodominerade arbetsplatser. Forskarna såg att personkonflikter var kopplade till stress, depression och utmattning. Stora förändringar, tidspress och etiskt svåra beslut är exempel på sådant som kan leda till konflikter.

– Man behöver tid i relationsyrken att prata med varandra. Har man inte det så uppstår fler konflikter, säger hon.

Kunskapen finns för att skapa bättre arbetsmiljö

Under webbinariet gav de medverkande sina svar på vad som är viktigast för bättre arbetsmiljö i hemtjänsten och äldreomsorg.

– Högre bemanning och rätt utbildning. Slopa minutstyrning och ge mer inflytande över arbetstid, digitalisering och arbetets innehåll, säger Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef på Kommunal.

Caroline Johansson, avdelningschef på SKR, lyfte fram långsiktighet och utbildning.

Ett systematiskt och långsiktigt hållbart arbetsmiljöarbete.

– Ett systematiskt och långsiktigt hållbart arbetsmiljöarbete och inte tillfälliga projekt. Att fortsätta jobba tillsammans med parterna och en satsning på utbildning. Inte minst språkutbildning, säger hon.

Lars Stjernkvist, kanslichef på regeringens kansli för ett hållbart arbetsliv, höll med bägge när han tog upp vad som är viktigast för att förbättra arbetsmiljön i typiska kvinnoyrken. Kontinuiteten i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och ökad makt över sin arbetssituation är två grundläggande saker, menade han.

– De trivs med sitt jobb men känner att arbetsuppgiften är övermäktig för att de är så kringskurna, säger han.

De medverkande betonade vikten av att nå ut med forskning. Det finns mycket kunskap både från forskning och praktiskt förändringsarbete i kommuner och regioner. Men det gäller att kunskapen och de goda exemplen sprids.

Om forskningen

På Fortes webbinarium den 8 mars presenterades två projekt.

Gerd Johansson, professor i arbetsmiljöteknik vid Lunds universitet, har lett projektet Att skapa en bättre arbetsmiljö i hemtjänsten.
Här kan du läsa mer om Gerd Johanssons forskning.

Britt-Inger Keisu, docent i sociologi vid Umeå universitet, har lett forskningsprojektet Att räkna med bråk?
Här kan du läsa mer om Britt-Inger Keisus forskning.

Så kan det bli mer attraktivt att jobba i äldreomsorgen

  • Ge medarbetarna möjlighet att diskutera och ventilera. Att ge omsorg är ett komplicerat arbete.
  • Hitta fler karriärvägar. Det kan till exempel handla om ansvar för IT eller vårdhygien. Uppgiften att vara teamledare kan vara roterande.
  • Använd tillit istället för minutstyrning av arbetstiden och vad som ska göras.
  • Heltid bör vara norm och delade tider bör tas bort.
  • Sätt ett tak för antal medarbetare per chef.
  • Ge cheferna stöd, till exempel administrativt stöd, HR-stöd och IT-support.

Källa: Göran Johansson, nationell samordnare till utredningen Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52)

Har ni tid att prata om stress på jobbet?

En grupp personer har möte i ett rum. I förgrunden sitter en kvinna som vänder sig mot kameran.Stressdialogen är ett verktyg för arbetsgrupper. Det ger stöd i att börja förebygga osund stress.

Att prata om stress på jobbet och hur den kan hanteras är ett sätt att främja hälsa och förebygga utmattning.

Testa Stressdialogen på din arbetsplats – klicka här för att komma till startsidan! 

Text: Michael Nyhaga