Nya föreskrifter om smittrisker

29 maj 2018 Lästid: 4 min
närbild på rosa spruta och ett par provrör i bakgrunden
Utbildning, bra rutiner och dokumentation - det är viktiga beståndsdelar i ett förebyggande arbete för att undvika smitta genom stick- och skärskador i vården. De nya föreskrifterna Smittrisker ger stöd i det.

Foto: Maskot / TT

Tydligare regler, nya sanktionsavgifter och ett krav på arbetsgivaren att arbetskläder blir tvättade. Det är några nyheter i Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om smittrisker på jobbet.

Föreskrifterna ersätter nuvarande föreskrifter och börjar gälla den 19 november 2018. Omkring en miljon anställda berörs av dem.

– Många av dem som omfattas av reglerna har inte känt sig hemma i föreskrifterna som de ser ut idag. De tycker att de varit mer inriktade mot laboratorier.

Det säger Jenny Persson Blom, sakkunnig på Arbetsmiljöverket och en av dem som har arbetat med uppdateringen av föreskrifterna.

Nuvarande föreskrifter har det lite krångliga namnet Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet. Det har inte varit helt klart att reglerna gäller för anställda i vården, omsorgen, hemtjänsten, skolor med mera. De kommande föreskrifterna heter kort och gott Smittrisker.

Risker med mögel och damm lyfts ur och läggs istället i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. Samtidigt tas onödiga förklaringar bort.

–Det är bättre om det som vi vill informera om i anslutning till olika regler istället läggs i en särskild vägledning. Det blir mer rättssäkert då.

Ska finnas märkta behållare

En av de allvarligaste smittriskerna i vården är blodsmitta för dem som sticker sig på kanyler och andra instrument. Där innehåller de nya föreskrifterna flera nyheter.

Arbetsgivare måste se till att det finns märkta behållare för stickande och skärande instrument, som sprutor och skalpeller. Den som inte gör det kan tvingas betala en ny sanktionsavgift. Nytt är också att man inte får återanvända behållarna. Att hälla över använda sprutor till nya behållare innebär stora risker.

jenny blom, arbetsmiljöverket– Vi har också ett krav på att kanyler och liknande föremål ska ha ett stickskydd. Och även om de har ett stickskydd ska de läggas i den säkra behållaren efter de använts. Det har vi förtydligat i de nya föreskrifterna eftersom vi fått en del frågor om det, säger Jenny Persson Blom.

Smittrisken när det gäller stickande och skärande föremål som varit i kontakt med kroppsvätskor handlar framför allt om hepatit B, hepatit C och hiv. Hepatit B har störst risk att smitta för den som sticker sig på en spruta.

– Bromsmedicinerna för hiv innebär att smittrisken är låg. Men man kan ju aldrig veta vem som bär på en obehandlad sjukdom. Hepatit B kan man vaccinera mot, och det är viktigt att arbetsgivaren tillhandahåller kostnadsfria vaccinationer till de anställda.

Bättre hantering efter EU-direktiv

Minst 5000 stickolyckor sker varje år. Även om få drabbas av yrkesrelaterad blodsmitta i samband med det, så blir oron ofta stor tills svaren kommer från de nödvändiga proverna.

Hanteringen av sprutor och liknande föremål i vården har dock blivit bättre efter flera EU-direktiv som berör blodsmitta i arbetslivet, regler som införlivats i de svenska föreskrifterna. Det har till exempel blivit ovanligt med så kallad recapping, det vill säga att man sätter tillbaka skyddshylsan på en använd spruta, vilket inte är tillåtet.

– Jag tror dock att det fortfarande förekommer. Framför allt när det gäller behandling av diabetespatienter med insulinsprutor, säger Jenny Persson Blom.

Nya regler om arbetskläder

En annan nyhet i föreskrifterna handlar om arbetskläder för dem som arbetar inom till exempel hemtjänst och LSS-boenden. Socialstyrelsen har tidigare bestämt att den som kan drabbas av smitta på jobbet ska ha särskilda arbetskläder.

De arbetskläderna ska nu arbetsgivaren ansvara för att de blir tvättade utan kostnad för den anställde, enligt de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket. Tvättregeln har kommit till efter ett EU-direktiv om arbetskläder som Arbetsmiljöverket ska införa i sina föreskrifter.

Däremot står det inte varken i Socialstyrelsens eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter att arbetsgivaren måste tillhandahålla kläderna.

Frågan om arbetskläder i hemtjänst och LSS-boende har länge diskuterats mellan arbetsmarknadens parter.

Sophie Thörne, sektionschef för arbetsgivarpolitiska avdelningen på Sveriges Kommuner och Landsting, kommenterar föreskrifterna om arbetskläder så här:

– Det här innebär att de anställda ska ha kläder av ett visst slag på sig på jobbet, att de kläderna bara får användas på jobbet, att de ska tvättas efter arbetsdagens slut och att kostnaderna för tvätten inte ska bäras av arbetstagarna.

Verktyg och stöd

Nya föreskrifterna Smittrisker

God hygien är grundläggande för att förebygga smitta hos arbetstagare och undvika att sprida smitta vidare.

Kunskap om hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda arbetstagare mot smitta är en viktig del i de nya föreskrifterna.

Här hittar du de nya föreskrifterna Smittrisker (AFS 2018:4)

Nyheter i föreskrifterna Smittrisker (AFS 2018:4)

  • Det blir krav på att använda säkra avfallsbehållare för vassa föremål med smittrisk. Behållaren måste vara märkt och får inte återanvändas.
  • Två nya sanktionsavgifter införs. En gäller arbetsgivare som inte tillhandahåller och märker upp säkra avfallsbehållare för vassa föremål som varit i kontakt med kroppsvätskor. Den andra gäller arbetsgivare som inte dokumenterar när anställda har utsatts för allvarlig smitta, till exempel tuberkulos.
  • För vissa anställda ska arbetsgivaren se till att arbetskläderna tvättas utan kostnad för den anställde.
  • De nya föreskrifterna handlar enbart om smittrisker. Risker med mögel och organiskt damm regleras istället i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.
  • De nya föreskrifterna har fått ett upplägg där de regler som omfattar flest personer kommer först och regler som omfattar färre tas upp senare.

Så minskar ni risken för blodsmitta

Utbildning för de medarbetare som hanterar sprutor och andra vassa föremål som kan bära på smitta. De behöver information om till exempel hur man hanterar sticksäkra produkter och arbetar på ett sätt som minimerar skaderisken.

Bra rutiner. Medarbetare som ska hantera vassa föremål behöver kunna arbeta utan stress. De behöver också ha rutiner för arbetet, så att arbetsbelastningen inte gör att man hanterar de vassa föremålen fel.

Dokumentation om något ändå händer. Om det sker ett tillbud eller en incident är det viktigt att rapportera det till arbetsgivaren. Först då finns det möjligheter att rätta till brister i verksamheten.

Källa: Jenny Persson Blom, handläggare vid Enheten för kemi, mikrobiologi och toxikologi på Arbetsmiljöverket.

Vasst och säkert ger stöd för att undvika smitta

Suntarbetsliv har ett verktyg för att undvika blodsmitta i vården: Vasst och säkert. Vasst och säkert hjälper er som är verksamma inom vården att arbeta stick- och skärsäkert med fokus på:

  • att leda säkert och upphandla rätt produkter
  • att ge kunskap om stick- och skärsäkra arbetssätt
  • att arbeta förebyggande och följa upp

Gå gärna in och titta på informationsfilmerna om säkra arbetssätt!

Här hittar du startsidan till Vasst och säkert.

Text: Michael Nyhaga