Riktlinjerna har sammanställts av företagshälsans riktlinjegrupp, med praktiker och forskare från företagshälsor. Arbetet leddes av Ulric Hermansson, forskare vid Karolinska Institutet (i mitten på bilden).

Foto: Åsa Hammar

Nya riktlinjer för att behandla alkoholproblem

Det finns idag flera effektiva metoder för att förebygga och tidigt bromsa alkoholproblem med hjälp av företagshälsovården. Nu finns de tillgängliga i nya nationella riktlinjer.

Den som dricker för mycket alkohol utgör ofta en riskfaktor på sin arbetsplats, är oftare sjukskriven, och presterar sämre när han eller hon är där. En persons alkoholrisk- eller missbruk påverkar också arbetskamraternas prestation, visar forskning.

Ungefär var femte man, och var tionde kvinna i Sverige, har en riskkonsumtion av alkohol. En mindre grupp av dem har utvecklat ett missbruk, något som dessutom tar lång tid, ofta omkring tio år.

– De flesta människor med riskkonsumtion arbetar i samma utsträckning som andra, och har få synliga psykiska eller sociala problem, säger Ulric Hermansson, alkohol- och drogforskare vid Karolinska Institutet.

Han har lett arbetet med att utarbeta de nationella riktlinjerna vid alkoholproblem på arbetsplatsen. En grupp praktiker och forskare har hjälpts åt att sammanställa kunskap, definiera vad alkoholproblem är, och beskriva hur företagshälsovården kan förebygga och åtgärda problemen.

Gruppen presenterade nyligen riktlinjerna vid ett seminarium på Karolinska Institutet i Stockholm. Den bestod bland annat av företagssköterskor, företagsläkare och socionomer som arbetar inom företagshälsovården idag.

Riktlinjerna vänder sig främst till företagshälsovården. Syftet är att de ska kvalitetssäkra sitt arbete och kunna komma in tidigare i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser. Men arbetsgivare kan också använda riktlinjerna som utgångspunkt när de ska upphandla och skriva avtal med en företagshälsovård.

Konkreta och enkla att använda

Riktlinjerna består av en skrift på ett femtiotal sidor, som kan beställas eller laddas ner gratis från fhvforskning.se. De är mycket konkreta och innehåller bland annat:

  • Förslag till alkoholpolicy på arbetsplatsen.
  • Råd om hur företagshälsovården kan utforma hälsoundersökningar så att de också inbegriper samtal om alkohol, i ett sammanhang där man talar om levnadsvanor i allmänhet.
  • Metoder för trepartssamtal med den anställde, arbetsgivaren och en person från företagshälsovården.
  • En beskrivning av 15-metoden, en av de idag mest etablerade metoderna för att åtgärda alkoholproblem.

Bra att börja med mindre insatser

Ulric Hermansson betonade att det inte finns någon patentlösning för att hjälpa en person att dra ner på sitt riskbruk eller sluta med sitt missbruk av alkohol.

– Därför behövs en hel verktygslåda av olika metoder, och ibland en kombination av insatser. Därför är det också bra att börja med en mindre insats.

Dagens behandling av riskbruk av alkohol är långt från de fyrkantiga och dömande metoder som tidigare användes av läkare. Då var det ofta antabus och absolut förbud mot att dricka alkohol som gällde. Modern forskning visar att det finns många sätt att bryta ett riskbruk eller missbruk, och att resultatet blir bäst om den alkoholberoende själv är med och utformar sin behandling.

Viktiga delar av ett verksamt stöd handlar om chefer som har utbildning och träning i att tidigt våga ta ett samtal med en anställd om oron för att han eller hon dricker för mycket. Om den anställde inte kan bryta sitt riskbruk själv, kan arbetsgivaren ta hjälp av företagshälsovården, till att börja med genom ett trepartssamtal. Flera sätt att föra sådana samtal finns beskrivna i riktlinjerna.

Många kan lära sig dricka kontrollerat

Forskning visar också att många som har ett riskbruk kan lära sig dricka kontrollerat utan att avstå helt från alkohol. Det kan låta kontroversiellt för många. Maria Barkström, beteendevetare på Previa i Nässjö, och en av de som var med och presenterade riktlinjegruppens arbete, berättade hur det var när hon gick en utbildning om kontrollerat drickande.

– När jag började tänkte jag, vad kommer arbetsgivarna att säga om det här? Men vi har fått väldigt gott gensvar från dem. Det handlar om att möta individen där han eller hon befinner sig.

Här hittar du riktlinjerna vid alkoholproblem på arbetsplatsen, och mer material från seminariet.

Riktlinjerna vid alkoholproblem på arbetsplatsen är de fjärde i ordningen, som har utarbetats under ledning av Irene Jensen, professor i företagshälsovård vid Karolinska Institutet. De tidigare gäller ryggproblem, psykisk ohälsa och hälsoundersökningar. Här hittar du mer information om alla riktlinjerna.

Text: Åsa Hammar, 26 januari 2016

Senaste artiklar

Samverkan gav svalare somrar på boenden

När fem äldreboenden i Vänersborg skulle byggas om, involverades personalen i processen redan från början – långt innan byggstart. Det har lett till mindre stress, sänkta sjuktal och behagligare inomhustemperaturer…

Så tog Region Skåne fram sin handlingsplan

Som en följd av coronaviruset har Region Skåne tagit fram en handlingsplan för att bedöma risker i arbetsmiljön. Arbetet tog bara några veckor. De flesta punkter i planen handlar om…

Reflektionsstöd svetsar samman gruppen

Fyra korta reflektionsfrågor, i början och slutet av varje arbetspass. Det är en metod som används i Region Östergötland för att skapa tydlighet, lyfta svåra frågor och svetsa samman vårdlag.…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Handbok för återhämtning

Pressad vårdpersonal behöver återhämtning för att orka. Även små förändringar i rätt riktning är viktiga. Nu har forskare skrivit en...