Vinterkräksjuka – så undviker ni att smittas

17 december 2018 Lästid: 4 min
Sammanfattning av artikeln

Forskningen vet rätt lite om vilka virus som sprids via luft. Det gör att man inte förebygger smitta effektivt.

Forskare har nu visat att vinterkräksjukevirus sprids även via luft.

Luftburna virus är ett arbetsmiljöproblem i vården, liksom på skolor och förskolor. Forskningen ska nu titta på om ventilation och andra åtgärder kan påverka smittspridningen.

sjukhuskorridor där en person går bort från kameran, klädd i blå operationskläder. Tema vinterkräksjuka.
Ny forskning tyder på att kräksjukevirus kan smitta via luften. Nu har forskare vid Lunds universitet undersökt smittvägar, genom att mäta virus i luft. Det har tidigare inte varit tekniskt möjligt att mäta.

Foto: Ulf Palm / TT

Sammanfattning av artikeln

Forskningen vet rätt lite om vilka virus som sprids via luft. Det gör att man inte förebygger smitta effektivt.

Forskare har nu visat att vinterkräksjukevirus sprids även via luft.

Luftburna virus är ett arbetsmiljöproblem i vården, liksom på skolor och förskolor. Forskningen ska nu titta på om ventilation och andra åtgärder kan påverka smittspridningen.

Nu börjar säsongen med vinterkräksjuka och influensa. Ny forskning visar att vinterkräksjukan troligen sprids via luft. Tidigare har man trott att den smittar enbart genom fysisk kontakt. Men det går att minska smittrisken.

Forskare vid Lunds universitet har i en nyligen avslutad studie undersökt vinterkräksjukevirus (norovirus). När de tog prover på luften i sjukhuskorridorer under misstänkta sjukdomsutbrott visade den sig innehålla gott om små luftpartiklar med virus. Viruset fanns i droppar som var så små att de kan sväva runt i luften i timmar. Dessutom visar preliminära försök i labb att noroviruset överlever i luften.

– Vi hade skäl att tro att viruset sprids via luft och att det finns risk för luftburen smitta när någon kräks, när man spolar i toaletten, när man byter kläder och så vidare, säger Jakob Löndahl, docent vid Lunds universitet och ansvarig forskare bakom studien.

Tidigare har man trott att vinterkräksjukan i princip enbart är en kontaktsmitta.

– Det finns ganska lite kunskap om luftburen smitta. Och etablerade föreställningar om virusens spridningsvägar bygger ofta på ett svagt kunskapsunderlag, säger Jakob Löndahl.

Vet för lite för att förebygga

Man vet alltså ganska lite om vilka virus som sprids via luft, hur länge de överlever och hur smittspridningen går till. Det innebär att man inte förebygger smitta på ett effektivt sätt.

– Det är ett otroligt obeforskat område. Tidigare kunde man inte göra de undersökningar man kan göra idag. Man hade till exempel inte metoder för att läsa av ett virus genetiska material i låga koncentrationer, säger Jakob Löndahl.

Det har inte varit möjligt att göra mätningar i luft och ta reda på hur virus rör sig i olika miljöer. Det är en orsak till att vi vet så pass lite om hur virus smittar via luft. En annan är att sjukvården, med all rätt, haft mer fokus på hur man kan hantera sjukdomsutbrott än på mekanismerna bakom smittspridningen.

porträtt av Jacob Löndahl, forskare vid Lunds universitetVirussmitta och influensa är vintertid ett stort arbetsmiljöproblem i vården.

– Inom en typisk geriatrikavdelning till exempel får man ofta mer än ett utbrott per säsong. Då får man en starkt reducerad personalstyrka samtidigt som man har extra vårdkrävande patienter. Det kan bli en väldigt tuff situation, särskilt när man redan innan har ont om personal, säger Jakob Löndahl.

Studerar fler virus

Forskarna bakom den avslutade studien går nu vidare i ett nytt forskningsprojekt. Förutom vinterkräksjukevirus ska de även studera influensavirus och RS-virus, som bägge är luftburna och ger luftvägsinfektioner.

Forskargruppen ska också undersöka vilken roll ventilation och andra tekniska åtgärder spelar för smittspridningen. Till exempel jämförs olika kliniker med olika bra ventilation. Tidigare studier har visat att bra ventilation kan minska risken för smitta. De ska ta fram mer kunskap om hur många så kallade luftombyten som krävs för att hålla nere smittrisken.

Det är först på senare år som det funnits luftprovtagningstekniker för att undersöka detta till en rimlig kostnad.

Förutom att resultaten blir nyttiga även för andra yrkesgrupper än sjukhusanställda så är de användbara för dem som planerar och bygger nya sjukhus. De kan bygga ventilationssystem och lokaler som motverkar sjukdomsutbrott.

Kan bli nya rekommendationer

Problemet med omfattande virusutbrott finns förstås även i andra arbetsmiljöer än sjukhus, till exempel skolor och förskolor. Men det är lättare att studera virusen i sjukhusmiljö.

– När någon kräks på ett sjukhus tas ofta prover som skickas till labbet. Där upptäcker man om det är ett utbrott av vinterkräksjuka eller ej. Det är svårare på en förskola där barn kan kräkas av olika anledningar utan att man snabbt och enkelt kan ta reda på anledningen, säger Jakob Löndahl.

Kunskaperna som forskarna tar fram kan leda till förebyggande åtgärder även på skolor och förskolor. Till exempel kanske det visar sig att personalen kan minska smittrisken genom att ha munskydd när de städar upp efter barn som kräks under vinterkräksjukesäsongen.

Verktyg och stöd

Två projekt om luftburen smitta

Projekt
”Luftburen smitta i vårdarbetsmiljöer”samt fortsättningsprojektet ”Minskad luftburen smittspridning vid arbetsplatser inom vården”. Bägge finansieras av AFA Försäkring.

Forskare
Jakob Löndahl, docent vid Lunds universitet och Mats Bohgard, seniorprofessor vid universitetet.

Organisation
Lunds universitet, institutionen för designvetenskap, avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi

Tidsperiod
Det första forskningsprojektet startade 2015 och avslutades 2017. Det andra projektet startade 2018 och pågår till 2021.

Så undviker ni smitta - några råd

  • God hygien och handtvätt är viktigt. Handsprit är inte tillräckligt för vinterkräksjukevirus. Man måste tvätta noga med tvål och vatten.
  • Om man insjuknar är det viktigt att stanna hemma tillräckligt länge, så man inte återvänder till jobbet och smittar ner andra.
  • Forskning talar för att vinterkräksjukevirus också kan spridas via luft. Då kan det vara aktuellt med förebyggande åtgärder som inte görs idag: munskydd, att vädra och ventilera ordentligt samt att fälla ner locket när man spolar i toaletten (eftersom det bildas små vätskedroppar i luften vid spolning som bär viruset).

Källa: Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid Lunds universitet

Text: Michael Nyhaga