Så skapar du en bra säkerhetskultur på jobbet

4 november 2014 Lästid: 4 min
Porträtt av Marcus Arvidsson mot en stenvägg.
– Det är inte okej att människor skadas på jobbet. Tycker ledningen också det, så prioriterar de säkerheten, säger säkerhetsexperten Marcus Arvidsson.

Foto: Åsa Hammar

Säkerhetskultur handlar om att ha en bra organisation och en ledning med säkerhetstänk. Det betonade säkerhetsexperten Marcus Arvidsson på Gilla Jobbet.

En teknik anpassad för de anställda, en organisation som ser till att de anställda har utbildning för att använda tekniken, och en ledning som prioriterar säkerhet. Det är grunderna för en säker arbetsplats, oavsett om det gäller ett kärnkraftverk eller en sjukhusavdelning.

Marcus Arvidsson är filosofie doktor i psykologi, och arbetar med haveriutredningar och säkerhet i arbetslivet sedan 15 år. Han har framför allt utrett och stöttat så kallad säkerhetskritisk industri som flyg, sjöfart och kärnkraft, där olyckor kan få stora konsekvenser.

Det ska vara svårt att göra fel

Men säkerhetskultur är lika viktig i alla branscher, betonar han. Hans föredrag fyllde en stor sal på Gilla Jobbet med engagerade skyddsombud, och några chefer.

Ett bra säkerhetstänk på jobbet bör bygga på MTO-tänk. MTO är förkortning för de tre faktorerna Människa, Teknik och Organisation.

– En olycka på ett arbete beror sällan på en enskild faktor – det brukar istället handla om brister i samspelet mellan människan, tekniken och organisationen, sade han.

Allt arbete kräver teknik

Någon form av teknik behövs i nästan alla arbetsmoment på dagens arbetsplatser.

– Kan ni komma på något arbetsmoment där ni inte använder er av teknik? Det kan handla om allt från ett enkelt verktyg till ett kontrollbord i ett kärnkraftverk.

Tekniken behöver anpassas så att den passar människan.

– Det ska vara svårt att göra fel. Och om jag gör fel ska konsekvenserna inte bli för stora. En undersökning visade att piloter gör nästan fem fel per flygning. Ändå sker inte fler olyckor. Varför? För att man vet att folk gör misstag, och därför har man flera säkerhetssystem, så att misstagen inte får så stora konsekvenser.

Det behövs också en organisation som ser till att de anställda får utbildning och träning i att använda tekniken, får bra arbetstider och bra arbetsförhållanden i övrigt.

Människan är det svårare att göra något åt: Vi måste sova, vi har våra kognitiva begränsningar. Slutsats: det som går att påverka är tekniken och organisationen. Och av de två är organisationen kanske det viktigaste.

Ledningen måste prioritera säkerhet

För det krävs en ledning som tar säkerhet på allvar och gör frågan synlig i organisationen.

– Det är inte okej att människor skadas på jobbet. Tycker ledningen också det så prioriterar de säkerheten.

De flesta arbetsorganisationer har policies och mål kring säkerheten. Frågan är hur ledningen gör dem synliga, följer upp och utvärderar dem.

– Ledningen behöver skapa ett öppet klimat där de anställda vågar rapportera om misstag, så att organisationen kan lära av dem. Där man söker orsaker till incidenter eller olyckor brett i organisationen, och inte pekar ut och skuldbelägger enskilda individer.

Alla behöver involveras, inte bara chefer och skyddsombud. Det ska vara okej för en arbetskamrat att säga ifrån när någon gör fel, och inte använder den teknik som krävs för säkerheten.

Svårt få med de bemanningsanställda

Att bygga upp en sådan kultur av säkerhet går att göra på de flesta arbetsplatser där det finns en grupp fast anställda. Men hur gör man på en arbetsplats där det finns många vikarier och bemanningsanställda? Marcus Arvidsson får frågan från ett skyddsombud i gruvbranschen. Men den hade lika gärna kunnat ställas av någon från ett äldreboende.

Han suckar, och börjar prata långsammare och mer tveksamt än tidigare.

– Det är svårt, säger han. Men det handlar om information, om att tydligt uttala att det är okej att göra fel, att det viktiga är att rapportera om felet. Det går också att skriva in i avtal att de bemanningsanställda ska ha utbildning i säkerhet.

Verktyg och stöd

Tips

Läs mer om säkerhetskultur på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Förbättra ert säkerhetsklimat

Text: Åsa Hammar